بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت­های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است.  لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک­های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که می­توان فرضیه­ پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی­داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی­ها بانک­های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر­بهره­ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص­های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی­داری بر سودآوری بانک­ها داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology on Profitability of Banks in Iran (during the period 2005-2017)

نویسندگان [English]

 • Setayesh Sobhani 1
 • Roohollah Babaki 2
 • abdollah khoshnoodi 2
1 m
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

The development of information and communication technology (ICT) applications in the monetary and banking markets of developed countries has led the banking industry of other countries to use the capabilities of e-banking and innovation to improve efficiency. Therefore, considering the importance of information and communication technology and its potential impacts on the banking industry, the main goal of the study is to investigate the effects of ICT on the profitability of Iranian banks. In this regard, the financial information of 13 banks of the country during the period 2005 to 2017 has been collected. In this paper, due to the existence of self-correlation and variance disparity of the studied model, the FGLS Panel econometric method has been used. The results of this study show that with 99% confidence, research hypotheses can be accepted that the Information and Communication Technology Index has a positive and significant effect on the return on assets (ROA) of Iranian banks. In addition, the results in relation to other control variables have shown that the size of the bank, asset quality and cost ratio have reduced profitability but non-interest income are significantly positively associated with profitabilitis. Among the macroeconomic indicators, GDP per capita and inflation have a significant negative and positive effect on banks' profitability, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • information and communication technology
 • Profitability
 • bank
 • Iran
 • Principal Component Analysis (PCA). JEL Classification: G21
 • O33
 • L25
 • G32
 • O53