بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران طی سال‌های 1396-1376 می‌باشد. برای این منظور با بهره‌گیری از روش هم‌انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک‌های تخصصی (بانک صنعت‌ ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش‌های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی به بخش‌های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش‌های اقتصادی، سهم هر یک از بانک‌های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک‌ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی برخوردار می‌باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک‌های تخصصی (صنعت ‌و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش‌های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه‌ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به‌ ویژه بانک‌ها مورد پذیرش و حمایت قرار می‌گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی‌داری در سطح90%) به نظر می‌رسد ماهیت دولتی بانک‌ها و سهیم نبودن آن‌ها در سود و زیان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Specialized Banks on Value Added of Iran Economy Sectors (FMOLS Co-Integrating Approach)

نویسندگان [English]

  • Reza Fakhrian 1
  • Alireza Daghighi Asli 2
  • Marjan Damankeshideh 3
1 PhD student in Economics, Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Economics Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Assistant Professor of Economics Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of government credit intervention in the banking system on the growth of Iran economic sectors during the years 1997-2017. For this purpose, using the fully modified least squares model (FMOLS), the long-run relationship in development banks (Bank of Industry and Mines, Agriculture and Housing) was estimated. The results of model estimation show that the variables of net capital stock of economic sectors and facilities of development banks to economic sectors, labor force of economic sectors and the share of each development bank in the total banking system, the degree of openness of the economy and the state ownership index of banks has a positive and significant effect on the value added of economic sectors. Therefore, the most important result of the present study has been that government credit intervention through development banks (industry and mining, agriculture and housing), has a significant effect on the economic growth of relevant sectors (industry, agriculture and construction). Therefore, in this study, developmental view on the presence of the government in the financial sector, especially banks, is accepted and supported. However, According to the research results (significance at 90% level) it seems that the state nature of banks and their non-share in the profits and losses of enterprises, especially in times of recession, has caused a weak effect of this type of ownership on the value added of economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Intervention
  • Specialized Banks
  • Financial Development
  • Fully Modified Least Squares model JEL Classification: G00
  • G21
  • O47
  • G18
امجدی، افشین، سمیرا سلطانی و امید زمانی (1391)، «تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی بخش کشاورزی ایران»، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و یکم، شماره 81، ص 231-248.
بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان (1383)، «نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت‌های شغلی»، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46، ص 73-105.
چیذری، امیرحسین و احمد زارع (1379)، «بررسی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندران از سوی بانک‌های ملی و کشاورزی»، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 32، ص 69-92.
حرّی، حمیدرضا، سید عبدالمجید جلائی و فاطمه ایرانی کرمانی (1387)، «بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هشتم، شماره31، ص 59- 89 .
حمیدی، غفور (1385)، «بررسی آثار تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی در استان زنجان» پژوهشکده امور اقتصادی، ص 330- 338.
زاهدی، کیوان و مجید خوشبخت (1388)، «یک روش مؤثر فازی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران»، دهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند و فازی ایران، دانشگاه یزد.
سعیدی، پرویز (1388)، «نقش تسهیلات (تکلیفی و غیر تکلیفی) بانک‌های تخصصی در رشد اقتصادی»، مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال چهارم، شماره هشتم، ص97-110.
صمصامی، حسین و رضا امیرجان (1390)، «بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59، ص 129-150.
طاهرپور، ج. محمدی، ت. فردی کلهرودی، ر. (1398)، تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای، مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1): 176-151.
عسگری آلوج، حسین ، ناهید مالکی‌نیا و اعظم قزلباش (1391)، «بررسی کارایی سیستم بانک‌های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه‌های زودبازده کوچک و کارآفرین در توسعه تعاون (استان اردبیل) »، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، سال نوزدهم، شماره سوم، ص 106-129.
کریمی، فرزاد و مهدی زاهدی (1389)، «تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش‌های مختلف کشاورزی به‌کمک منطق فازی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 56، ص 53-72.
گجراتی، دامودار (2002). «مبانی اقتصادسنجی»، ترجمه: حمید ابریشمی (1383)، ویرایش چهارم، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مجتهد، احمد، فتح‌اله تاری و علی حسن‌زاده (1383)، «نقش و جایگاه شبکه بانکی در توسعه استان تهران» پژوهشکده پولی و بانکی، ص 163-174.
مهرگان، نادر و کاظم یاوری (1384)، «تبیین جریان سرمایه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال پنجم، شماره چهارم، ص 71- 87.
نصابیان، شهریار و خلج، احمد (1383)، «آثار اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال چهارم، شماره اول، ص 37-56.
نقوی کلجاهی، سیمین دخت (1383)، «بررسی اثر نقدینگی بر بخش صنعت ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
یوسفی، هیدی و پیکر، جمیله. (1394). بررسی نقش مبارزه با پول شویی مبتنی بر رویکرد ریسک محور در خدمات نوین بانکی. روند (روند پژوهش های اقتصادی), 22(70), 131-158.
Antunes, A., Cavalcanti, T. & Villamil, A. (2015), ‘The effects of credit subsidies on development’, Economic Theory, 58(1), 1–30.
Barboza, R., Vasconcelos, G. (2019), “Measuring the aggregate effects of the Brazilian Development Bank on investment”, The North American Journal of Economics and Finance, 47, 223-236
Bispham, F. D. (2005), Panel Data Cointegration Regression Estimator, A Cross Country Consumption Study, University of Hull.
Bonomo, M., Brito, R. D. & Martins, B. (2015), ‘The after crisis government-driven credit expansion in brazil: A firm level analysis’, Journal of International Money and Finance 55, 111–134.
Bruck, N. (1998), The Role of Development Banks in the Twenty-First Century, Journal of Emerging Markets, 3, 39-67.
Bruck, N. (2005), Future Role of National Development Banks in the Twenty-first Century, Background paper for the Ad Hoc Expert Group Meeting on Rethinking the Role of National Development Banks, 1–2 December, New York: United Nations.
Buera, F. J., Moll, B. & Shin, Y. (2013), ‘Well-intended policies’, Review of Economic
         Dynamics, (16)1, 216–230.
Cameron, R. E. (1953), The Credit Mobilier and the Economic Development of Europe, Journal of Political Economy, (61)6, 461-488.
Cong, L. W, Gao. H, Ponticelli. J & Yang. X, (2019), ‘Credit Allocation Under Economic  
         Stimulus: Evidence from China’, Review of Financial Studies, (32)9, 3412-3460
Caprio, G. Jr., Fletcher, J. L., Litan, R. E. and Pomerleano, M. (2004), Introduction, in The Future of State-owned Financial Institutions, World Bank/IMF/Brookings Emerging Market Series. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Chen, B., McCoskey, S. and Kao, C. (1999), Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data: A Monte Carlo Study, American Journal of Mathematical and Management Sciences, 10, 75-114.
Chen, M., (2020): State Actors, Market Games: Credit Guarantees and the Funding of China Development Bank, New Political Economy
De Aghion, B. A. (1999), Development Banking, Journal of Development Economics 58, 83-100.
De La Torre, A. (2002), Reforming Development Banks: A Framework, Presentation at World Bank seminar on Public Sector Banks and Privatization.
Diallo, B. & Al-Titi, O. (2017). Local Growth and Access to Credit: Theory and Evidence. Journal of Macroeconomics, 54, 410-423.
Estache, A.,( 2010). Infrastructure finance in developing countries: An overview. Luxembourg: European Investment Bank. EIB Papers, (15)2, 60–88.
Fitzgerald, E. V. K. (2006), Financial Development and Economic Growth: A Critical View, Background paper to the World Economic and Social Survey, Oxford University Press: Oxford.
Frigerio, M and Vandone,D,(2020), European development banks and the political cycle, European Journal of Political Economy, 62, 101852.
Gerschenkron, A. (1962), Economic Backwardness in Historical Perspective, a Book of Essays, Harvard University Press: Cambridge, MA.
Giehler, T., Seibel, H. D., and Karduck, S. (2005), Reforming Agricultural Development Banks, Working paper / University of Cologne, Development Research Center, 2005,7.
Green, C. and Murinde, V. (2002), Human Capital and Financial Development In Economic Growth: New Evidence Using The Translog Production Function, International Journal Of Finance And Economics, 7, 123-140.
Gurara, Daniel., Presbitero, A. & Sarmiento, M. (2020), Borrowing costs and the role of multilateral development banks: Evidence from cross-border syndicated bank lending, Journal of International Money and Finance,100,102090, 1-18.
Hausmann, R., Panizza, U., Fernández-Arias, E., 2020, Smart Development Banks. Journal of Industry, Competition and Trade 20, 395–420
Hulme, D. and Mosley, P. (1996), Finance against Poverty, Volume I., Routledge: London.
Humphrey, C., (2015). National development banks and infrastructure provision: A comparative study of Brazil, China, and South Africa. Washington, DC: The Intergovernmental Group of Twenty Four on Monetary Affairs and Development, Global Green Growth Institute.
Im, K. S., Pesaran, H. M. and Shin, Y. (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
International Monetary Fund (2006), Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, World Economic and Financial Surveys, IMF: Washington, DC.
Jackson, B. M. (2006), Strategic Conversation: Rules-based Lending for DBSA, Unpublished mimeo, Development Bank of Southern Africa.
Kao, C. and Chen, B. (1995), On the Estimation and Inference for Cointegration in Panel Data When the Cross-Section and Time-Series Dimensions Are Comparable, Manuscript, Center for Policy Research, Syracuse University.
Kao, C. and Chiang, M. (2001), Nonstationary Panels, Cointegration in Panels and Dynamic Panels. In B. H. Baltagi (Ed.), On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data, Advances in Econometrics, 15,179 -222.
Kornai, J. (1979), Resource-constrained versus Demand-constrained Systems, Econometrica, 47, 801-819.
Krahnen, J. P. and Schmidt, R. H. (1994), Development Finance as Institution Building: A New Approach to Poverty-oriented Banking. Westview: Boulder, CO.
La Porta, R., López-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2002), Government Ownership of Banks, Journal of Finance,57, 265-301.
Lazzarini, S. G., Musacchio, A., Bandeira-de Mello, R. & Marcon, R. (2015), What do           state-owned development banks do? evidence from bndes, 2002–2009, Journal of World Development, 66, 237–253.
Lewis, A. (1950), The Principles of Economic Planning, Allen & Unwin: London.
Marcelin, I., Egbendewe, Aklesso Y.G. , Oloufade, Djoulassi K. and Sun, Wei(2021), Financial inclusion, bank ownership, and economy performance: Evidence from developing countries, Finance Research Letters, 42,102322
Micco, A. J. and Panizza, U. (2004), Should the Government Be in the Banking Business?, www.iadb.org Accessed 22 May 2006.
Monge-Naranjo, A. and Hall, L. (2003), Access to Credit and the Effect of Credit Constraints on Costa Rican Manufacturing Firms, IDB Working Paper, No. 179, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1814729.
Musacchio, A., Lazzarini, S. G., Makhoul, P. & Simmons, E. (2017), The role and impact           of development banks, World Bank Working Paper (fothcoming)
Naqvi, N., Henow, A, Chang, HJ. (2018), Kicking away the financial ladder? German development banking under economic globalisation. Review of international political economy, 25(5), 672–698.
Nellis, J. R. (1986), Public Enterprises in Sub-Saharan Africa, World Bank: Washington, DC.
Nembelessini-Silue, V. J. (2006), Models of DFIs in Africa, Paper presented at the United Nations Department of Economic and Social Affairs Third Regional Consultation on Rethinking the Role of National Development Banks in Africa, 22–23 November, Johannesburg.
Pedroni, P. (1999), Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653-670.
Pedroni, P. (2001), Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels, in Badi H. Baltagi, Thomas B. Fomby, R. Carter Hill (ed.) Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, 15, 93-130, Emerald Group Publishing Limited.
Phillips, P. C. B. and Moon, H. R. (1999), Linear Regression Limit Theory for Non-stationary Panel Data, Econometrica, (67)5, 1057-1112.
Sapienza, P. (2004), The Effects of Government Ownership on Bank Lending, Journal of Financial Economics, 72, 357-384.
Shleifer, A. and Vishny, R. (1994), Politicians and Firms, Quarterly Journal of Economics, 109, 995-1025.
Shortland, A. (2008), Government ownership of banks, institutions and financial development, Journal of Development Economics, 85, 218-252.
Smallridge, Di, J. J. G. and Rattinger, M. P. (2012), Addressing the Challenges of Financing Climate Change Mitigation, Inter-American Development Bank, Institutions for Development Sector, IDB Technical Note 437.
Stiglitz, J. (1994), “The Role of the State in Financial Markets, Proceedings of the World Bank” Annual Conference on Economic Development 1993, World Bank: Washington, DC, United States.
United Nations (2006), Rethinking the Role of National Development Banks, Revised background paper to the United Nations Department of Economic and Social Affairs Ad Hoc Expert Group Meeting on Rethinking the Role of National Development Banks, 1–2 December, 2005, New York.
United Nations Economic Commission for Latin America and The Caribbean (2002), Growth with Stability: Financing for Development in the New International Context, UN-ECLAC: Santiago, Chile.
Welch, B. L. (1938), The Significance of the Difference Between Two Means when the Population Variances are Unequal, Biometrika, 29, 350-362.
World Bank (1989), World Development Report, Oxford University Press: New York.
World Bank (2006), Africa Region: Making Finance Work for Africa, World Bank: Washington, DC.
Yaron, J. (2004), Assessment of DFI Performance, Note written for the Finance Forum, 22–24 September, Washington, DC. www.worldbank.org Accessed 18 January 2007.
Yeyati, E. L., Micco, A. and Panizza, U., (2004), Should the Government Be in the Banking Business?, Inter-American Development Bank Institutions for Development (IFD), Research Department Working Papers, No. 517.