دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 200-1 
ساختار مالی و تورم در ایران

صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی