بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بر اساس نظریه­های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می­شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می­شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می­گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می­گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت­پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده­های پانل می­باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت­پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت­پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می­توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت­پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of direct and indirect spillovers of foreign research and development on Competitiveness and growth: Application of PANEL ARDL model

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Gharanjik 1
  • Mosayeb pahlavani 2
  • gholamreza zamanian 3
1 PhD student of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor, of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

According to theories of international economics, trade between countries causes the flow and transfer of knowledge and technology between trading partners. This transition is referred to in the international economic literature as foreign research and development spillovers. These spillovers occur in two direct and indirect ways. Indirect spillovers are caused by indirect trade and through another country between countries. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of direct and indirect spillovers of foreign research and development on the Gross Domestic Product and also on competitiveness in Iran and its major trading partners during 2010-2019 using the autoregressive distributed lag model in panel data. For this purpose, first two indicators of direct spillovers and indirect spillovers for the studied countries were calculated. Then, the effect of these two factors was examined on the GDP and also competitiveness. The results of model showed that in the long run, both direct and indirect spillover effects of foreign R&D had a positive and significant effect on economic growth. Also, domestic research and development expenditures have had a positive and significant effect on the economic growth of countries in the long run. Other results of the study have shown that both direct and indirect spillovers have had a positive and significant effect on the competitiveness index of countries in the long run. According to the results, it can be said that the amount of domestic research and development should be increased to increase both economic growth and the country's competitiveness index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development؛ Direct spillovers؛ Indirect spillovers؛ Competitiveness JEL Classification: F14
  • F20
  • C23