اهداف و چشم انداز

  • Ø   اهداف فصلنامه
  1. تعمیق و گسترش تفکر علمی در شناخت و حل مسایل، مشکلات و چالش‌های اساسی در اقتصاد و تجارت نوین.
  2. کمک به ارتقاء، گسترش و روزآمد سازی سطح دانش اقتصاد برای کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب‌نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی.
  3. کمک به ارتقای برنامه و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نگرش جامع در زمینه‌های اقتصاد خرد، کلان، پولی، مالی، ارزی، تجاری و همچنین کمک به فراهم کردن زمینه‌های رشد و توسعة اقتصاد دانایی محور.
  4. فراهم کردن زمینه‌های لازم برای پژوهش در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تجارت نوین.