دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399