بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تا پیش از ظهور دیدگاه‌های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطۀ مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهۀ گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربۀ کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال‌های با تورم بالا، علیت معکوس، می‌تواند در بی‌ثبات کردن پویایی‌های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می‌پذیرد. یافتههای مدل، سه رژیم متفاوت در دورۀ 1961 تا 2017 را نشان می‌دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یکطرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ‌های ملایمتری را تجربه کرده‌اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیۀ سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین‌کننده‌های دیگر تورم در سال‌های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causality between Money and Inflation in Iran: a MS-VAR Approach

نویسنده [English]

  • Ebrahim Eltejaei
Associate Professor of Economics at Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Before Post-Keynesians, theories on the relationship between money growth and inflation had largely been shaped around the positive relationship and that money causes inflation. Then the idea was raised that there may be no correlation between money growth and inflation, or in case of existence, the causality is reversed. In the Iranian economy money growth and inflation were volatile during last six decades and have experienced different situations. Considering theoretical and empirical literature and the experience of volatile money growth and inflation in Iran, this issue is important that whether the causality between money growth and inflation is constant, or, in years of high inflation, reverse causality can play a significant role in destabilizing money dynamics? In this regard, this paper performs a nonlinear empirical test using Markov Switching Vector Autoregressive model. Findings show that three different regimes can be identified during 1961-2017 period. In the zero regime, where broad money growth is noticeably greater than inflation, there is a one-way causality from money growth to inflation. In regime one, where both variables have experienced slower rates, there has been a bilateral causality between them, and in regime two, where inflation rate has been substantially high, a one-way causality is seen from inflation to money growth. The policy implication of this study is primarily to control money growth and secondly to control other determinants of inflation in high inflation periods to prevent the reproduction of liquidity growth or the reverse causality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Economy
  • Inflation
  • Money Growth
  • Causality
  • MS-VAR Model. JEL Classification: E31
  • E51
التجائی، ابراهیم (1394). تحلیلی تاریخی از تعاریف انباشت‌های پولی در ارتباط با نوآوری‌های مالی. فصل‌نامة سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، شمارة 12، صفحات 7-36.
جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور و قادری، سامان (1395). اثرات نامتقارن کل‌های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دورۀ 5، شمارۀ 17، 1-25.
حسینی‌پور، سیدمحمدرضا (1397). بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضۀ پول و نرخ تورم در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، دورة 6، شمارة 21، 93-109.
دهقانی، علی، احیایی، معصومه و صفوی، بیژن (1396). بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران. پژوهش‌نامة اقتصاد و کسب و کار، سال 8، شمارة 14، 31-41.
عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید و حافظی، بهار (1384). بررسی عوامل (پولی و غیرپولی) موثر بر تورم در ایران (1382-1338). پژوهش‌نامة علوم انسانی و اجتماعی، دورة 5، شمارة 19 (ویژة اقتصاد)، 33-52.
فلاحی، فیروز (1393). علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطۀ تولید و پول در ایران. فصل‌نامة مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 3، شمارة 11، 107-128.
کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان (1393). رابطۀ پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل *P. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، دورة 14، شمارة 2، 135-156.
گریسون، راجر (2001). زمان و پول. ترجمۀ محمد جوادی و امیررضا عبدلی (1397). تهران، دنیای اقتصاد.
مصطفوی، مهدی (1386). بررسی رابطۀ علی پول و تورم در اقتصاد ایران. اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی)، دورة 4، شمارة 3، 3-17.
مهرآرا، محسن و فاطمی، سید محمد حسین (1396). تبیین الگوی هشدار اولیۀ تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف. فصلنامۀ مدلسازی اقتصادی، دورۀ 11، شمارۀ 1، 1-22.
نظری، روح‌الله، خداپرست مشهدی، مهدی و سیفی، احمد (1396). تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل‌های ماکوف سوئیچینگ. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، دورۀ 17، شمارۀ 2، 145-175.
هژبرکیانی، کامبیز و رحمانی، ایرج (1379). بررسی رابطۀ بین حجم پول، تورم‌های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، دورة 3، شمارة 7، 41-65.
هولت، ریچارد پی.اف. و استیون پرسمن (2001). راهنمای اقتصاد پساکینزی. ترجمۀ مهدی تقوی (1397). تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
Aghevli, B. B., & Khan, M. S. (1978). Government deficits and the inflationary process in developing countries. Staff Papers25(3), 383-416.
Alavirad, A., & Athawale, S. (2005). The impact of the budget deficit on inflation in the Islamic Republic of Iran. OPEC review, 29(1), 37-49.
Amisano, G., & Colavecchio, R. (2013). Money Growth and Inflation: Evidence from a Markov Switching Bayesian VAR. Hamburg University, Department Wirtschaft und Politik Macroeconomics and Finance Series Discussion Paper, 4.
Atrkar Roshan, S. A. R. (2014). Inflation and Money supply growth in Iran: Empirical evidences from cointegration and causality. Iranian Economic Review, 18(1), 131-152.
Benderly, J., & Zwick, B. (1985). Money, unemployment and inflation. The Review of Economics and Statistics, 67, 139-143.
Bildirici, M. (2012). Economic growth and electricity consumption in Africa and ASIA: MS-VAR and MS-GRANGER causality analysis. Available at SSRN 2129017.
Cooray, A., & Khraief, N. (2019). Money Growth and Inflation: New Evidence from a Nonlinear and Asymmetric Analysis. The Manchester School, 87(4), 543-577.
Denbel, F. S., Ayen, Y. W., & Regasa, T. A. (2016). The relationship between inflation, money supply and economic growth in Ethiopia: Co integration and Causality Analysis. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(1), 556-565.
Deschamps, P. J. (2008). Comparing smooth transition and Markov switching autoregressive models of US unemployment. Journal of Applied Econometrics23(4), 435-462.
Fallahi, F. (2011). Causal relationship between energy consumption (EC) and GDP: a Markov-switching (MS) causality. Energy36(7), 4165-4170.
Koyuncu, A. F. T. (2014). Causality network between budget deficit, money supply and inflation: An application to Turkey. International Journal of Business and Social Science5(10), 225-235.
Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan.
Friedman, M. (1958). The supply of money and changes in prices and output. Reprinted in Friedman, M. The Optimum Quantity of Money and Other Essays. Chicago: Aldine. 1969.
Friedman, M. & Schwartz, A. (1963). The Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton. NJ: Princeton University Press.
Göçmen, T. (2016). Causal Relationship Between Money and Inflation during a High Inflation Period: The Case of Turkey. Journal of International Business and Economics4(2), 1-11.
Goldfeld, S., & Quandt, R. (1973). The estimation of structural shifts by switching regressions. In Annals of Economic and Social Measurement, Volume 2, number 4 (pp. 475-485). NBER.
Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 357-384.
Hamilton, J. D. (1994b). Time series analysis. Princeton university press.
Handa, J. (2009). Monetary Economics. 2nd Edition. New York: Routledge.
Hume, D. of Interest (1752). Reprinted in The Philosophical Works of David Hume. 4 volumes. Boston: Little Brown. 1954.
Hume, D. of Money (1752). Reprinted in the Philosophical Works of David Hume, 4 volumes. Boston: Little Brown. 1954.
Indalmanie, S. P. (2011). the Relationship between Money Supply and the rate of inflation: a causality approach to the study of the Jamaican economy, 1961-2006. Available at SSRN 2586254.
Jones, J. D., & Khilji, N. M. (1988). Money growth, inflation, and causality (Empirical Evidence for Pakistan, 1973—1985). the Pakistan Development Review, 27(1), 45-58.
Jones, J. D., & Uri, N. (1987). Money, inflation and casuality (another look at the empirical evidence for the USA, 1953–84). Applied Economics19(5), 619-634.
Kesavarajah, M., & Amirthalingam, K. (2012, July). The nexus between money supply and inflation in Sri Lanka. In Jaffna University International Research Conference (Vol. 232).
Kiganda, E. O. (2014). Relationship between inflation and money supply in Kenya. Journal of Social Economics2(2), 63-83.
Korkmaz, S. (2018). The relationship between money supply, inflation and economic growth in Mediterranean countries. Bandirma Onyedi Eylul University, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences.
Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. Available for downloading through www.economics.ox.ac.uk/hendry/krolzig.
Krolzig, H. M. (2013). Markov-switching vector autoregressions: Modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis (Vol. 454). Springer Science & Business Media.
Palley, T. I. (2015). Money, fiscal policy, and interest rates: A critique of Modern Monetary Theory. Review of Political Economy27(1), 1-23.
Pigou, A. C. (1917). The value of money. The Quarterly Journal of Economics32(1), 38-65.
Quandt, R. E. (1972). A new approach to estimating switching regressions. Journal of the American statistical association67(338), 306-310.
Sasongko, G., & Huruta, A. D. (2018). Monetary policy and the causality between inflation and money supply in Indonesia. Business: Theory and Practice19, 80-87.
Sultana, N., Koli, R., & Firoj, M. (2019). Causal relationship of money supply and inflation: A study of Bangladesh. Asian Economic and Financial Review9(1), 42-51.
Turnovsky, S. J., & Wohar, M. E. (1984). Monetarism and the aggregate economy: Some longer-run evidence. The Review of Economics and Statistics, 66, 619-629.
Éric, T., & Wray, L. R. (2013). Modern Money Theory 101: A Reply to Critics. Levy Economics Institute of Bard College (No. 778). Working Paper.
Wicksell, K. (1907). The Influence of the Rate of Interest on Prices Economic Journal XVII (1907), pp. 213-220. read before the Economic Section of the British Association, 1906. Economic Journal17, 213-220.
World Bank. (2020). World development indicators.
Zulkhibri, M. (2007). Causality link between money, output and prices in Malaysia: An empirical re-examination. Applied Econometrics and International Development7(1).