دوره و شماره: دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 1-200 
شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران

صفحه 61-94

10.30465/jnet.2021.7103

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ مجید افشاری راد


تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا

صفحه 95-127

10.30465/jnet.2021.7104

محمد حسن زارع؛ حبیب انصاری سامانی؛ نامداری سیمین؛ زهرا محمودی