تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه اصفهان

چکیده

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه‌تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف‌کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می‌کند که در دوران عادی  و آشفتگی  در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده‌های فصلی 2000 تا 2018 بررسی‌شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می‌یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Saudi Arabia's behavior in normal and interruptions periods in the world oil market

نویسندگان [English]

  • abdolhamid moarefi mohammadi 1
  • hadi amiri 1
  • issac qasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan
2 Master student of Energy Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

The behavior of Opec’s main exporter such as Saudi Arabia has been the most important problem of Iran and other oil importer or exporter countries. Excess capacity in oil production of Saudi Arabia let them, in respect to other OPEC's members such as Iran, have different behavior in normal and interruptions. In this paper, we use seasonal data in the 2000-2018 period. We modified griffin’s model and estimated it by the ARDL method and investigate the export’s behavior of Saudi Arabia in normal and interruptions periods. We decomposed the other OPEC variable into four different states to evaluate Saudi Arabia's responses in these states. Empirical results show that Saudi Arabia's exports in the normal periods (stability in oil markets) are coordinate and symmetric but in interruptions periods (wars, sanctions,…) is not coordinate and asymmetric with the rest of OPEC countries. also if other OPEC counties have a cumulative increase in oil exports, Saudi Arabia responds in normal and interruptions periods are symmetric (its response is equal in export quantity) but not coordinate (its response is in opposite direction, so export coefficient is negative). This negative coefficient shows that Saudi Arabia's responses in interruptions periods have a stabilizing effect on oil markets. also if other OPEC counties have a cumulative decrease in oil exports, Saudi Arabia's response in normal and interruptions periods is not only asymmetric (its response is not equal in export quantity) but also not coordinate(its response is in opposite direction, so export coefficient is negative). Here also a negative coefficient shows that Saudi Arabia's responses in interruptions periods have a stabilizing effect on oil markets. But the empirical result of griffin's model (1985) says that an export cut by other OPEC, Saudi Arabia's response to these four states is similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil markets
  • OPEC
  • ARDL
  • Saudi Arabia. JEL Classification: C01
  • C12
  • O53
  • Q31
بهروزی فر، م.، امامی میبدی، ع و قاسمی، ع.، (1396)، تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخایر نفتی، مطالعه موردی ایران. فصل‌نامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 7(27)، 256-231.
تشکینی، ا. (1384)، اقتصادسنجی به کمک Microfit، تهران: نشر دیباگران تهران.
 طباطبائی، م. ش.، محمدی، م. و خورسندی، م.، (1396)، قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6 (22)، 151ـ133.
معمارزاده، ع.، امامی میبدی، ع.، (1395)، 40سال تجربه نوسانات قیمتی نفت خام: اهمیت و پیامدها. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12(51)، 67-109.
 نظری، ر.، خداپرست مشهدی، م.، و سیفی، ا. (1396)، تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک کاربردی از مدل مارکوف سوئیچینگ. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 2(17)، 175-145.
نظری، ر.، خداپرست مشهدی، م.، و سیفی، ا. (1397)، بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ. فصل‌نامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3(5)،74-43.
نعمت الهی، ف.، مجد زاده، طباطبایی، (1390)، تأثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 3(4)، 169-151.
Alhajji, A. and Huettner, D., (2000a). “The Target Revenue Model and the Internatio Market: Emprirical Evidence From 1971 to 1994,” The Energy Journal, Vo1 21, PP  121-144
Alkhathlan, K., Gately, D., and Javid, M., (2014). Analysis of Saudi Arabia's behavior within OPEC and the world oil market. Energy Policy, 64(1), 209-225.‏
Al-Yousef, N. A. (1998) “Modeling Saudi Arabia Behavior in the World Oil Market 1976- 1996,” Department of Economics, University of Surrey. SEEDS 93.
Dagoumas, A., Perifanis, T., and Polemis, M., (2018), “An econometric analysis of the Saudi Arabia's crude oil strategy,” Resources Policy, 59(5), 265-273.‏
Ezzati, A., (1976), “Future OPEC Price and Production Strategies as Affected by its Capacity to Absord oil Revenues,”
Griffin, J.M. (1985), “Opec Behavior: A Test of Alternative Hypotheses,” American Economic Review, 75, 954-963
Gulen, S. G., (1996) “Is OPEC a Cartel? Evidence from Cointegration and Causality Tests,” The EnergyJournal, 17(2): 43-57.
Jawadi, F., and Ftiti, Z., (2019), “Oil price collapse and challenges to economic transformation of Saudi Arabia: A time-series analysis,” Energy Economics, 80(32), 12-19.
Jones, C. T., (1990), “OPEC Behavior under Falling Prices: Implications for Cartel Stability,” Energy Journal, 11(3): 117-129.
Krane, J., (2017), “Beyond 12.5: The implications of an increase in Saudi crude oil production capacity,” Energy Policy, 110(72), 542-547.
Loderer, C., (1985), “A Test of the OPEC Cartel Hypothesis: 1974-1983,” Journal of Finance, 40(3):991-1006.
Mabro, R., (1975), “Can OPEC Hold the Line,” in OPEC and the World Oil Market: The Genesis of the1986 Price Crisis, Oxford Institute for Energy Studies.
Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R., (2001), “Bounds testing approaches to The analysis of level relationships.,” Journal of Applied Econometrics 16, 289-326.
Smith, J. L., (2001), “Inscrutable OPEC Behavioral Tests of the Cartel Hypothesis,” Energy Journal, 26 (1): 51–82.