بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه‎ای و خطرات ناشی از آن برای محیط‌زیست باعث شده است که استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر در سال‎های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده‎های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی‌داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی‌داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی‌های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی‌های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of renewable energy consumption on sustainable development in OPEC member countries

نویسندگان [English]

 • morteza morteza 1
 • Masoud Nikooghadam 2
 • abdollah khoshnoodi 2
1 master's degree in economics, University of Bojnord
2 Assistant professor of economics, University of Bojnord
چکیده [English]

The need to achieve higher economic growth and development without increasing emissions and the resulting risks to the environment has led to the use of renewable energy in recent years in most countries around the world.the main purpose of this study is to investigate the effect of renewable energies on sustainable development of OPEC member states. accordingly, using the data panel method in the years 1990 - 2019 and based on the generalized squares pattern (GLS), the relationship between the research variables has been investigated. The results show that in the studied countries, there is no significant relationship between renewable energy consumption and economic growth and also between this energy consumption and CO2 emissions, but non-renewable energy consumption has a positive and significant relationship with economic growth and CO2 emissions. The small share of renewable energy and the large share of non-renewable energy in the energy. This is due to the small share of renewable energy and the large share of non-renewable energy in the energy consumption basket of these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Renewable Energy
 • Non-renewable energy
 • sustainable development
 • CO2 emissions and the environment. JEL Classification: Q2
 • Q3
 • Q4
 • Q5
 • O13
 • Q01