راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان برای انتشار مقاله در فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

نویسندگان محترمپیش از ارسال مقاله خود به فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین از رعایت شرایطزیر برای قرار گرفتن مقالهها در فرایند ارزیابی اطمینان حاصل کنند. رعایت نکردن هر یک از موارد زیر به قرار نگرفتن مقاله در فرایند ارزیابی منجر خواهد شد.

الف: از نظر محتوا

1-       مرتبط با عنوان و موضوعات محوری نشریهباشد.

2-       جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.

3-       حاصل مطالعات، تجربه‎ها و پژوهش‎های نویسنده (نویسندگان) باشد.

4-       همزمان با این نشریه، برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال نشود، یا در فرایند ارزیابی نشریات دیگر قرار نداشته باشد و در هیچ یک از آن‎ها چاپ نشده باشد. لازم است تا سه ماه پس از ارسال مقاله به این نشریه از ارسال آن به نشریات دیگر خودداری شود. نقض هریک از این شرایط موجب رد مقاله، رد مقالات بعدی از این نویسندگان و حتی پیگیری قانونی خواهد شد.

ب:فرایند پذیرش مقاله برای چاپ درفصلنامه

مقاله‎های دریافتی ابتدا توسط سردبیر ارزیابی اولیه می شود و در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، برای تعیین داوران در دستور کار هیأت تحریریه قرار می گیرد. این هیأت، خود می تواند مقاله را ارزیابی مجدد کند و در صورت تشخیص به عنوان مقاله قابل ارزیابی، دو داور برای ارزیابی دقیق مقاله انتخاب می کند. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

ج:شیوه ارسال مقاله       

خواهشمند است مقاله‎های خود را تنها در سامانه نشریه به نشانی http://jnet.ihcs.ac.irبارگذاری کنید. برای این امر لازم است تا ابتدا در سامانه نشریه ثبت نام نموده و سپس مطابق با راهنمای موجود در سایت، مقاله خود را بارگذاری نمایید. به هیچ یک از مقالاتی که با روش های دیگر برای مجله فرستاده می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

د: از نظر شکل ظاهری (لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید)

د: راهنمای شیوه نامه نگارش مقاله

تعهدنامه و اصول اخلاقی پژوهش