دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-120 
جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی

صفحه 1-40

10.30465/jnet.2022.40211.1850

رباب ازلی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ منیره دیزجی؛ علیرضا تمیزی