بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد

چکیده

وقوع بحران‌ مالی طی سال‌های گذشته در سراسر جهان، نگرانی‌های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می‌کند و شرکت‌ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده‌های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال‎های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت‌ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Factors Affecting on Financial Stability in Selected Developing Countries: A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • sirvan aghaie 1
  • mohammad sokhanvar 2
  • Tahere Akhoondzadeh 2
1 Ph.D. Candidate of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad, Urmia, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The occurrence of financial crises in recent years around the world has raised many concerns about the stability of the financial system in the economies of developing countries. Stabilizing financial stability is the main goal of the Central Bank of countries. Financial stability refers to a situation in which the financial system is functioning properly and companies and individuals are confident that it is functioning properly. Factors determining financial stability can be divided into two groups: the first group, internal factors related to bank management and the second group, which are macroeconomic variables. In this study, using global experiences and panel data of 25 selected developing countries during the years 2001 to 2019 and using the principal component analysis method (PCA), the combined index of financial stability has been calculated. Then, using the generalized torque model (GMM), the effect of financial and commercial liberalization on the combined index of financial stability has been investigated. The results show the negative effect of financial and trade liberalization on the combined index of financial stability. In other words, the interaction of countries' financial markets with each other, causes liquidity shifts and fluctuations in their financial markets. In this regard, using the Financial Stability Index to measure the effectiveness of governments in reducing the impact of financial crises can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stability
  • Principal Component Analysis(PCA)
  • Combined Index of Financial Stability
  • Financial and Trade Liberalization JEL Classification: C58G15C23F36
ابریشمی، حمید و سبحانی، حسن و ماجد، وحید و آقالوی، اکرم. (1399). بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی. فصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، 7، (2)، 198-172.
اشرف، راضیه و  کاویانی، میثم.(1398). تنوع سازی پرتفوی وام، ساختار بازار و ثبات مالی بانک­ها. فصلنامه پژوهش­های پولی بانکی، 12، (43)، 601-628.
خوشبخت، آمنه.(1397). ارزیابی ثبات شبکه بانکی ایران. فصلنامه روند، 25، (82،81)، 78-43.
درگاهی، حسن و هادیان، مهدی. (1396). نقش سیاست­های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، 10، (۳۴)، ۵۹۰-۵۵۹ .
سیدحسین زاده، مجتبی و عرفانی، علیرضا و قائمی اصل، مهدی. (1399). تحلیل حساسیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 55، (1)، 85-57.
شاهچرا، مهشید و نوربخش، فاطمه.(1395). اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، 9، (29)، ۴۵۶-۴۲۷.
فرزین وش، اسدالله و قربان شیران، علی (1391). تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه. مطالعات و سیاست های اقتصادی، 8، (2)، 28-2.
قالیباف اصل، حسن و ذوالفقاری، مهدی و اولیایی، مهناز. (1399). بررسی ثبات بازارهای مالی در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13، (51)، ۸۹-۵۳.
کیایی، حسن و عبادی، محمد حسین (1395). سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 5، (18)، 236-179.
محدث، فخری. (1389). روش تحلیل مؤلفه­های اساسی و بررسی عوامل (مطالعة : موردی استخراج شاخص قیمت دارایی­ها و بررسی اثر آن بر تورم)، مجموعة پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 55-1.
میرباقری هیر، میرناصر و ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک. (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک­های کشور. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4، (15)، ۴۲-۲۳.
Ahmed, A. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, 30,261–273. 10.1016/j.econmod.2012.09.019.
Akosah, N. Loloh, F, L, N. Kumah, C. (2018). Measuring Financial Stability in Ghana: A New Index-Based Approach. MPRA Paper,  86634, posted 12 May.
Angela, R. Danuletiu, A, E. (2013). An empirical analysis of the determinants of bank profitability in Romania. Annals Universities Apuleius Series Economical, 15(2), 580-593.
Anjala, K. Jyoti, D. Ashima, A.(2020). The Measure of Financial Stability and its Impact on Foreign Direct Investment: Evidence from BRIC Nations. International Journal of Accounting & Finance Review, 5(2), 80-93.
Cheang, N.I, Choy. (2011). Aggregate Financial Stability Index for an Early Warning System. Macao Monetary Research Bulletin, Issue 21, 27-54.
Goran,K. Bisera,K (2015). Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans. Procedia Economics and Finance, 33, 3-17.
Guettafi, S. Laib, Y. (2016). Resilience and Stability of Algeria’s Financial System towards – Resilience versus Stability.  Approach. JEDS (Journal of Economics and Development Studies), 4 (1),78-90.
Kamran, N. Sajjad, E. Abbas, F.(2019). An Investigation of Co-Movement of Financial Stability Index with Macro-Prudential Indicator through Wavelet Analysis. Journal of Money and Economy, 13(2), 125-15.

Kehinde,D, I. Devi,D,T.(2020). Financial Stress Index and Economic Activity in South Africa: New Evidence. journal of development economics and macroeconomics, published quarterly online by MDPI.8(4), 110.https://doi.org/10.3390/economies8040110.

Manish, K. Ghanshyam, C, Y.(2013). Liquidity Risk Management in Bank: A Conceptual Framework. AIMA Journal of Management & Research, 7)2/4(.
Manolescu, C, M. Elena, M. (2017). The financial stability index—An insight into the financial and economic conditions of Romania. Theoretical and Applied Economics, 4, 5–24.
Mirna Dumicic. (2016). Financial Stability Indicators – The Case of Croatia. Journal of Central Banking Theory and Practice, 1, 113-140.
Ozili P.K. (2018). Banking Stability Determinants in Africa. Forthcoming. International Journal of Managerial Finance, 14.
Sadia, B. Rashid, L. Sumaira, A. Sania, N.(2019). Financial Stability Index for the Financial sector Pakistan. JOURNALEconomies , 7(3),81; https://doi.org/10.3390/economies7030081.
Samer A.M. AL-Rjoub.(2020). A financial Stability Index for Jordan. Journal of Central Banking Theory and Practice, UDK: 336.02(569.5) DOI: 10.2478/jcbtp-2021-0018, 157-178.
Stona, F., Morais, I. A., & Triches, D. (2018). Economic dynamics during periods of financial stress: Evidences from Brazil. International Review of Economics & Finance, 55, 130-144.
Yao, S., He, H., Chen, S. & Ou, J. (2018). Financial liberalization and cross-border market integration: Evidence from China's stock market. International Review of Economics and Finance,58, 220-245. doi: 10.1016/j.iref.2018.03.023.