تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

امروزه سطح رقابت‌پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به‌شمار می‌رود. در واقع رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و شرایطی را در برمی‌گیرد که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود تعیین‌کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت‌پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص‌ اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی‌معنی است. یافته‌ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت‌پذیری، شاخص‌های سه‌گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Competitiveness on Social Welfare

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Hossin Raghfar 2
 • Bahareh Karami 3
1 A
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Al-Zahra University,
3 Graduate Student at the Economic Sciences, Al-Zahra University,
چکیده [English]

Supplying and upgrading living has always been the main economic goal of all societies. Today, the level of national competitiveness is one of the factors contributing to sustainable economic growth and long-term prosperity in the countries. Indeed, competitiveness is a set of institutions, policies and conditions that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, determines the level of welfare that a country's economic system can achieve. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of competitiveness on social welfare of twenty selected developing countries. This study is carried out with the data approach panel and generalized method of moments (GMM) during the time period 2007-2015. The results of the study indicate that the Global Competitiveness Index has a positive and significant effect on each of its three main index (basic requirements, efficiency enhancers and innovation and sophistication factors) on social welfare in the study group. Also, the effects of urbanization, abundance of natural resources, government size and unemployment rate were considered as controlling variables in the pattern. Among these, the impact of urbanization on positive and significant social well-being, the impact of unemployment rate and size of the government were significant and the abundance of Natural resources is negative but statistically. The findings also show that the greater the weight of income distribution in the social welfare function, the less positive impact on competitiveness, its triple indicators and the urbanization on social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Welfare
 • Competitiveness
 • Distribution Income
 • Developing Countries
 • GMM JEL Classification: I30
 • O31
 • D31
 • O50
بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن(1388). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، س 13، ش 38، 179- 157.
دانایی فرد، حسن؛ باباشاهی، جبار؛ آذر، عادل و کردنائیج، اسد الله(1394). تحقق رﻓﺎه ﻣﻠﻲ از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت‌پذیری ملی. فصلنامه مدیریت دولتی، د 7، ش 2، 245-258.
دهمرده، نظر؛ صفدری، مهدی‌ و شهیکی‌تاش، مهیم(1389). تأثیر شاخص­های کلان بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، ش 54، صفحات 55-25.
راﺟﺮز، داﻧﻴﻞ ﺳﻲ ؛ ﻫﺮش اس، راﭼﻠﻴﻦ(1971). اﻗﺘﺼﺎد و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش: اﺻﻮل وﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ترجمه ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻴﻮن (1370)، ﭼﺎپ اول، ﻣﺸﻬﺪ: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
زاهدی اصل، محمد(1381). مبانی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ امیری، بهزاد و ساری گل، سارا(1395). نهادها و نابرابری درآمد(مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد). پژوهشنامه اقتصادی، س 16، ش 61، 174-151.
شکیبایی، علیرضا؛ کمال الدینی، زهرا؛ طالقانی، فاطمه و احمدی‌نژاد، محمدرضا(1394). تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استانهای منتخب کشور ایران( با رویکرد اقتصادسنجی فضایی). پژوهشنامه اقتصادی، س 15، ش 57، 140-109.
شهیکی‌تاش، محمد نبی؛ مولایی، صابر و دینارزهی، خدیجه(1393). بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران براساس رهیافت بیزین. مجله پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، س 4، ش 16، صفحات 52- 41.
صیادزاده، علی و احمدی، سید محمد مهدی(1385). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﺎرﺗﻴﺎﺳﻦ در اﻳﺮان: ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﻧﺎمه ﻣﻔﻴﺪ، ش57، 16-1.
عشق‌پور، مریم(1391). بررسی ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮه‌وری ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
فرهمند، شکوفه؛ طیبی، سید کمیل و کریمی، محسن(1392). اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‌های ایران(1379-86). مجله جامعه‌شناسی کاربردی، س 24، ش 50، 142- 127.
فیتزپتریک، تونی(2001). نظریه رفاه(سیاست اجتماعی چیست؟)، ترجمه هرمز همایون-پور (1383)، تهران: انتشارات مؤسسه عالی پژوهش و تأمین اجتماعی.
فیض‌پور، محمدعلی و امامی میبدی، مهدی(1392). رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺷﻮاﻫﺪی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﺎرﺑﺮﮔﺮ و ﮐﻮﻟﯿﻨﮓ - ﻣﻮﻟﺮ. فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی‌های اقتصادی سابق).  د 37، ش 10، صفحات 146-119.
محبوبی، رضا(1392). موجه سازی مطالبات رفاه اجتماعی برمبنای نظریه حق. فصلنامه رفاه اجتماعی، س 13، ش 49، 157-133.
نیلی، مسعود و فرح‌بخش، علی(1377). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد. مجله برنامه و بودجه، ش35 و 34، 154-121.
وارث، سید حامد؛ محمدی، شاپور و پروندی، یحیی(1391). تأثیر رقابت‌پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورها: ارائه مدلی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، س 7، ش26، 48-25.
Afonso, A., & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy, 26(4), 517-532.
Alesina, A., & Wacziarg, R. (1998). Openness, country size and government. Journal of public Economics, 69(3), 305-321.
Antonelli, C., & Gehringer, A. (2013). Innovation and income inequality (No. 201324). University of Turin.
Atkinson, R. D. (2013). Competitiveness, Innovation and Productivity. The Information Technology & Innovation Foundation – August, 2-7.
Bentham, J. (1843). Anarchical fallacies: Being an examination of the declarations of rights issued during the french revolution. W. Tait.
Bernat, T., & Poteralski, J. (2006). Competitiveness of nations–A comparative analysis. Economics and Competition Policy, 2(3), 7-18.
Blundell, R., & Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: an application to production functions. Econometric Reviews. 19(3), 321-340.
Brückner, M. (2012). Economic growth, size of the agricultural sector, and urbanization in Africa. Journal of Urban Economics. 71(1), 26-36.
Calderon, C. A., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution. Available at SSRN 625277
Cetinguc, B., Calik, E., Alpkan, L., & Calisir, F. (2018). The Relationships among the Prominent Indices: HDI-GII-GCI. In Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era (pp. 187-194).
Ciampi, C. A. (1996). Enhancing European Competitiveness. PSL Quarterly Review, 49(197).
Cordero, J. A. (2008). Competitiveness, Income Distribution and Economic Growth in a Small Economy. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1113189.
Davies, A. (2009). Human development and the optimal size of government. The Journal of Socio-Economics, 38(2), 326-330.
Degli Antoni, G. (2009). Does satisfaction matter? A microeconomic empirical analysis of the effect of social relations on economic welfare. The Journal of Socio-Economics, 38(2), 301-309.
Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 417-458.
Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 485-512.
Ganelli, G., & Tervala, J. (2010). Public infrastructures, public consumption, and welfare in a new-open-economy-macro model. Journal of Macroeconomics, 32(3), 827-837.
Gannon, C. A., & Liu, Z. (1997). Poverty and transport (No. TWU-30). Washington, DC: World Bank.
Goderis, B., & Malone, S. W. (2011). Natural resource booms and inequality: theory and evidence. The Scandinavian Journal of Economics, 113(2), 388-417.
Graham, C. (2012). Happiness around the world: The paradox of happy peasants and miserable millionaires. Oxford University Press.
Henderson, V. (2003). "The urbanization process and economic growth: The so-what question". Journal of Economic Growth, 8(1), 47-71.
Kanbur, R., & Zhuang, J. (2013). Urbanization and inequality in Asia. Asian Development Review. Available at SSRN: https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/ADEV_a_00006.
Korez-Vide, R., & Tominc, P. (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth. In Competitiveness of CEE Economies and Businesses (pp. 25-44).
Law, S. H., Tan, H. B., & Azman-Saini, W. N. W. (2014). Financial development and income inequality at different levels of institutional quality. Emerging Markets Finance and Trade, 50(sup1), 21-33.
Liu, Q., & Lawell, C. Y. C. (2015). The effects of innovation on income inequality in China. Retrieved from: http://www.des.ucdavis.edu/faculty/lin/China_innovation_inequality_paper.pdf
Lo, D. Y. (2010). Urbanization and Economic Growth: Testing for causality. In 16th annual pacific rim real estate conference, January 24th–27th (pp. 1-25).
Molnár, L. (2015), Analysis of the relationship among innovation performance, economic development and social welfare. Theory, Methodology, Practice, 11(1), 71-78.
Muchdie, M. (2017). Human development, global competitiveness and happiness: a cross-nation path analysis. International Journal of Advanced Research 5(10):779-790.
Nielsen, F., & Alderson, A. S. (1995). Income inequality, development, and dualism: Results from an unbalanced cross-national panel. American Sociological Review, 674-701.
Panić, M. (2006). Does Europe need neoliberal reforms? Cambridge Journal of Economics, 31(1), 145-169.
Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare (London, 1920). his italics, 12.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations". Harvard Business Review, 68(2), 73-93.
Rawls, J. A. (1971) Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard UniversityPress). RawlsA Theory of Justice.
Ricardo, D. (1891). Principles of political economy and taxation. G. Bell.
Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of Political Economy, 106(5), 997-1032.
Saunders, P. (2002). The direct and indirect effects of unemployment on poverty and inequality. Australian Journal of Labour Economics, 5(4), 507-529.
Schneider, M. T., & Winkler, R. (2017). Growth and welfare under endogenous lifetime. CESifo Working Paper Series No. 6367. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2941389
Seneviratne, M. D., & Sun, M. Y. (2013). Infrastructure and income distribution in ASEAN-5: what are the links? (No. 13-41). International Monetary Fund.
Shabu, T. (2010). The relationship between urbanization and economic development in developing countries. International Journal of Economic Development Research and Investment, 1(2), 30-36.
Smith, A. (1950). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,(1776). Methuen.
Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report
Tang, K. L. (1996). Determinants of social welfare development in Hong Kong: A time-series study. International Journal of Sociology and Social Policy, 16(3), 1-28.
Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. China Economic Review, 37, 110-125.