کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رابطه بین بازارهای تک محموله­ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه­ریزی فعالان این دو بازار و پیش­بینی قیمت­های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله­ای نفت ایران و  بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده­های ماهانه شامل قیمت تک محموله­ای نفت ایران و قیمت آتی­های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله­ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله­ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می­باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Price discovery function in relationship between Iran's oil spot market and West Texas Intermediate Futures Market

نویسندگان [English]

 • mona echresh karimi 1
 • Hasan Farazmand 2
 • a a 3
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
2 a
3 a
چکیده [English]

The relationship between spot and futures markets and how the causal relationship between these markets is one of the important issues that its identification has a great impact on the planning of the actors of these markets and the forecast of future prices of a basic asset. In this study, the price discovery function has been investigated in relationship between Iran's oil spot market and West Texas Intermediate Futures market. For this purpose, the linear causality test based on VECM equations and the non-linear causality test of Toda Yamamoto, as well as monthly data including the Iran's oil spot prices and the one-to-three month futures prices of the World Oil Market (WTI) has been used during the period of December 2002 Until January 2018. The results show that the linear and nonlinear Granger causality has been from the Iran's oil spot market to the world oil futures market, and the reverse is not true.This finding confirms the dominant role of the Iran's oil spot market in price discovery of the world oil futures market.Therefore, the expected price discovery function for the WTI Futures market has not happened. According  to the results of the VAR-based response functions, The WTI futures market has been an follower market and also the Iran's oil spot market is a leader market in the transmission of price fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spot market
 • Futures market
 • Price discovery function
 • linear causality
 • non-linear causality of Toda Yamamoto. JEL classification: C22
 • G13
 • G15
 • Q40
درخشان، مسعود (1390)، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. چاپ دوم، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، 715 صفحه.
رضایی، عباسعلی (1393)، آزمون علیت تودا-یاماموتو میان کارآفرینی و نرخ بیکاری در بخش صنعت: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 7، صفحات 182-157.
کشاورزیان، مریم، راغفر، حسین، خیابانی، ناصر و احمدرضا جلالی نائینی، (1392)، بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی و آتی نفت خام (مطالعه موردی بازار نایمکس). دو فصلنامه اقتصاد پولی- مالی، سال بیستم، شماره 5، صفحات 163-136.
محمدی، احمد، سواری، زینب و خالد احمدزاده (1395)، تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 63، صفحات 60-25.
مهرآرا، محسن و فاطمه نائبی (1393)، رابطه بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا در ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 29، صفحات 87-71.
نادعلی، محمد (1392)، بررسی راه اندازی بازار آتی سکه طلا و تبعات آن بر اقتصاد کشور، فصلنامه روند، سال بیستم، شماره های 63 و 64، صفحات 168-141.
Alzahrani, M., Masih, M. and Al-Titi, O. ( 2014) Linear and non-linear Granger causality between Oil Spot and Futures Prices: A wavelet based test. Journal of International Money and Finance, 48: 175-201.
Bekiros, S. and Diks, C., (2008). The relationship Between Crude Oil Spot and Futures Prices: Cointegration, Linear and Nonlinear Causality. Energy Economics 30: 2673–2685.
Choudhury, K. and Sushil, B., (2012), Intraday Lead/Lag Relationships between the Futures and Spot Market. Eurasian Journal of Business and Economics, 5-9: 165-186.
Coppola, A., (2008), Forecasting Oil Price Movements: Exploiting the Information in the Futures Market, Journal of Futures Market, 28: 34–56
Danthine, J. (1978). Information, Futures Prices and Stabilizing Speculation. Journal of Economic Theory, 17: pp 79-98.
Fama, E. F., & French, K. R. (1988). Permanent and temporary components of stock prices. Journal of Political Economy, 96, 246–273
Figlewski, S. (1981). Futures Trading and Volatility in the GNMA Market, Journal of Finance, 36: pp 445–56.
Gardbade, K. D., and Silber, W. L. (1983), Price movements and price discovery
in futures and cash markets, Review of Economics and Statistics, 65, 289-297.
Noryati, Ahmad (2016), Price Discovery Role and Causal Relationship Between Malaysian Gold Futures Prices and Spot Gold Prices, Advanced Science Letters, Vol. 22, 4099–4103.
Rong,C and Zhen-Long, Z. (2008), Unbiased Estimation, Price Discovery, and Market Efficiency: Futures Prices and Spot Prices. Systems Engineering – Theory and Practice, 28(8), 2-11.
Shiyun, L., (2015) Volatility Spillovers in the CSI300 Futures and Spot Markets in China: Empirical Study Based on Discrete Wavelet Transform and VAR-BEKK-bivariate GARCH Model. Information Technology and Quantitative Management, 55: 380 – 387
Silvapulle, P. and I. Moosa (1999), “The Relationship Between Spot and Futures Prices: Evidence from the Crude Oil Market”, Journal of Futures
Markets, 19, 175-19
Inci, A. Can and Seyhun, H. Nejat (2017), Degree of Integration between Brent Oil Spot and Futures Markets: Intraday Evidence, Emerging Markets Finance and Trade, Vol.54, Issue 8

Wang, Y and Wu, C (2013), Are crude oil spot and futures prices cointegrated? Not always, Economic Modelling 33:641–650.