تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد

چکیده

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی‌های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می‌شود. گسترش و عمیق‌تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می‌شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می‌شود و می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده‌های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی‌های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی‌های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی‌های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی‌های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی‌های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Pension System on Financial Development in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abubakr Hatami Jarabad 1
  • Majid Dashtban Farouji 2
  • Abdollah Khoshnoodi 3
1 MA in Economics, University of Bojnord
2 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord.
3 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

One of the basic strategies of countries is to achieve higher financial development, which is used for economic growth. The expansion and deepening of the financial market leads to The expansion of its development over time. The stock market is one of the financial markets in which the performance of pension fund investments increases capital inflows, which can have major effects on this market and ultimately lead to its development. In this paper, we used panel data for 40 countries, including Iran, to examine the impact of pension assets on financial development for two groups of countries with Pay-as-you-go (PAYG) and fully-funded (FF) pension systems using FGLS estimation method in the period 1995 to 2019. The results showed that pension assets have a positive and significant effect on financial development in both types of pension systems. It was also observed that the impact of pension assets on financial development in the FF pension system is greater and stronger than the PAYG pension system.The results showed that pension assets have a positive and significant effect on financial development in both types of pension systems. It was also observed that the impact of pension assets on financial development in the FF pension system is greater and stronger than the PAYG pension system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Market
  • Financial Development
  • Pension System
  • PAYG Pension System
  • Fully-Funded Pension System JEL Classification: K23
  • G15
  • O16
اسدزاده، احمد و جلیلی، زهرا (1394). تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای پیشرفته: شواهدی از هم‌انباشتگی پانلی برآوردگر (CUP-FM)، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 47، صص 161-180.
جعفری، هدی، نجفی‌زاده، عباس، صفرزاده، اسماعیل و حاجی، غلامعلی (1396). آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 4، صص 25-46.
خندان، عباس و رضایی زاویه، محمد (1393). نقش بازارهای مالی در موفقیت اصلاحات سیستم بازنشستگی، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 45، صص 61-79.
دشتبان فاروجی، مجید، صمدی، سعید، دلالی اصفهانی، رحیم، فخار، مجید و عبداله میلانی، مهنوش (1390). شبیه­سازی یک الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره­ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شمار 2، صص 173-203.
قاسمی، مجتبی. (1387). اصلاح سیستم مستمری PAYG و گذار به یک سیستم مستمری اندوخته­گذاری (مسایل اقتصادی مهم). واحد تحقیقات و مطالعات بیمه‌ای موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشور.
زبیری، هدی و مؤتمنی، مانی (1399). سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با طرح کسورات معین در بازار سهام تهران با هدف حفظ قدرت خرید مستمری،تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 10، صص 68-98.
Babalos, V., & Stavroyiannis, S. (2020). Pension Funds and Stock Market Development in OECD Countries: Novel Evidence from a Panel VAR. Finance Research Letters, 34, 101-247.
Blanchard, J. O., & Fischer, S. (1989). Lectures on Macroeconomics. MIT Press Books. the MIT Press.
Bijlsma, M., Ewijk, C., & Haaijen, F. (2014). Economic Growth and Funded Pension Systems. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB Discussion paper 279.
Bijlsma, M., Bonekamp. J., Ewijk. C., & Haaijen. F. (2018). Funded Pensions and Economic Growth. De Economist, Springer, Vol. 166(3), 337-362.
Bonizi, B., & Churchill, J. (2017). Pension Funds and financialisation in the European Union. Revista de Economia Mundial, Vol 46, 71-96.
Catalan. M., Impavido. G., & Musalem, A. R. (2000). Contractual Savings or Stock Market Development-Which Leads?. Journal of Applied Social Science Studies, Vol. 120(3), 445-87.
Davis, E. P., & Hu, Y.W. (2008). Does Funding of Pensions Stimulate Economic Growth?Journal of Pension Economics and Finance, Cambridge University Press, vol. 7(2), 221-249
Feldstein, M. (1974). Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation. Journal of Political Economic, Vol. 82, 905-926.
Grujjic, M. (2019). The Relationship of Pension Funds with Financial Markets Development. Journal оf Contemporary Economic аnd Business Issues, Vol. 6(2), 51-68.
Hansen, G.D. (1990). The Role of Unemployment Insurance in an Economy with Liquidity Constraints and Moral Hazard," Papers 21, California Los Angeles - Applied Econometrics.
Hicks, J. (1969). A Theory of Economic History. Clarendon Press, Oxford.
Hu, Y. (2012). Growth of Asian Pension Assets: Implications for Financial and Capital Markets, Working Paper Series. No 360. Asian Development Bank Institute.
Katona, G. (1965). Private Pensions and Individual Savings. Monograph No. 40. Ann Arbor. Survey Research Center. University of Michigan.
Kyando, W. B. (2014). Contribution of Pension Funds in the Development of Capital Markets in Tanzania. Master Thesis. University of Tanzania.
Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics,Vol. 108(1),1-24.
Meng, Ch., & Pfau, W. D. (2010). The Role of Pension Funds in Capital Market Development. GRIPS Discussion Papers 10-17. National Graduate Institute for Policy Studies.
Mesike, G., & Ibiwoye, A. (2012). Pension Reform and Financial Market Development Nexus: Evidence from Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, 574-586.
Musyoka, W. M., Mogeni, E. G., Murunga, D. M., & Mustunga, P. M. (2018). Effect of Stock Market Development on Economic Growth: A Case of Nairobi Securities Exchange. Kenya. Noble International Journal of Economic and Financial Research, Vol. 3(5), 59-70.
Munnel, H. A., Triest, K. R., & Jivan, A. N. (2004). How Do Pension Effect Expected and Actual Retirement Ages? Working Papers. Center for Retirement Research at Boston College wp2004-27.
Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, Vol. 20, 597-625.
Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Faculty of Economics. University of Cambridge.
Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in Presence of Cross Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, Vol. 22(2), pp 265–312.
Raddatz, C., & Schmukler, S. L. (2008). Pension Funds and Capital Market Development: How Much Bang for the Buck. Policy Research Working Paper 4787, The World Bank.
Raysa, L. M. (2012). Spillover of Effects of Pension Funds on Capital Markets: The EU-15 Countries Case. Annuals of The “Constantin Barancushi’’ University of Taragujiu, Economy Series, Issue 4/2012.
Rocholl, J., & Niggemann, T. (2010). Pension Funding and Capital Market Development. Working Paper.
Samwick, A.A. (2000). Is Pension Reform Conducive to Higher Saving.Review of Economics and Statistics, Vol. 82(2), 264–272.
Schmidt-Hebbel, K. (1999). Does Pension Reform Really Spur Productivity, Saving and Growth? Washington DC: The World Bank.
Shen, W., & Yang, Sh. (2012). The Effects of Government Spending Under Limited Capital Mobility. IMF Working Papers 2012/129, International Monetary Fund.
Siliverstovs, B., Kholodilin, K., & Thiessen, U. (2011). Does Aging Influence Structural Change? Evidence from Panel Data. Economic Systems, Elsevier, Vol 35(2), 244-260.
Sun, S., & Hu, J. (2014). The Impact of Pension System on Financial Development: An Empirical Study. Risk Governance & Control: Financial Market & institutions, Vol. 4, 120-131.
Thomas, A., & Spataro L. (2016). The Effects of Pension Funds on Markets Performance: a Review. Journal of Economic Surveys. Vol. 30, 1–33.
Urham, J. B. (2002). The Effects of Stock Market Development on Growth and Private Investment in Low Income Countries. Emerging Markets Review, Elsevier, Vol. 3 (3), 211–232.
Winter, J. (2002). The Impact of Pension Reforms and Demography On Stock Market. Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, Working Paper.
Zandberg, W.E., & Spierdijk. L. (2013). Funding of Pensions and Economic Growth: Are They Really Related? Journal of Pension Economics and Finance. Cambridge University Press, Vol. 12(2), 151-167.