بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش بهره‌برداری و مصرف منابع فسیلی در صده‌ی اخیر و تلاش توأم با رقابت به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی موجب انتشار بیش‌ازحد دی‌اکسید کربن و درنتیجه تخریب گسترده محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی شده است. لذا بررسی رابطه میان سطح فعالیت‌های اقتصادی و شاخص‌های زیست‌محیطی جهت مدیریت بهینه و حفظ محیط‌زیست در کنار توجه به پیشرفت اقتصادی امری ضروری است. تحقق هدف کنترل گرمایش جهانی، به کاهش چشمگیر در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای وابسته است که این انتشار نیز خود ارتباط قابل‌توجهی با مصرف انرژی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی دارد. در این مطالعه اثرات مصرف انرژی‌های تجدید‌پذیر و انرژی‌های تجدید‌ناپذیر به همراه رشد اقتصادی، آزادی تجارت و توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن با بهره‌گیری از روش پنل‌ور به‌منظور نشان دادن اثرات متقابل و رفتار تعاملی متغیرها، موردبررسی قرارگرفته است. این پژوهش با استفاده از داده‌های در دسترس برای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بازه زمانی سال‌های 1990 تا 2014 انجام‌شده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری میان افزایش انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف انرژی‌های تجدید‌ناپذیر وجود دارد. حال‌آنکه رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های تجدید‌پذیر، آزادی تجارت و توسعه مالی موجب کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و بهبود شرایط زیست‌محیطی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Renewable and Non-Renewable Energy and Economic Growth on Carbon Emission in OECD Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Arefian 1
  • Sajjad Faraji Dizaji 2
  • sahar ghasemi 3
1 PhD Student in Economics, Faculty of Management and Economics,Tarbiat Modares University
2 Department of Economic Development and Planning, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Increased exploitation and consumption of fossil resources in the last century and competitive efforts for economic growth and development have led to excessive emissions of carbon dioxide, resulting in widespread environmental degradation and climate changes. Therefore, it is necessary to study the relationship between the level of economic activities and environmental indicators for optimal management and protection of the environment along with attention to economic progress. Achieving the goal of controlling global warming depends on a significant reduction in greenhouse gas emissions, which in turn is significantly related to energy consumption, especially fossil fuels. In this study, the effects of renewable energy and non-renewable energy consumption along with economic growth, trade openness, and financial development on Carbon dioxide emissions have been investigated using the panel method to show the interactions and interactive behavior of variables. This study was conducted using data available for the OECD countries and the period from 1990 to 2014. The results show that there is a positive and significant relationship between increased carbon dioxide emissions and the consumption of non-renewable energy. Economic growth, renewable energy consumption, trade openness, and financial development reduce carbon dioxide emissions and improve environmental conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide؛ Economic Growth؛ Renewable Energy؛ Non-Renewable Energy JEL Classification: C33
  • D62
  • H23
  • Q20