دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 1-170 
ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس

صفحه 115-140

10.30465/jnet.2020.6119

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی