بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت­های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است.  لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک­های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که می­توان فرضیه­ پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی­داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی­ها بانک­های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر­بهره­ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص­های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی­داری بر سودآوری بانک­ها داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology on Profitability of Banks in Iran (during the period 2005-2017)

نویسندگان [English]

 • Setayesh Sobhani 1
 • Roohollah Babaki 2
 • abdollah khoshnoodi 2
1 m
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

The development of information and communication technology (ICT) applications in the monetary and banking markets of developed countries has led the banking industry of other countries to use the capabilities of e-banking and innovation to improve efficiency. Therefore, considering the importance of information and communication technology and its potential impacts on the banking industry, the main goal of the study is to investigate the effects of ICT on the profitability of Iranian banks. In this regard, the financial information of 13 banks of the country during the period 2005 to 2017 has been collected. In this paper, due to the existence of self-correlation and variance disparity of the studied model, the FGLS Panel econometric method has been used. The results of this study show that with 99% confidence, research hypotheses can be accepted that the Information and Communication Technology Index has a positive and significant effect on the return on assets (ROA) of Iranian banks. In addition, the results in relation to other control variables have shown that the size of the bank, asset quality and cost ratio have reduced profitability but non-interest income are significantly positively associated with profitabilitis. Among the macroeconomic indicators, GDP per capita and inflation have a significant negative and positive effect on banks' profitability, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and Communication Technology
 • Profitability
 • Bank
 • Iran
 • Principal Component Analysis (PCA). JEL Classification: G21
 • O33
 • L25
 • G32
 • O53
احسان­فر، محمد­حسین، قمی­ها، وحید، حسنی، مهسا. (1393). بررسی تاثیر توسعه بانک­داری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های منتخب ایران. بررسی های بازرگانی. 69: 33-44.
اسدزاده، احمد و کیانی، هیوا. (1391). تأثیر به‌کارگیری دستگاه‌های خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 29 و30: 206-181.
آل عمران، رویا، رحیم زاده، فرزاد، شکوهی فرد، سیامک. (1398). اثر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران). اقتصاد مالی، 13(47): 39-62.
حسینی، سید شمس­الدین ، فرامرزی عباد، حمید. (1395). بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانک­های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی،  10 (35): 147-170.
شاهچرا، مهشید و جوزدانی، نسیم. (1395). تنوع پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 4 (14): 52-33.
شاه محمدی، فاطمه. صالح­منش، احمد. آرمن، سید عزیز. (1391). سود در بانکداری الکترونیکی؛ بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های ایران (1384-1387). بانک و اقتصاد، 120.
صادقی­علی­آباد، حامد؛ حیدرزاده­، نرجس. (1395). بررسی تاثیر بانک­داری الکترونیک بر سودآوری بانک­های منتخب خصوصی ایران. فصلنامه روند، 23 (76): 75-106.
عصاری، محمدرضا، بابایی سمیرمی، محمدرضا، حسنی، مهسا. (1392). تاثیر فناوری اطلاعات بر سودآوری بانک­های منتخب ایران. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
مهربان پور، محمدرضا؛ نادری نورعینی، محمدمهدی؛ اینالو، عفت؛ و اشعری الهام. (1396). عوامل موثر بر سودآوری بانک­ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (54): 134-113.
Akhisar, İ., Tunay, K. B., & Tunay, N. (2015). The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 369-375.
Aliyu, A. A. & Tasmin, R. (2012). The impact of information and communication technology on banks’ performance and customer service delivery in the banking industry, International Journal of Latest Trends Finance and Economy. 2(1), 80-90.
Antonio. T. P. (2013). What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance, 53, 561 – 586.
Appiahene, P., Missah, Y. M., & Najim, U. (2019). Evaluation of information technology impact on bank’s performance: The Ghanaian experience Peter. International Journal of Engineering Business Management. 11, 1–10.
Arcuri, M. C., Brogi, M. & Gandolfi, G. (2017). How does cyber crime affect firms? The effect of information security breaches on stock returns. In Proceedings of the First Italian Conference on Cybersecurity (ITASEC17), Venice, Italy.
Barros, C. P., Ferreira, C., & Williams, J. (2007). Analysing the determinants of performance of best and worst European banks: A mixed logit approach. Journal of Banking & Finance, 31 (7), 2189-2203.
Basel Committee on Banking Supervision. (2001). Operational Risk: Consultative Document, Bank for International Settlement, Basel available at http://search.atomz.com/search/?sp-a=sp09132b00&spq=Consultative+document+operational+risk&Search.x=24&Search.y=16
Beccalli, E. (2006). Information technology and economic performance: some evidence from the EU banking industry. Elena Beccalli London School of Economics and Università di Macerata, 77.
Binuyo, A., & Aregbeshola, R. (2014). The impact of information and communication technology on commercial bank performance: evidence from South Africa. Problems and Perspectives in Management, 12 (3): 122-135.
Chen Y, Liang L, Yang F, et al. (2006). Evaluation of information technology investment: a data envelopment analysis approach. Comput Oper Res, 33, 1368–1379.
Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Italian Banks. Journal of Financial Services Research, 33(3), 181-203.
De Jonghe, O. (2010). Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19 (3), 387-417
Farouk, M. A. (2013). Electronic banking products and performance of Nigerian listed deposit money banks. American Journal of Computer Technology and Application, 1 (10).
Foos, D., Norden, L., & Weber, M. (2010). Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking and Finance, 34(13), 2929-2940.
Gayathri G, & Vikram, S. K. (2018). Impact of Information Technology on the Profitability of Banks in India. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 118, 225-232.
Gurbuz, A. O., Yanik, S., & Ayturk, Y. (2013). Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Turkish Banking Sector. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 7(1), 9-29.
Harold, B. & Jeff, L. (1995). Don't Let Technology Pass You By. ABA Banking Journal, Box 986, Omaha, NE, p.73.
Higon, D. A. (2011). The impact of ICT on innovation activities: Evidence for UK SMEs. International Small Business Journal, 30 (6), 684-699.
Holden, K., & El-Bannany, M. (2004). Investment in information technology systems and other determinants of bank profitability in the UK. Applied Financial Economics, 14(5), 361-365.
Khrawish, H. A., & Al-Sa'di, N. M. (2011). The Impact of E-banking on bank profitability: Evidence from Jordan. Middle Eastern Finance and Economics, 13, 142-158.
Kim, K., Prabhakar, B. & Park, S. (2009) Trust, Perceived Risk, and Trusting Behavior in Internet Banking. Asia Pacific Journal of Information Systems, 19.
Kozak, S. (2005). The role of information technology in the profit and cost efficiency improvements of the banking sector, Journal of Academy of Business and Economics.
Kyeremeh, K.; Prempeh, K. B. & Afful Forson, M. (2019). Effect of Information Communication and Technology (ICT) on the Performance of Financial Institutions (A Case Study of Barclays Bank, Sunyani Branch). MPRA Paper 95994, University Library of Munich, Germany.
Le, T. D., & Ngo, Th. (2020). The determinants of bank profitability: A cross-country analysis. Central Bank Review, 20 (2), 65-73.
Mahboub, R. M. (2018). The Impact of Information and Communication Technology Investments on the Performance of Lebanese Banks. European Research Studies Journal, 21(4), 435-458.
Malhotra, P., & Singh, B. (2009). The impact of internet banking on bank performance and risk: The Indian experience. Eurasian Journal of Business and Economics, 2(4), 43-62.
Meihami, B., Varmaghani, Z., & Meihami, H. (2013). The Effect of Using Electronic Banking on Profitability of Bank. Interdisciplinary JournalL of Contemporary Research in Business, 1299- 1318.
Meslier, C., Tacneng, R. and Tarazi, A. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidence from an emerging economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31 (1), 97-126.
Minsky, H.P. (1992). The financial instability hypothesis. Working Paper 74, Jerome Levy Economics Institute, Annandale on Hudson, NY.
Mols, N. P., Bukh, P. N. D. and Nielsen, J. F. (1999). Distribution channel strategies in Danish retail banking. International Journal of Retail & Distribution Management, 27 (1), 37‐47.
Morisi, T. L. (1996). Commercial banking transformed by computer technology. Monthly Labor Review (August), 30-36.
Nwakoby, N. P., Charity Ph. S., Ofobruku, S. A. (2018). Impact of Information and Communication Technology on the Performance of Deposit Money Banks in Nigeria. International Journal of Management and Sustainability, Conscientia Beam, 7 (4), 225-239.
Pavlou, P. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7, 101-134.
Perry, P. (1992). Do Banks Gain or Lose from Inflation. Journal of Retail Banking, 14(2), 25-30.
Petria, N., Capraru, B., & Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking systems. Procedia Economics and Finance, 20, 518-524.
Pezderka, N. & Sinkovics, R. S. (2011). A conceptualization of e-risk perceptions and implications for small firm active online internationalization. International Business Review, 20 (4), 409-422.
Rashid, S. M. (2018). Impact of Information Technology (IT) Investment on Banks’ Performance: A Study on Dhaka Stock Exchange (DSE) Listed Banks of Bangladesh. Journal of Information Engineering and Application, 8 (2), 8-12.
Revell, J. (1979). Inflation and financial institutions. London: The Financial Times Ltd.
Siam, A. (2006). Role of The Electronic Banking Services on The Profits of Jordanian Banks. American Journal of Applied Sciences, 1999- 2004
Sinkovics, R. R. & Penz, E. (2005). Empowerment of SME websites—Development of a web-empowerment scale and preliminary evidence. Journal of International Entrepreneurship, 3 (4), 303-315.
Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85-110.
Turban, E.F. (2012), Information Technology for Management. Newyork: West.
Tunay, K., Tunay, N., & Akhisar, I. (2015). Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 363- 369.
Swierczek, F. & Shrestha, P. K. (2003). Information technology and productivity: A comparison of Japanese and Asia-Pacific banks. The Journal of High Technology Management Research, 14 (2), 269-288.