تحلیل ارتباط علّی بین شیوع کوید 19 و تجارت جهانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30465/jnet.2022.36996.1747

چکیده

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه‌گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the causal Relationship between Global Trade and the Prevalence of Covid 19

نویسنده [English]

 • behrouz sadeghi amroabadi
Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The outbreak of Covid 19 pandemic started from a disease affecting the human immune system and health and now it has spread to the economies of all the countries of the world and the international economy. In other words, this disease has directly faced a serious crisis in the service sector, such as tourism and has pushed other sectors with broad economic constraints and to some extent to the brink of bankruptcy. Unemployment and employment have become critical in many countries, and declining GDP has been reported in many countries. The question is, has globalization fueled the spread of the corona in the world? And has the outbreak had a significant impact on trade volume and globalization? In other words, are countries with more open indicators from the perspective of globalization, for example, have the degree of openness made the disease more prevalent in the world? And has the outbreak significantly reduced business flows in the world? This study analyzes the relationship between global trade and the prevalence of Covid 19 among 70 countries of the world, two groups of developing countries (50 countries) and developed countries (20 countries) using the monthly panel data and GMM method from the of 2019 to the beginning of 2021. Research results Indicates the significant effects of the disease outbreak on the reduction of trade flows between countries. The results also show that the prevalence of Granger causality between Covid 19 and the reduction of globalization and trade volume of countries. Finally, suggestions for reducing the negative effects of epidemics is about the global economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Global Trade
 • Covid Prevalence 19
 • Granger causality JEL Classification: F14
 • F62
 • H75
پورمند بخشایش، طیبه و دیگران (1399)، «بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقۀ منا)»، اقتصاد و تجارت نوین، س 15، ش 2.
جعفری، رضا و دیگران (1399)، «تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان»، در: مجموعهمقالات اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت، ترکیه، استانبول.
رجایی، سهیلا (1399)، «اثرات کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی و سلامت»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سلامت و بهداشت، 2833.
فروحی، شبنم و آیدا ابونبی (1399)، «اثرات اقتصادی کرونا بر صنعت گردش‌گری»، بولتن اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 33766.
گل‌خندان، ابوالقاسم و آزاده احمدی‌منش (1397)، «تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC»، اقتصاد و تجارت نوین، س 13، ش 3.
منتی، حسین (1399)، «بررسی اثرات ویروس کرونا کووید 19 بر اقتصاد جهانی»، مجلۀ علمی ـ تخصصی ارزیابی اجتماعی؛ ویژه‌نامۀ کرونا، س 1، ش 2.
Ahani, A. and M. Nilashi (2020), “Coronavirus Outbreak and Its Impacts on Global Economy: The Role of Social Network Sites”, Journal of Soft Computing and Decision Support Systems, vol. 7, no.2.
Arellano, M. and S. Bond (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, The Review of Economic Studies, vol. 58, no. 2.
Baltagi, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.
Bloom, E. et al. (2005), “Potential Economic Impact of an Avian Flu Pandemic on Asia”, ERD Policy Brief, no. 42.
Bremmer, I. (2020), “Why Covid-19 May be a Major blow to Globalization”, Time, vol. 24.
Burns, Andrew et al. (2006), “Evaluating the Economic Consequences of Avian Influenza (English)”, World Bank.
Caliendo, L. and F. Parro (2015), “Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA”, Review of Economic Studies, vol. 82.
Ciobanu, R. et al. (2020), “The Impact of FDI over Economic Growth and How Covid-19 Crisis Can Impact the CEE Economies”, CECCAR Business Review, vol. 1, no. 4.
Duan, W. et al. (2020), “The Impact of Covid-19 on China’s Trade and Outward FDI and Related Countermeasures”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, vol. 18, no. 4.
Evans, David et al. (2014), “Estimating the Economic Impact of the Ebola Epidemic: Evidence from Computable General Equilibrium Models”, World Bank Policy Research Working Paper, no. 1.
Evenett, S. J. (2020), “Sicken thy Neighbour: The Initial Trade Policy Response to Covid‐19”, The World Economy, vol. 43, no. 4.
Farzanegan, M. et al. (2020), “Globalization and Outbreak Of Covid-19: An Empirical Analysis”, MAGKS Papers on Economics, vol. 18, Philipps-Universität Marburg, Faculty of Business Administration and Economics, Department of Economics.
Goh, H. P. et al. (2020), “Risk Factors Affecting Covid-19 Case Fatality Rate: A Quantitative Analysis of Top 50 Affected Countries”, Progress in Microbes & Molecular Biology, vol. 3, no.1.
Gómez-Ochoa, S. A. et al. (2021), “Covid-19 in Health-Care Workers: A Living Systematic Review and Meta-Analysis of Prevalence, Risk Factors, Clinical Characteristics, and Outcomes”, American Journal of Epidemiology, vol. 190, no. 1.
Gopalan, H. S. and A. Misra (2020), “Covid-19 Pandemic and Challenges for Socio-Economic Issues, Healthcare and National Health Programs in India”, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, vol. 14, no. 5.
Granger, C. W. J. (1988), “Some Recent Developments in a Concept of Causality”, Journal of Econometrics, vol. 39, no. 1-2.
Haldar, A. and N. Sethi (2020), “The Effect of Country-Level Factors and Government Intervention on the Incidence of Covid-19”, Asian Economics Letters, vol. 1, no. 2.
Hawkins, R. B. et al. (2020), “Socio-Economic Status and Covid-19-Related Cases and Fatalities”, Public Health, vol. 189.
Hutton, W. (2020), “Coronavirus Won’t End Globalisation, But Change it Hugely for the Better”, The Guardian, vol. 8.
International Labour Organization (2020), “ILO Monitor: Covid-19 and the World of Work”, Updated Estimates and Analysis.
Khalatbari-Soltani, S. et al. (2020), “Importance of Collecting Data on Socioeconomic Determinants from the Early Stage of the Covid-19 Outbreak Onwards”, J. Epidemiol Community Health, vol. 74, no. 8.
Khan, N. and S. Faisal (2020), “Epidemiology of Corona Virus in the World and Its Effects on the China Economy”, Available at: SSRN 3548292.
Kong, X. et al. (2020), “Prevalence and Factors Associated with Depression and Anxiety of Hospitalized Patients with Covid-19”, MedRxiv, vol. 2.
Lee, J. W. and W. J. McKibbin (2004), “Globalization and Disease: The Case of SARS”, in: Brookings Discussion Papers in International Economics, no. 156, Washington DC: Brookings Institute.
Li, A. Y. et al. (2020), “Multivariate Analysis of Factors Affecting Covid-19 Case and Death Rate in US Counties: the Significant Effects of Black Race and Temperature”, MedRxiv, vol. 1.
Ludovic, J. et al. (2020), “Economic Globalization and the Covid-19 Pandemic: Global Spread and Inequalities”, Bull World Health Organ, vol. 23.
Maliszewska, M. et al. (2020), “The Potential Impact of Covid-19 on GDP and Trade: A Preliminary Assessment”, World Bank Policy Research Working Paper, no. 9211.
McKibbin, W. and A. Sidorenko (2006), “Global Macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza”, CAMA Working Paper,Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, no. 26.
McKibbin, W. and F. Roshen (2020), “The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19”, Brookings Institute, vol. 1.
McKibbin, W. and R. Fernando (2021), “The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19: Seven Scenarios”, Asian Economic Papers, vol. 20, no. 2.
OECD (2020), “Coronavirus: The World Economy at Risk”, OECD Interim Economic Assessment, vol. 1.
OECD (2020), “OECD Economic Outlook”, Interim Report, 124512.
Ozili, P. K. and T. Arun (2020), “Spillover of Covid-19: Impact on the Global Economy”, Available at: SSRN 3562570.
Pedroni, P. (1999), “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 61.
Pedroni, P. (2004), “Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis”, Econometric Theory, vol. 20, no. 3.
Sforza, A. and M. Steininger (2020), “Globalization in the Time of Covid-19”, CESifo Working Paper, no. 8184.
Shi, L. et al. (2020), “Prevalence of and Risk Factors Associated with Mental Health Symptoms Among the General Population in China during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic”, JAMA Network Open, vol. 3, no. 7.
Song, L. and Y. Zhou (2020), “The Covid‐19 Pandemic and Its Impact on the Global Economy: What Does It Take to Turn Crisis into Opportunity?”, China & World Economy, vol. 28, no. 4.
Sułkowski, Ł. (2020), “Covid-19 Pandemic; Recession, Virtual Revolution Leading to De-Globalization?”, Journal of Intercultural Management, vol. 12, no. 1.
Varkey, R. S. et al. (2020), “Socioeconomic Determinants of Covid-19 in Asian Countries: an Empirical Analysis”, Journal of Public Affairs.
Wang, C. et al. (2020), “Risk Management of Covid-19 by Universities in China”, Journal of Risk and Financial Management, vol. 13, no. 2.
World Bank (2020), World Development Indicators, Washington DC.
دوره 17، شماره 1
خرداد 1401
صفحه 137-166
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401