دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-20 
بررسی اثر شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش صنعت با استفاده از مدل جاذبه

صفحه 149-174

10.30465/jnet.2022.40182.1851

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مینا حیدری