بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش بهره‌برداری و مصرف منابع فسیلی در صده‌ی اخیر و تلاش توأم با رقابت به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی موجب انتشار بیش‌ازحد دی‌اکسید کربن و درنتیجه تخریب گسترده محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی شده است. لذا بررسی رابطه میان سطح فعالیت‌های اقتصادی و شاخص‌های زیست‌محیطی جهت مدیریت بهینه و حفظ محیط‌زیست در کنار توجه به پیشرفت اقتصادی امری ضروری است. تحقق هدف کنترل گرمایش جهانی، به کاهش چشمگیر در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای وابسته است که این انتشار نیز خود ارتباط قابل‌توجهی با مصرف انرژی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی دارد. در این مطالعه اثرات مصرف انرژی‌های تجدید‌پذیر و انرژی‌های تجدید‌ناپذیر به همراه رشد اقتصادی، آزادی تجارت و توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن با بهره‌گیری از روش پنل‌ور به‌منظور نشان دادن اثرات متقابل و رفتار تعاملی متغیرها، موردبررسی قرارگرفته است. این پژوهش با استفاده از داده‌های در دسترس برای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بازه زمانی سال‌های 1990 تا 2014 انجام‌شده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری میان افزایش انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف انرژی‌های تجدید‌ناپذیر وجود دارد. حال‌آنکه رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های تجدید‌پذیر، آزادی تجارت و توسعه مالی موجب کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و بهبود شرایط زیست‌محیطی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Renewable and Non-Renewable Energy and Economic Growth on Carbon Emission in OECD Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Arefian 1
  • Sajjad Faraji Dizaji 2
  • sahar ghasemi 3
1 PhD Student in Economics, Faculty of Management and Economics,Tarbiat Modares University
2 Department of Economic Development and Planning, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Increased exploitation and consumption of fossil resources in the last century and competitive efforts for economic growth and development have led to excessive emissions of carbon dioxide, resulting in widespread environmental degradation and climate changes. Therefore, it is necessary to study the relationship between the level of economic activities and environmental indicators for optimal management and protection of the environment along with attention to economic progress. Achieving the goal of controlling global warming depends on a significant reduction in greenhouse gas emissions, which in turn is significantly related to energy consumption, especially fossil fuels. In this study, the effects of renewable energy and non-renewable energy consumption along with economic growth, trade openness, and financial development on Carbon dioxide emissions have been investigated using the panel method to show the interactions and interactive behavior of variables. This study was conducted using data available for the OECD countries and the period from 1990 to 2014. The results show that there is a positive and significant relationship between increased carbon dioxide emissions and the consumption of non-renewable energy. Economic growth, renewable energy consumption, trade openness, and financial development reduce carbon dioxide emissions and improve environmental conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide
  • Economic Growth
  • Renewable Energy
  • Non-Renewable Energy JEL Classification: C33
  • D62
  • H23
  • Q20
امین رشتی، نارسیس. و صیامی عراقی، ابراهیم. (1391). تأثیر مالیات سبز بر بیکاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی). فصلنامه اقتصاد کاربردی، 3(8): 56-37.
برقی اسکویی، محمدمهدی. (1387). آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس. مجله تحقیقات اقتصادی، 43(82): 21-1.
بهبودی، داوود. فلاحی، فیروز. و برقی گلعذانی، اسماعیل. (1389). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرانه انتشار دی‌اکسید کربن در ایران. تحقیقات اقتصادی، 45(90): 17-1.
صادقی، سید کمال. متفکر آزاد، محمدعلی. پورعبادالهان، محسن. و شهباز زاده، اتابک. (1391). بررسی رابطه علی بین انتشار دی‌اکسید کربن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران (رهیافت آزمون علیت تودا-یاماموتو). فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 1(4): 116-101.
صادقی، سید کمال. سجودی، سکینه. و احمدزاده دلجوان، فهیمه. (۱۳۹۶). تأثیرانرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست در ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 3(6): ۲۰۲-۱۷۱.
صالح، ایرج. شعبانی، زهره سادات. باریکانی، سید حامد. و یزدان، سعید. (1388). بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران(مطالعه موردی گاز دی‌اکسید کربن. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 17(66): 41-19.
فطرس، محمد‌حسن. آقازاده، اکبر. و جبرائیلی، سودا. (1390). تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و غیر عضو. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60): 98-81.
گجراتی، دامودار. (1378). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
محمد باقری، اعظم.(1389). بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن در ایران. مطالعات اقتصاد انرژی، 7(27): 129-101.
Alam, S., Fatima, A., & Butt, M. S. (2007). Sustainable development in Pakistan in the context of energy consumption demand and environmental degradation. Journal of Asian Economics18(5), 825-837.
Apergis, N., & Payne, J. E. (2011). Renewable and non-renewable electricity consumption–growth nexus: evidence from emerging market economies. Applied Energy88(12), 5226-5230.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Coondoo, D., & Dinda, S. (2002). Causality between income and emission: a country group-specific econometric analysis. Ecological Economics40(3), 351-367.
Dizaji, S. F. (2019). The potential impact of oil sanctions on military spending and democracy in the Middle East (No. 644).
Dizaji, S. F., Farzanegan, M. R., & Naghavi, A. (2016). Political institutions and government spending behavior: theory and evidence from Iran. International Tax and Public Finance23(3), 522-549.
Dogan, E., & Seker, F. (2016). The influence of real output, renewable and non-renewable energy, trade and financial development on carbon emissions in the top renewable energy countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews60, 1074-1085.
Ghosh, S. (2010). Examining carbon emissions economic growth nexus for India: a multivariate cointegration approach. Energy policy38(6), 3008-3014.
Martı́nez-Zarzoso, I., & Bengochea-Morancho, A. (2004). Pooled mean group estimation of an environmental Kuznets curve for CO2. Economics letters82(1), 121-126.
Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics68(1), 79-113.
Shi, A. (2003). The impact of population pressure on global carbon dioxide emissions, 1975–1996: evidence from pooled cross-country data. Ecological economics44(1), 29-42.
Yalta, A. Y. (2013). Revisiting the FDI-led growth hypothesis: The case of China. Economic Modelling31, 335-343.