دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399