داوران

 

نام داور سمت / سازمان
حمید آماده دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی ابوترابی استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکبر احمدی گروه مالیات، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز احمدی استاد/ تربیت مدرس مدیریت/ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فرزانه احمدیان یزدی فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد
پروین اصلانی
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا
ابراهیم التجائی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی امامی میبدی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدیه انتظارخیر دانشگاه هورون کانادا
حبیب انصاری سامانی گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد- یزد- ایران
شعله باقری دانشگاه خاتم
علی اصغر بانوئی
فاطمه بزازان عضو هیئت علمی اقتصاد
ندا بیات گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
فتح اله تاری دانشگاه علامه طباطبائی
احمد تشکینی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
حسین توکلیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید پرویز جلیلی کامجو عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)
اسفندیار جهانگرد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشکده اقتصاد
مهدی حاج امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
مهدی حاج امینی نحف آبادی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد
فرهاد خداداد کاشی پیام نور
موسی خوشکلام خسروشاهی دانشگاه الزهرا
ناصر خیابانی دانشگاه علامه طباطبایی
آرین دانشمند دانشگاه علامه طباطبائی
پدرام داودی موسسه نیاوران- دکترای اقتصاد اقتصاد پولی
جلال دهنوی دانشگاه الزهرا اقتصاد انرژی
سعید راسخی دانشگاه مازندران
منصور زراء نژاد
علی اصغر سالم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مژگان سمندرعلی اشتهاردی عضو هیات عملی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی سوری دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
نادر سید کلالی استادیار مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طاطبایی
ابوالفضل شاه‌آبادی دانشگاه الزهرا
سمیه شاه حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
نورالدین شریفی
فاطمه شمس الاحرار فرد اقتصاد دانشگاه تهران- اقتصاد انرژی؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ اقتصاد مالی
سمیه صادقی دانشگاه ازاد اسلای واحد ایت ا... املی
اسماعیل صفرزاده گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
حسن طائی
رضا طالبلو
جواد طاهرپور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه عبدالشاه دانشگاه علامه طباطبایی
مهنوش عبداله میلانی گروه اقتصاد نظری - دانشکده اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
قهرمان عبدلی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
علی عرب مازار یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا عزیزی دانشگاه الزهرا
محبوبه فراهتی استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
محبوبه فراهتی استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
علی فریدزاد دانشگاه علامه طباطبایی
فیروز فلاحی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
رسول قاسمی
سعید کیان پور دانشگاه پیام نور
لیدا گوهری قرائی دانشگاه آزاد مشهد مالی و پولی و نهادی
تکتم محتشمی دانشگاه تربت حیدریه
حبیب مروت دانشگاه علامه طباطبایی
علی مزیکی موسسه نیاوران
شهرام معینی استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
جلال منتظری کلان- پولی- مالی- سنجی
هادی موسوی نیک مرکز پژوهش های مجلس
محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی
مسعود نیکوقدم استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد اقتصاد ایران + توسعه اقتصادی + اقتصاد جمعیت