فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله برای چاپ در فصلنامه

مقاله‎های دریافتی ابتدا توسط سردبیر ارزیابی اولیه می شود و در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، برای تعیین داوران در دستور کار هیأت تحریریه قرار می گیرد. این هیأت، خود می تواند مقاله را ارزیابی مجدد کند و در صورت تشخیص به عنوان مقاله قابل ارزیابی، دو داور برای ارزیابی دقیق مقاله انتخاب می کند. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.