تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان

چکیده

فرار سرمایه عارضه‌ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه‌ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می­گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه­گذاری در کشورها تاثیر می­گذارد و از این طریق می­تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده­های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به‌کارگیری روش تصحیح خطای داده­های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می­دهد تحت شرایط تحریم­های شدید  و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی­توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش­های بین­المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic, Political and Financial Risk on Capital Flight: Dynamic Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Zare 1
  • Habib Ansari Samani 2
  • namdari simin 3
  • Zahra Mahmoodi 3
1 Assistance Professor, Depaartmet of Economics, Yazd University
2 Associate Professor, Depaartmet of Economics, Yazd University
3 Master of Economics, Vali-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Capital flight is a growing problem in the global economy that has negative effects on the economic growth and development of developing and has also deepened the development gap between countries. Different factors affect this phenomenon but risk and uncertainty are among the most important institutional components of each country that affect the return on investment and can lead to capital flight. The present study aims to investigate on the effects of economic, political and financial risks on capital flight using panel data during the period 2000-2019 and in 45 selected developing countries.  The results of using the panel data error correction method through fully corrected least squares estimators (FMOLS) show the significant and positive effect of all three types of risk factors on capital flight. In addition, official and foreign currency exchange rate variables have positive effects, and economic growth rate, real interest rate and corruption control index have negative effects on capital flight. This study shows that under strict sanctions and the consequent high political and economic risk, the phenomenon of capital flight can not be countered in Iran. To prevent capital flight, Iran needs to reduce its international tensions, especially with large and influential countries in the global economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital flight
  • Economic Risk
  • financial risk
  • Political Risk
  • FMOLS JEL Classification: F3
  • P16