داوران

اشتراک داوران در پایگاه بین المللی publons

 

نام داور سمت / سازمان
کریم آذربایجانی استاد وعضو هیات علمی /گروه آموزشی اقتصاد -دانشکده علوم اداری واقتصاد-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران
حمید آماده دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی ابوترابی استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکبر احمدی گروه اقتصاد کاربردی، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز احمدی استاد/ تربیت مدرس مدیریت/ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فرزانه احمدیان یزدی فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد
پروین اصلانی
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا
ابراهیم التجائی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی امامی میبدی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی امیدفر حسابداری- دانشگاه مشهد
مهدیه انتظارخیر دانشگاه هورون کانادا
حبیب انصاری سامانی گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد- یزد- ایران
بیژن باصری دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز
شعله باقری دانشگاه خاتم
روزبه بالونژادنوری استادیار پژوهشکده امور اقتصادی
علی اصغر بانوئی
محمد مهدی برقی اسکوئی دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد
فاطمه بزازان عضو هیئت علمی اقتصاد
سعید بیات بانک مرکزی
ندا بیات گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
کامبیز پیکارجو گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
فتح اله تاری دانشگاه علامه طباطبائی
احمد تشکینی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
حسین توکلیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی جدیدزاده دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد
سید پرویز جلیلی کامجو عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)
اسفندیار جهانگرد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشکده اقتصاد
مهدی حاج امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
مهدی حاج امینی نحف آبادی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد
ملیحه حداد مقدم موسسه
امین حق نژاد اقتصادسنجی- اقتصاد مالی
فرهاد خداداد کاشی پیام نور
موسی خوشکلام خسروشاهی دانشگاه الزهرا
ناصر خیابانی دانشگاه علامه طباطبایی
آرین دانشمند دانشگاه علامه طباطبائی
پدرام داودی موسسه نیاوران- دکترای اقتصاد اقتصاد پولی
جلال دهنوی دانشگاه الزهرا اقتصاد انرژی
سعید راسخی دانشگاه مازندران
محمد رحمانی بانک مرکزی- اقتصاد مالی- نرخ ارز-
سید عبدالله رضوی دانشگاه صنعت نفت
محمد جواد رنجکش عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد روابط بین الملل،اقتصاد سیاسی بین الملل
محمد حسن زارع استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت
هاشم زارع اقتصاد-اقتصاد و مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور زراء نژاد
لیلا سادات زعفرانچی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اصغر سالم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی سحاب خدامرادی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مژگان سمندرعلی اشتهاردی عضو هیات عملی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی سوری دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
نادر سید کلالی استادیار مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طاطبایی
ناصر سیف اللهی دانشیار مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل شاه‌آبادی دانشگاه الزهرا
سمیه شاه حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
نورالدین شریفی
فاطمه شمس الاحرار فرد اقتصاد دانشگاه تهران- اقتصاد انرژی؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ اقتصاد مالی
زهرا شیرزور استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
سمیه صادقی دانشگاه ازاد اسلای واحد ایت ا... املی
نرگس صالح نیا دانشگاه فردوسی مشهد منابع انرژی آب توسعه
اسماعیل صفرزاده گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
حسن طائی
رضا طالبلو
جواد طاهرپور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان عابدی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فاطمه عبدالشاه دانشگاه علامه طباطبایی
مهنوش عبداله میلانی گروه اقتصاد نظری - دانشکده اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
قهرمان عبدلی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سجاد عبدی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران
علی عرب مازار یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا عزیزی دانشگاه الزهرا
مصطفی عماد زاده استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان
محمد رضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان دانشگاه تهران، قم، ایران
محبوبه فراهتی استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
علی فریدزاد دانشگاه علامه طباطبایی
فیروز فلاحی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
احمد رضا قاسمی پردیس فارابی
رسول قاسمی
زهرا کریمی موغار اقتصاد نظری- دانشگاه مازندران
سعید کیان پور دانشگاه پیام نور
مسعود کیماسی دانشگاه تهران
ابوالقاسم گل خندان دانشگاه لرستان
لیدا گوهری قرائی دانشگاه آزاد مشهد مالی و پولی و نهادی
حمید لعل خضری استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات
کامران مانی اقتصاد دانشگاه پیام نور بازارهای مالی-بورس - بیمه و بانک
تکتم محتشمی دانشگاه تربت حیدریه
رضا محسنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حبیب مروت دانشگاه علامه طباطبایی
علی مزیکی موسسه نیاوران
شهرام معینی استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
جلال منتظری کلان- پولی- مالی- سنجی
هادی موسوی نیک مرکز پژوهش های مجلس
فرزانه میر شاه ولایتی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی- مدیریت
محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی
یونس نادمی گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
خدیجه نصراللهی دانشگاه اصفهان- اقتصاد
زهرا نصراللهی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
ابراهیم نگهداری دانشگاه آزاد بندر عباس
مهدی نوری
مسعود نیکوقدم استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد اقتصاد ایران + توسعه اقتصادی + اقتصاد جمعیت
ویدا ورهرامی شهید بهشتی
مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
کوثر یوسفی دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران