تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه 8-D

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

2 دانش آموخته دکتری بخش اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیتی که انرژی‌های پاک در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آسیب‌های زیست‌محیطی دارد، در این مطالعه تاثیر مصرف این انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه 8-D در بازه‌ی ‌زمانی 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج ایستایی پانلی متغیرها از روش خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده پانلی (Panel ARDL) در قالب برآوردگرهای میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (DFE) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از میان سه برآوردگر، مدل میان گروهی کاراتر است. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه‌ی علی دوطرفه بین مصرف انرژی پاک (تجدیدپذیر) و تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای 8-D را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، افزایش یک درصدی در مصرف انرژی پاک باعث افزایش 15/0 درصدی در رشد اقتصادی می‌شود. همچنین، افزایش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر با ثابت بودن سایر متغیرها، رشد اقتصادی کشورهای 8-D را در بلند مدت 12/0 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه­گذاری، اشتغال و تکنولوژی  نیز در بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به نتایج مطالعه، لازم است تولید و مصرف انرژی پاک در این کشورها توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Renewable and Non-Renewable Energies Consumption on Economic growth in D-8 group countries

نویسندگان [English]

  • Navid Kargar Dehbidi 1
  • Effat Ghorbanian 2
  • Mohammad Hassan Tarazkar 3
1 Ph.D. Student of Natural Resources and Environmental Economics, College of Agriculture, Shiraz University
2 PhD in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

According to the importance of clean energies in the reduction of greenhouse gas emission and environmental damage, in the present study, the impact of renewable energy consumption on economic growth in the D-8 group countries was investigated over the period of 1990 to 2014. According to the panel stationary property of the variables, the panel autoregressive distributed lag method (Panel ARDL) of mean group (MG), pooled mean group (PMG), and dynamic fixed effect (DFE) estimators were investigated. The empirical results implied that the pooled mean group model emerged as the most efficient among the three estimators. The results of causality tests indicate that there is a bidirectional causality relationship among clean energy (renewable), non-renewable energy, and economic growth in D-8 group countries. The results show that controlling for the other variables, a 1% rise in clean energy causes is likely to cause a 0.15% increase in economic growth in the long-run. Also, the results showed that in the long-run, a 1% increase in non-renewable energy will decrease the economic growth of D-8 group countries by 0.12%. Also, empirical results indicate that investment, employment and technology have a significant and positive effect on economic growth in long run. According to the results of present study, clean energy production and consumption must be increased in the D-8 countries
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1Economic growth
  • Renewable Energy
  • Non-renewable energy
  • Countries D-8
  • Panel ARDL