جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد ،گروه اقتصاد ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

2 دانشیارگروه اقتصاد ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه اقتصاد، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی ،تبریز،ایران

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.30465/jnet.2022.40211.1850

چکیده

جهانی‌شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن‌ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی‌شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی‌شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی‌شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Globalization on the Effectiveness of Monetary and Fiscal policies

نویسندگان [English]

  • Robab Azali 1
  • Seyed Ali Paytakhti oskooe 2
  • Monire Dizaji 3
  • alireza tamizi 4
1 Ph.D.Student,Department of Economics , Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz,Iran.
2 Associate professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Econommics , Payame Noor University,
چکیده [English]

Globalization has created fundamental changes in various economic dimensions. In the economic dimension, the most important of these changes are expansion and integration of global markets, such as increasing the flow of finance and international market of capital, production relations and capital exchanges. This paper investigates the impact of financial globalization (FG) on the effectiveness of monetary and fiscal policies in the selected Islamic countries during the period 2000-2019 using the Panel VAR method. The results indicated that FG reduces the changes in GDP by interacting with the liquidity, so FG contributes to the effectiveness of monetary policy. But changes in GDP responded positively to the interactive shocks of FG and interest rates. Therefore, the effectiveness of monetary policy has decreased through interest rate Chanel. Inflation changes do not response to the interactive shocks of FG and liquidity in the long run. Therefore, in the long run, the interaction between FG and the liquidity has no effect on the effectiveness of monetary policy, while changes in inflation show a negative response to the interactive shocks of FG and interest rates. Indeed, the interaction of interest rates and FG reduces changes in inflation and increases the effectiveness of monetary policy through interest rates. Changes of GDP and inflation rates do not show a significant response to the interactive shocks of FG and government spending. Thus, FG in interaction with fiscal policy has no effect on changes in inflation and GDP, so it does not affect the effectiveness of fiscal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Globalization
  • Monetary Policy Effectiveness
  • Fiscal Policy Effectiveness
  • Islamic Countries
آق‌‌ارکاکلی، آنامحمد و دیگران (1395)، «مطالعۀ توسعۀ مالی بین‌‌المللی و نقش آن بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌‌های تابلویی»، فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، دورۀ 6، ش 22.
تقوی، مهدی و علی‌اصغر لطفی (1385)، «بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده‌‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سال‌‌های 1382-1374)»، پژوهش‌نامۀ اقتصادی، دورۀ 6، ش 20، پیاپی 1.
جلیلی، ظریفه و دیگران (1396)، «ارزیابی سازوکار انتقال اثرات سیاست پولی بر بازار سهام در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، دورۀ 17، ش 4.
حاضری ‌‌نیری، هاتف و دیگران (1398)، «اثر آزادسازی حساب سرمایه ‌بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه»، فصل‌نامۀ اقتصاد و الگوسازی، دورۀ 12، ش 2.
خلیلی عراقی، سیدمنصور و دیگران (1399)، «تبیین رابطه بین توسعۀ مالی و کارآیی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی»، تحقیقات اقتصادی، ش 3، دورۀ 55.
دادگر، یداله و علی‌اکبر ناجی میدانی (1382)، «شاخص‌‌های جهانی‌شدن اقتصاد و موقعیت ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی، ش 29.
رضاقلی‌‌زاده، مهدیه (1393)، «ارزیابی اثرات سیاست‌‌های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال»، پژوهش‌نامۀ اقتصاد و کسب‌وکار، دورۀ 5، ش 9.
زنگنه، ایمان و دیگران (1399)، «تأثیر توسعۀ مالی بر کارآیی سیاست پولی با لحاظ تراز تجاری: ره‌یافت الگوی کالمن فیلتر»، فصل‌نامۀ اقتصاد مالی، دورۀ 14، ش 51.
سعادت‌‌مهر، مسعود و هادی غفاری (1398)، «بررسی مقایسه‌‌ای اثرگذاری سیاست‌‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی SDGE»، دوفصل‌نامۀ مطالعات و سیاست‌‌های اقتصادی، س 6، ش 1.
صادقی، سیدکمال و دیگران (1395)، «بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام»، فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، س 4، ش 1.
غلامی، الهام و کامبیز هژبرکیانی (1395)، «بررسی کارآیی سیاست‌‌های مالی انبساطی در ایران: مقایسۀ تطبیقی الگوی VAR خطی و آستانه‌‌ای»، فصل‌نامۀ اقتصاد مالی، دورۀ 10، ش 35.
فرازمند، حسن و دیگران (1392)، «تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران»، فصل‌نامۀ پژوهش‌‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، ش 67.
قادری، سامان و مجتبی رستمی نوروزآباد (1395)، «جهانی‌شدن مالی و بازده سهام: تئوری و شواهدی از داده‌‌های سری زمانی»، تحقیقات مالی، دورۀ 18، ش 4.
قلی‌‌زاده کناری، صدیق و دیگران (1396)، «بررسی تطبیقی کارآیی سیاست پولی بهینه در ایران»، فصل‌نامۀ نظریه‌‌های کاربردی اقتصاد، دورۀ 4، ش 4.
کریمی پتانلار، سعید و دیگران (1389)، «اثر جهانی‌شدن تجاری و مالی بر اندازۀ دولت در ایران»، فصل‌نامۀ اقتصاد و تجارت نوین، ش 21 و 22.
کومسا، آسفا (1378)، «جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی و تأثیر آن بر کشورهای درحال‌توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ترجمۀ اسماعیل مردانی گیوی، ش 137 و 138.
گوگردچیان، احمد و دیگران (1393)، «ارزیابی رشد اقتصادی جهانی در فرایند‌‌ جهانی‌شدن مالی»، فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دورۀ 3، ش 9.
مرزبان، حسین و دیگران (1395)، «ارزیابی کارآیی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR»، فصل‌نامۀ اقتصاد مقداری (بررسی‌‌های اقتصادی سابق)، دورۀ 13، ش 2.
نصیری، حسین و دیگران (1400)، «ارزیابی تأثیر غیرخطی آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بهره‌‌وری بانک‌‌ها: شواهدی از کشورهای منتخب درحال‌توسعه»، فصل‌نامۀ علمی اقتصاد و بانک‌داری اسلامی، دورۀ 3، ش 36.
Adegoriola, A. E. (2018), “An Empirical Analysis of Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy Instruments in Stabilizing Economy: Evidence from Nigeria”, Social Sciences, vol. 3, no. 7.
Agenor, P. and L. A. P. Silva (2013), “Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World”, Working Paper, Banco Central do Brasil, no.324.
Agrippino, S. and H. Rey (2014), “World Asset Markets and the Global Financial Cycle”, Mimeo, no. 10936.
Bernanke, B. (2007), “Globalization and Monetary Molicy”, Speech at the Fourth Economic Summit, Stanford Institute for Economic Policy Research.
Bhagwati, J. (1998), “Poverty and Reforms: Friends or Foes?”, Journal of International Affairs, vol. 52, no.1.
Bruno, V. and H. S. Shin (2015), “Cross-Border Banking and Global Liquidity”, Reviwe of Economic Studies, vol. 82, no. 2.
Cecchetti, S. G. and S. Krause (2002), “Central Bank Structure, Policy Efficiency, and Macroeconomic Performance: Exploring Empirical Relationships”, The Federal Reserve Bank of St. Louis.
Cecchetti, S. G. et al. (2006), “Has Monetary Policy Become More Efficient? A Cross Country Analysis”, Working Paper, National Bureau of Economic Research, no. 10973.
Christiano, L. J. et al. (1999), “Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What end?”, in: Handbook of Macroeconomics, J. B. Taylor and M. Woodford (ed.), vol. 1.
Das, D. K. (2006), “Globalization in the World of Finance: An Analytical History”, Global Economy Journal, vol. 6, no. 1.
De Mendonça, H. F. and N. C. Nascimento (2019), “Monetary Policy Efficiency and Macroeconomic Stability: Do Financial Openness and Economic Globalization Matter?”, The North American Journal of Economics and Finance, vol. 51.
Effiong, E. et al. (2017), “Financial Development and Monetary Policy Effectiveness in Africa”, MPRA Paper, no. 79732.
Fukuyama, F. (2001), “Social Capital, Civil Society and Development”, Third World Quarterly, vol. 22, no. 1.
Georgiadis, F. and A. Mehl (2016), “Financial Globalisation and Monetary Policy Effectiveness”, Journal of International Economics, vol. 103.
Ghazanchyan, M. (2014), “Unraveling the Monetary Policy Transmission Mechanism in Sri Lanka”, IMF Working Paper, no. 190.
Goldsmith, R. (1696), Financial Structure and Development, New Haven: Yale University Press.
Holtz-Eakin, D. et al. (1988), “Estimating Vector Autoregressions with Panel Data”, Econometrica, vol. 56, no. 6.
Kamin, S. (2010), “Financial Globalization and Monetary Policy”, International Finance Discussion Paper, vol. 1002.
Krugman, P. (1996), “Past and Prospective Causes of High Unemployment”, Economics Review, vol. 79.
Krylova, E. (2002), “The Credit Channel of Monetary Policy: Case of Audtria”, Economics Series, vol. 111.
Lambertiri, L. and R. Roveli (2004), Independent Ordinated, Cambridge: Cambridge University Press.
Love, I. and L. Ziccino (2006), “Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR”, The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 46, no. 2.
Ma, Y. and X. Lin (2016), “Financial Development and the Effectiveness of Monetary Policy”, Journal of Banking & Finance, vol. 68, no. 1.
McKinnon, R. I. (1963), “Optimum Currency Areas”, American Economic Review, vol. 53.
Mehrotra, A. and J. Yetman (2015), “Financial Inclusion-Issues for Central Banks”, BIS Quarterly Review.
Mishkin, F. S. (1999), “International Experiences with Different Monetary Policy Regimes”, Journal of Monetary Economics, vol. 43, no. 3.
Mukherjee, S. and R. Bhattacharya (2011), “Inflation Targeting and Monetary Mechanism in Emerging Market Economies”, IMF Working Paper, no. 229.
Ni, N. and Y. Liu (2019), “Financial Liberalization and Income Inequality: A Meta-Analysis Based on Cross-Country Studies”, China Economic Review, vol. 56.
Ouyang, A. and R. Rajan (2019), “The Impact of Financial Development on the Effectiveness of Inflation Targeting in Developing Economies”, Japan & the World Economy, vol. 50, no. 1.
Petrson, D. and D. Lerner (1971), “Optimal Control and Monetary Policy”, International Economic Rewive, vol. 12, no. 2.
Prasad, E. et al. (2003), “Effect of Financial Globalization on Developing Countries, Some Empirical Evidence”, Economic and Political Weekly, vol. 38, no. 41.
Rao, J. (1998), “Openness, Poverty and Inequality”, Human Development Report, Available at: <http://www.fao.org/es/seminar/mohanrao.pdf>.
Rey, H. (2013), “Dilemma not Trilemma: the Global Cycle and Monetary Policy Independence”, Proceedings-Economic Policy Symposium-Jackson Hole.
Rodrik, D. (1998), “Who Needs Capital-Account Convertibility?”, Essays in International Finance, vol. 17, no. 4.
Samba, M. and C. Mbassi (2016), “Does Financial Development Spur Macroeconomic Policy Efficiency in the Cemac Countries? An Empirical Evaluation”, Business and Economics Journal, vol. 7, no. 2.
Sargent, T. and N. Wallace (1975), “Rational Expectation, the Optimal Monetary Insrument and Optimal Money Supply Rule”, Journal of Political Economy, vol. 83, no. 2.
Stiglitz, J. E. (2000), “Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability”, World Development, vol. 28, no. 6.
Shin, H. S. (2012), “Global Banking Glut and Loan Risk Premium”, IMF Economics Review, vol. 60, no. 2.
Tan, C. T. et al. (2020), “The Impacts of Monetary and Fiscal Policies on Economic Growth in Malaysia, Singapore and Thailand”, South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, vol. 1, no. 9.
Taylor, J. B. and J. C. Williams (2011), “Simple and Robust Rules for Monetary Policy”, in: Handbook of Monetary Economics, B. M. Friedman and M. Woodford (eds.), vol. 3B, Amsterdam: Elsevier, Federal Reserve Bank of Francisco.
Tran, H. H. et al. (2021), “The Impact of Financial Integration on Monetary Policy Independence: The Cade of Vietnam”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 8, no. 2.
Weber, A. (2008), “Globalisation, Monetary Policy and the Euro”,  Speech at the  Norges Bank Conference on Monetary Policy-Jarle Bergo Colloquium, Globalization and Monetary Policy.
Woodford, M. (2007), “Globalization and Monetary Control”, International Dimensions of Monetary Policy, NBER Chapters, National Bureau of Economic Research.
Yellen, J. (2006), “Monetary Policy in a Global Environment”, Speech at the Euro and the Dollar in a Globalized Economy Conference.