داوران

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «اقتصاد و تجارت نوین» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی

داوران بین المللی:

1- محمد علی ابوترابی استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462095

2- ملیحه حداد مقدم  استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور https://www.webofscience.com/wos/author/record/3702622

3- مسعود نیکو قدم استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد https://www.webofscience.com/wos/author/record/3108583

4- ابراهیم التجایی دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/3700849

5- مهدی حاج امینی استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد  https://www.webofscience.com/wos/author/record/3574544

6- سعید راسخی    استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران  https://www.webofscience.com/wos/author/record/2319278

7- نادر سید کلالی استادیار مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/1298187

8- مهناز ربیعی استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418757

9- نرگس صالح نیا استادیار دانشگاه مشهد  https://www.webofscience.com/wos/author/record/2485163

10- محبوبه فراهتی  استادیار اقتصاد سنجی- دانشگاه سمنان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/3808719

11- جلال منتظری شورکچالی استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/2495957

 

داوران مجله:

 

نام داور وابستگی سازمانی
کریم آذربایجانی استاد وعضو هیات علمی /گروه آموزشی اقتصاد -دانشکده علوم اداری واقتصاد-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران
ملیحه آشنا استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات
حمید آماده دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
الهام ابراهیمی مدیریت- پژوهشگاه علوم انسانی
محمدعلی ابوترابی استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکبر احمدی گروه اقتصاد کاربردی، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز احمدی استاد/ تربیت مدرس مدیریت/ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
مریم احمدی دانشگاه یزد
اعظم احمدیان استادیار، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران،
فرزانه احمدیان یزدی فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد
سید روح الله احمدی حاجی آبادی استادیار اقتصاد دانشگاه دامغان
پروین اصلانی
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا
نرگس اکبر پور روشن استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم التجائی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بهنام الیاس پور استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
علی امامی میبدی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی امامی میبدی استادیار اقتصاد دانشگاه میبد
مهدی امیدفر حسابداری- دانشگاه مشهد
نسرین امیدی -
میثم امیری دانشگاه علامه طباطبایی
مهدیه انتظارخیر دانشگاه هورون کانادا
حبیب انصاری سامانی گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد- یزد- ایران
روح اله بابکی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
بیژن باصری دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز
شعله باقری دانشگاه خاتم
روزبه بالونژادنوری استادیار پژوهشکده امور اقتصادی
علی اصغر بانوئی
محمد مهدی برقی اسکوئی دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد
فاطمه بزازان عضو هیئت علمی اقتصاد
سعید بیات بانک مرکزی
ندا بیات گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
ناهید پوررستمی گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
کامبیز پیکارجو گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
فتح اله تاری دانشگاه علامه طباطبائی
احمد تشکینی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
حسین توکلیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیاوش جانی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
علی جدیدزاده دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد
سید پرویز جلیلی کامجو عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)
اسفندیار جهانگرد دانشگاه علامه طباطبایی
اسفندیار جهانگرد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشکده اقتصاد
احسان چیت ساز عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی حاج امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
مهدی حاج امینی نحف آبادی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد
ملیحه حداد مقدم موسسه
هدایت حسین زاده استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید محمد حسینی عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
امین حق نژاد اقتصادسنجی- اقتصاد مالی
فرهاد خداداد کاشی پیام نور
موسی خوشکلام خسروشاهی دانشگاه الزهرا
ناصر خیابانی دانشگاه علامه طباطبایی
آرین دانشمند دانشگاه علامه طباطبائی
پدرام داودی موسسه نیاوران- دکترای اقتصاد اقتصاد پولی
مجید دشتبان فاروجی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
حسن دلیری استادیار اقتصاد، دانشگاه گلستان، گرگان
جلال دهنوی دانشگاه الزهرا اقتصاد انرژی
سعید راسخی دانشگاه مازندران
مهناز ربیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گروه اقتصاد مرکز تحقیقات مدلسازیو بهینه سازی در علوم و مهندسی
محمد رحمانی بانک مرکزی- اقتصاد مالی- نرخ ارز-
ابراهیم رضایی انتشارات سمت
سید عبدالله رضوی دانشگاه صنعت نفت
محمد جواد رنجکش عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد روابط بین الملل،اقتصاد سیاسی بین الملل
محمد حسن زارع استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت
هاشم زارع اقتصاد-اقتصاد و مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور زراء نژاد
لیلا سادات زعفرانچی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اصغر سالم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی سایه میری ilam university
مرتضی سحاب خدامرادی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محمد سخنور استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد
پروانه سلاطین استاد دانشگاه
مژگان سمندرعلی اشتهاردی عضو هیات عملی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی سوری دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
نادر سید کلالی استادیار مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طاطبایی
ناصر سیف اللهی دانشیار مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی
ایمان شاکر اردکانی استادیار اقتصاد دانشگاه اردکان
ابوالفضل شاه‌آبادی دانشگاه الزهرا
مهشید شاهچرا پولی و بانکی
سمیه شاه حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
نورالدین شریفی
حمیدرضا ششجوانی عضو پیوستهٔ انجمن بین‌المللی اقتصاد فرهنگ ACEI و مدیر مرکز توسعه صنایع فرهنگی و خلاق CACIMA
فاطمه شمس الاحرار فرد اقتصاد دانشگاه تهران- اقتصاد انرژی؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ اقتصاد مالی
زهرا شیرزور استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
سمیه صادقی دانشگاه ازاد اسلای واحد ایت ا... املی
نرگس صالح نیا دانشگاه فردوسی مشهد منابع انرژی آب توسعه
هانیه صداقت کالمرزی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اسماعیل صفرزاده گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
بیژن صفوی اقتصاد دانشگاه آزاد تهران جنوب
محسن صیقلی استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد تهران
حسن طائی
رضا طالبلو
جواد طاهرپور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان عابدی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فاطمه عبدالشاه دانشگاه علامه طباطبایی
مهنوش عبداله میلانی گروه اقتصاد نظری - دانشکده اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
قهرمان عبدلی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سجاد عبدی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران
علی عرب مازار یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا عزیزی دانشگاه الزهرا
مصطفی عماد زاده استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان
یوسف عیسی زاده روشن عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
محمد رضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان دانشگاه تهران، قم، ایران
محبوبه فراهتی استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
علی فریدزاد دانشگاه علامه طباطبایی
فیروز فلاحی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
محمد علی فیض پور دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
مهدی قائمی اصل استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی (خیابان طالقانی، بعد از خیابان بهار، نرسیده به خیابان شریعتی، نبش خیابان جهان، بعد از
احمد رضا قاسمی پردیس فارابی
رسول قاسمی
صالح قویدل دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
مصطفی کریم زاده استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا کریمی موغار اقتصاد نظری- دانشگاه مازندران
سعید کیان پور دانشگاه پیام نور
مسعود کیماسی دانشگاه تهران
ابوالقاسم گل خندان دانشگاه لرستان
لیدا گوهری قرائی دانشگاه آزاد مشهد مالی و پولی و نهادی
حمید لعل خضری استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات
کامران مانی هیات علمی دانشگاه پیام نور
تکتم محتشمی دانشگاه تربت حیدریه
رضا محسنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پرویز محمدزاده اقتصاد دانشگاه تبریز
یوسف محمدزاده گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
مهدی مرادی عضو هیات علمی پیام نور
حبیب مروت دانشگاه علامه طباطبایی
علی مزیکی موسسه نیاوران
امیر حسین مزینی دانشیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
شهرام معینی استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
جلال منتظری کلان- پولی- مالی- سنجی
هادی موسوی نیک مرکز پژوهش های مجلس
فرزانه میر شاه ولایتی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی- مدیریت
محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی
یونس نادمی گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مهدی نجاتی هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
خدیجه نصراللهی دانشگاه اصفهان- اقتصاد
زهرا نصراللهی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
ابراهیم نگهداری دانشگاه آزاد بندر عباس
مهدی نوری
مسعود نیکوقدم استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد اقتصاد ایران + توسعه اقتصادی + اقتصاد جمعیت
ویدا ورهرامی شهید بهشتی
مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
کوثر یوسفی دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران