نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می­کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی­شان در جامعه و پیش‌بینی‌شان در برابر یک‌دیگر و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه‌ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده‌های 32 کشور در حال توسعه طی سال‌های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده­های تابلویی آستانه­ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی­داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income Inequality and the Implications of the Easterlin Paradox

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

Maximizing the satisfaction of individuals and the welfare of society has always been one of the goals of human societies. Happiness is one of the criteria for identifying the level of satisfaction of people in society. Various factors, such as economic and social conditions, can affect people's happiness. Among these, inequality in income distribution and the feeling of deprivation play an important role in determining people's sense of satisfaction and happiness. Also, the type of perception and judgment of individuals about their economic and social conditions in society and their predictions about each other and the society in which they live plays an important role in the tolerable threshold of inequality. The purpose of this study is to investigate the effect of income inequality thresholds on happiness in the context of the Easterlin paradox. For this purpose, data from 32 developing countries during the years 2005-2016 have been used. The results of estimating the threshold dynamic panel model show that in the low inequality regime,  when the Gini coefficient is less than 0.358, the increase in per capita income has a significant positive effect on happiness in developing countries. But in the high inequality regime, when the Gini coefficient is greater than 0.358, the increase in per capita income has not had a significant effect on happiness. Therefore, the results confirm the Easterlin paradox and indicate the existence of the Easterlin paradox is because of the high income inequality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Easterlin Paradox
  • Dynamic Threshold Panel
  • GMM JEL Classification: 131
  • D63
  • Z13
افشاری، زهرا و دهمرده، لعیا (1393). بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(4)،31-59.
ابونوری، اسمعیل و اسکندری، جمال (1395). مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی. سیاست گذاری اقتصادی، 8(15)، 137-152.
خورسندی، مرتضی و علی‌بابایی، نسترن (1395). بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی. پژوهشنامه اقتصادی، 16(63)، 1-24.
جعفری، محمد. (1395). سنجش عوامل مؤثر برشادمانی در کشورهای اسلامی. پژوهشنامه اقتصاد کلان. 11(22)، 65-84.
جلیلی کامجو، سید پرویز و نادمی، یونس. (1398). ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران. سیاست‌گذاری اقتصادی، 11(21)، 77-101.
زبیری، هدی (1392). نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی. رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندارن.
صداقت کالمرزی، هانیه، فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث. (1399). رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟. مدلسازی اقتصادسنجی. doi: 10.22075/jem.2021.21897.1526
فلیحی پیربستی، نعمت و رهبری نژاد، شیرین (1391). خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی. پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 1(1)، 1-24.
محمدیان منصور، صاحبه، گل‌خندان، داود، خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، ابوالقاسم (1394). تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(25)، 125-163.
متوسلی، محمود و زبیری، هدی (1392). انسجام اجتماعی؛ منشا توسعه اقتصادی. فصلنامه توسعه روستایی، 5(2)، 49-74.
موتمنی، مانی، زبیری، هدی و مجتبی شیرازی (1399). اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری. راهبرد توسعه. 16(4)، 235-253.
منصف، عبدالعلی، معلمی، مژگان، بیابانی، جهانگیر، نجاتی، مهدی، طاهری زاده و اناری‌پور, جواد. (1398). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(36)، 15-34.
نادمی, یونس و جلیلی کامجو، سید پرویز. (1397). ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران. پژوهشنامه مدلسازی اقتصادی، 12(41)، 1-26.
نیلی، فرهاد و بابازاده خراسانی، بهزاد (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران. پژوهشهای پولی و بانکی، 6(14)، 27-48.
نیلی، فرهاد، بابازاده خراسانی، بهزاد و شادکار، محمدسعید. (1394). بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 50(1)، 21-48.
هنروری، نگین (1399). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شادی در کشورهای منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?. Journal of public economics88(9-10), 2009-2042.
Alois, P. (2014). Income inequality and happiness: is there a relationship? (No. 614). LIS Working Paper Series.
Avramov, D. (2002). People, Demography, and Social Exclusion. Strasbourg, Belgium: Council of European Publishing.
Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. Routledge.
Barros, R., Ferreira, F. H., Vega, J. M. & Chanduvi, J. S. (2009). Measuring Inequality of Opportunities. The World Bank, Washingtom, D. C.
Bartolini, S., & Sarracino, F. (2014). Happy for how long? How social capital and economic growth relate to happiness over time. Ecological economics108, 242-256.
Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and unemployment. The Economic Journal104(424), 648-659.
Claudia, S., Flèche, S., & Clark, A. (2012). The Great Happiness Moderation. Paris School of Economics.
Graham, C. (2011). The pursuit of happiness: An economy of well-being. Prabhat Prakashan.
Ehrlich, I. (1973). Crime, Punishment, and the Market for Offenses. The Journal of Economic Perspectives, 10(1), 43-67.
Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In P. A. David & W. R. Melvin (Eds.), Nations and Households In Economic Growth (pp. 89–125). New York, NY: Academic Press.
Easterlin, R. A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all?. Journal of Economic Behavior & Organization, No. 27(1), 35-47.
Easterlin, R. A., McVey, L. A., Switek, M., Sawangfa, O., & Zweig, J. S. (2010). The Happiness–Income Paradox Revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences,107(52), 22463-22468.‏
Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). What Can Economists Learn from Happiness Research?.  Journal of Economic literature, 40(2), 402-435
Fayissa, B., & Gutema, P. (2005). Estimating a Health Production Function for Sub-Saharan Africa (SSA). Applied economics37(2), 155-164.
Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2019). Changing World Happiness. World Happiness Report 2019.
Jiang, S., Lu, M., & Sato, H. (2012). Identity, Inequality, and Happiness: Evidence from Urban China. World Development40(6), 1190-1200.
Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High Income Improves Evaluation of life but not Emotional Well-being. Proceedings of the national academy of sciences107(38), 16489-16493.
Kuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45, 1-28.
Li, B., & Lu, Y. (2009). Happiness and Development: The Effect of Mental Well-being on Economic Growth.
Lim Hock-Eam, Daigee Sh., Liao, P. & Hongbo D. (2020). The Effects of Income on Happiness in East and South Asia: Societal Values Matter?Journal of Happiness Studies, 21(2), 391-415.
Ma, Y., & Chen, D. (2020). Openness, Rural-Urban Inequality, and Happiness in China. Economic Systems, 100834.
Mignamissi, D., & Kuete, Y. F. M. (2021). Resource rents and happiness on a global perspective: The resource curse revisited. Resources Policy71, 101994.
Oishi, S., & Kesebir, S. (2015). Income Inequality Explains Why Economic Growth Does Not Always Translate to an Increase in Happiness. Psychological science26(10), 1630-1638.
Oishi, S., Kesebir, S., & Diener, E. (2011). Income inequality and happiness. Psychological science, 22(9), 1095-1100.
Zhang, Q., & Churchill, S. A. (2020). Income inequality and subjective wellbeing: Panel data evidence from China. China Economic Review60, 101392.
Rickardsson, J., & Mellander, C. (2017). Absolute vs Relative Income and Life Ssatisfaction. Royal Institute of Technology, CESIS.
Reis, J. (2017). What is The Effect of Income Inequality on Happiness? A Cross Section of the Period between 1981 and 2014 from 43 Countries around the World. Bachelor Thesis, Erasmus University Rotterdam, School of Economics.
Roemer, J. E. (1998). Equality of Opportunity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schwartz, B., Ward, A., Monterosso, J., Lyubomirsky, S., White, K., & Lehman, D. R. (2002). Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice. Journal of personality and social psychology, 83(5), 1178.
Silver, M. (1980). Money and Happiness?: Towards ‘Eudaimonology’. Kyklos, 33(1), 157-160.
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin paradox (No. w14282). National Bureau of Economic Research.
Zajacova, A., & Dowd, J. B. (2014). Happiness and health among US working adults: is the association explained by socio-economic status?. Public health128(9), 849-851.