بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

10.30465/jnet.2022.39693.1860

چکیده

رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می‌شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of financial institutions and markets development in the effectiveness of monetary policies to reduce unemployment

نویسندگان [English]

 • Neda Reihani Moheb Seraj 1
 • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 2
 • Mohammad Ali Falahi 3
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Economics Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The rapid growth of financial systems and the expansion of its various dimensions in societies have attracted special attention to this category and its effects on the mechanisms, processes and functions of the economy. In this regard, it is very important to investigate the role of financial systems development as the main infrastructure for the implementation of monetary policy and the realization of pre-determined policy goals. In this study, considering the policy goal of reducing unemployment, the impact of financial development on the effectiveness of monetary policy is examined. For this purpose, by emphasizing the two instruments of interest rate and monetary base, in the first step, the effectiveness of monetary policy on reducing unemployment in terms of each instrument is estimate, separately and in the form of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) Model for 1989: 1 to 2016: 4 In Iran, and then using rolling regression models, the effectiveness of each monetary policy is extracted over time. In the final step, the relationship between the estimated effectiveness and the financial development index is estimated. The results show that the development of financial institutions and markets has a diminishing effect on the effectiveness of monetary policy using interest rate tools to achieve the goal of reducing unemployment, but this diminishing effect on the effectiveness of monetary policy using the monetary base is significant only for the development of financial institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Development
 • Unemployment
 • monetary policy
 • Rolling Regression JEL Classification: G20
 • E40
 • J64
 • E52
دوره 17، شماره 1
خرداد 1401
صفحه 69-106
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401