بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

چکیده
در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع  داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه  را برای رشد سریع‌تر بخش‌های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه‌های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل­ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص‌های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می‌تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of E-Commerce on the Performance of Financial Markets (Evidence from Selected Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • mahdi hadi nejad 1
  • yadollah rajaei 2
  • ahmad naghilo 3
  • ashkan rahimzade 3
1 MA, Department of Economics, Faculty of Economics, zanjan Branch, Islamic Azad University
2 PhD. in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, zanjan Branch, Islamic Azad University
3 PhD. in Economics, Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, zanjan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract
Over the last two decades, the rapid growth of e-commerce, which is the main feature of the new economy, has played a significant role in the development of societies, so that e-commerce has a significant share in global trade and paved the way. It has provided financial sectors for faster growth. This study examines e-commerce (e-commerce transactions, access to e-commerce facilities and online shopping by individuals) on the performance of financial markets (stock value of transactions and banking facilities) in 15 selected developing countries during the period 2006 until 2019, it has been studied using Markov switching econometric technique. The results of model estimation showed that during the boom, e-commerce variables have a positive effect on the performance of financial markets; while in the recession, e-commerce has a negative impact on the performance of financial markets. Therefore, strengthening and expanding e-commerce indicators in developing societies can play a significant role in improving the performance of financial markets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Commerce
  • Financial Markets
  • Markov Switching. JEL Classification: F10
  • G21
  • C24