ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنایع شیمیایی ایران با ملاحظه صرفه‌های مقیاس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه­ای به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می­باشد.  کسب مزیت هزینه­ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه­های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می­شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال­زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده­های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی تخمین زده­شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده­است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان­کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش­های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده­ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the learning by doing in Iran's chemical Industry whit considering economies of scale

نویسندگان [English]

 • soheila mirzababazadeh 1
 • farhad khodadad kashi 2
 • somaye shah hoseini 3
 • siyavash jani 4
1 e
2 e
3 e
4 e
چکیده [English]

Knowledge development and accumulation are important sources of economic growth and development and Learning is one of the effective factors in the development and accumulation of knowledge. Learning reduces the average cost over time along with increasing cumulative production. The chemical industry plays an important role in the country's economy due to its high value added, product diversity and employment. The objective of this study is to analyze learning by doing in Iran's chemical industry at the level of four-digit ISIC codes using panel data during the period 2011 to 2015. For this purpose, the learning curve was estimated using the panel data technique, assuming a constant return to scale. The finding indicate that learning has been achieved in Iran's chemical industry and the slope of the learning curve, ie the effect of learning in all sub-sectors of Iran's industry, as expected, is negative and equal to 0/86. The results indicate that the learning effect is different in the sub-sectors of Iran's chemical industry, but it is close to the average learning intensity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning curve
 • Learning effect
 • production cost
 • economies of scale
 • chemical industry JEL classification: C23
 • O15
 • O14
 • L60
پورعباد الهان، محسن، اصغر پور، حسین، فلاحی، فیروز و عبدی، حسن(1388)، نقش سرمایه انسانی در صادرات زیربخش­های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ایران، مجله سیاست­گذاری اقتصادی، سال اول، شماره 2، صص122-99.
خداداد، فرهاد(1391)، اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).
فیض­پور، محمد­علی و حبیبی، مریم(1395)، منحنی یادگیری و سطوح تکنولوژی در     بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران، پژوهش­های اقتصاد صنعتی ایران، شماره 2، صص74-52.
نورانی، سمانه و خداداد کاشی، فرهاد(1396)، شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه­ای ایران، نظریه­های کاربردی اقتصاد، شماره 1، صص 196-173.
Ambler, S., Cardia, E., & Farazli, J. (1999). Export promotion, learning by doing and growth. Journal of Economic Dynamics and Control23(5-6), 747-772.‏
Anzanello, M. J., & Fogliatto, F. S. (2012). Selecting the best clustering variables for grouping mass-customized products involving workers' learning. International Journal of Production Economics, 92, 11- 19.
Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29, 155-173.
Asher, H. (1956). Cost-quantity relationships in the airframe industry. The Rand Corporation, Santa Monica, R-291.
Badiru, A. B. (1992). Manufacturing cost estimation: A multivariate learning curve approach. Journal of Manufacturing Systems, 10(6), 431-441.
Bardhan, P. K (1971). Economic Growth, Development and Foreign Trade. Industrial Economics, 14, 275-282.
Boldrin, M., & Scheinkman, J. A. (1988). Learning-by-doing, international trade and growth: A note. The Economy as an evolving complex system, 285-300
Baloff, N. (1971). Extension of learning curve some empirical results. Operational Research Quaterly, 22(4), 329-340.
Carr, W. (1946). Parametric cost estimating requires new learning curves. Aviation, 45, 76-77.
Clarke, A. (2008). Learning-by-doing and productivity dynamics in manufacturing industries: Department of Economics, University of Melbourne. Working paper series, 1032, 1-50.
Dejong. R. J. (1957). The effect of increasing Skill on Cycle time and its consequence for time standards. Ergonomics, 1(1), 51-60.
Elshurafa, A. M., Albardi, S. R., Bigerna, S., & Bollino, C. A. (2018). Estimating the learning curve of solar PV balance–of–system for over 20 countries: Implications and policy recommendations. Journal of Cleaner Production196, 122-134.‏
Fafchamps, M., El Hamine, S., & Zeufack, A. (2008). Learning to export: Evidence from Moroccan manufacturing. Journal of African Economies17(2), 305-355.
Fellner, W., (1969). Specific Interpretation of Learning by Doing, Journal of Economic Theory, 1, 119-140.
Goh, A. T., & Olivier, J. (2002). Learning by doing, trade in capital goods and growth. Journal of International Economics56(2), 411-444.‏
Heng, T. M. (2010). Learning Curves and Productivity in Singapore Manufacturing Iindustries. In Second Annual Conference of the Academic Network for Development in Asia (ANDA) (pp. 8-10).‏
Leahy, D., & Neary, J. P. (1999). Learning by doing, precommitment and infant-industry promotion. The Review of Economic Studies66(2), 447-474
Mani, A., & Hwang, J. (2004). Income Distribution, Learning‐by‐Doing, and Comparative Advantage. Review of Development Economics8(3), 452-473.
 Mao, Z.Y. (2012). Learning-by-Doing and Its Implications for Economic Growth and International Trade. https://mpra.ub.uni muenchen. De /40112/.
Nakajima, T. (2003). Catch-up in turn in a multi-country international trade model with learning-by-doing and invention. Journal of Development Economics, 72, 117– 138.
Ohashi, H. (2016). Learning by doing, export subsidies and industry growth, Journal of international Economics, 104(2), 297-323.
Panas, A., & Pantouvakis, J. P. (2018). On the use of learning curves for the estimation of construction productivity. International Journal of Construction Management18(4), 301-309.‏
Teignier, M. (2013). Trade Policy Analysis under Learning-by-Doing Externalities: Is the Dutch Disease a Disease? University of Barcelona.
Trappey, A. J., Trappey, C. V., Tan, H., Liu, P. H., Li, S. J., & Lin, L. C. (2016). The determinants of photovoltaic system costs: an evaluation using a hierarchical learning curve model. Journal of Cleaner Production, 112, 1709-1716.‏
Stokey, N. L. (1988). Learning by doing and the introduction of new goods. J ournal of Political Economy96(4), 701-717.
Wright, T. P. (1936). Factors affecting the cost of airplanes. Journal of Aeronautical Science, 3(2), 122-128.
Young, A. (1991). Learning by doing and the dynamic effects of international trade. The Quarterly Journal of Economics106(2), 369-405.‏
Yelle, L. E. (1979). The learning curve: Historical review and comprehensive survey. Decision sciences10(2), 302-328
Yasar, M., Garcia, P., Nelson, C. H., & Rejesus, R. M. (2007). Is there Evidence of Learning‐by‐Exporting in Turkish Manufacturing Industries?  International Review of Applied Economics21(2), 293-305.‏
Yokota, K. (2007). Export-led Growth of Developing Countries and Optimal Trade Policy. Area Studies41, 133-144.‏