دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1399 
1. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

صفحه 60-80

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی