جهانی‌شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد ،گروه اقتصاد ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

2 دانشیارگروه اقتصاد ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه اقتصاد، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی ،تبریز،ایران

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.30465/jnet.2022.40211.1850

چکیده

جهانی‌شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن‌ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی‌شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی‌شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی‌شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی‌شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Globalization on the Effectiveness of Monetary and Fiscal policies

نویسندگان [English]

  • Robab Azali 1
  • Seyed Ali Paytakhti oskooe 2
  • Monire Dizaji 3
  • alireza tamizi 4
1 Ph.D.Student,Department of Economics , Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz,Iran.
2 Associate professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Econommics , Payame Noor University,
چکیده [English]

Globalization has created fundamental changes in various economic dimensions. In the economic dimension, the most important of these changes are expansion and integration of global markets, such as increasing the flow of finance and international market of capital, production relations and capital exchanges. This paper investigates the impact of financial globalization (FG) on the effectiveness of monetary and fiscal policies in the selected Islamic countries during the period 2000-2019 using the Panel VAR method. The results indicated that FG reduces the changes in GDP by interacting with the liquidity, so FG contributes to the effectiveness of monetary policy. But changes in GDP responded positively to the interactive shocks of FG and interest rates. Therefore, the effectiveness of monetary policy has decreased through interest rate Chanel. Inflation changes do not response to the interactive shocks of FG and liquidity in the long run. Therefore, in the long run, the interaction between FG and the liquidity has no effect on the effectiveness of monetary policy, while changes in inflation show a negative response to the interactive shocks of FG and interest rates. Indeed, the interaction of interest rates and FG reduces changes in inflation and increases the effectiveness of monetary policy through interest rates. Changes of GDP and inflation rates do not show a significant response to the interactive shocks of FG and government spending. Thus, FG in interaction with fiscal policy has no effect on changes in inflation and GDP, so it does not affect the effectiveness of fiscal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Globalization
  • Monetary Policy Effectiveness
  • Fiscal Policy Effectiveness
  • Islamic countries