دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 1-120 
تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب

صفحه 29-56

10.30465/jnet.2022.39241.1819

ابوبکر حاتمی ژارآباد؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی


تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی

صفحه 57-86

10.30465/jnet.2021.20548.1201

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حسین راغفر؛ بهاره کرمی