دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-200 
2. بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک

صفحه 29-60

10.30465/jnet.2021.7105

مرتضی پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مسعود نیکوقدم؛ عبدالله خوشنودی


3. شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران

صفحه 61-94

10.30465/jnet.2021.7103

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ مجید افشاری راد


4. تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا

صفحه 95-127

10.30465/jnet.2021.7104

محمد حسن زارع؛ حبیب انصاری سامانی؛ نامداری سیمین؛ زهرا محمودی