نقش قواعد محیط‌‌زیستی بر ادوار تجاری حقیقی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد – اقتصاد محیط‌زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست‌های‏ زیست‏محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه‏ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه‏های بهره‏وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف‏گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می‌گردد.
نتایج حاصل از شبیه‏سازی و تحلیل توابع عکس‏العمل آنی مدل نشان می‏دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره‏وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می‏شود و آنچه که میان سناریو‏های سیاستی تفاوت ایجاد می‏کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره‏وری بر متغیرهای مدل می‏باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره‏وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده‏است، افزایش می‏یابد و با وقوع تکانه بهره‏وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می‏یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می‏یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می‏توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی‏کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره‏وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of environmental rules on real business cycles: Guidelines for environmental policy in Iran

نویسنده [English]

  • Razieh Mireskandari
E
چکیده [English]

One of the controversial issues among economists is the selection of optimal environmental strategies to control and stabilize the level of greenhouse gas emissions. In this study, considering a two-part closed economy considering the Iranian economy, the effect of productivity shocks on key macroeconomic variables under three policies targeting emission intensity, emission tax and carbon emission ceiling, in the form of a The stochastic dynamic general equilibrium model is investigated.
The results of simulation and analysis of the instantaneous reaction functions of the model demonstrate that under all policy scenarios, the transient momentum of productivity causes the variables to react in the direction of the momentum and what makes the difference between the policy scenarios. Slow is the intensity of the effect of productivity momentum on model variables. In emission tax policy, the sensitivity of model variables under the productivity impulse to the baseline scenario in which no policy has been applied Augments, and with the occurrence of the productivity impulse, the deviation of the model variables from equilibrium levels increases. In contrast, in the diffusion ceiling policy, the deviation of the model variables from equilibrium levels is reduced. Regarding the diffusion intensity policy, it can be concluded that the sensitivity of the model variables to the baseline scenario does not change significantly. Therefore, from the perspective of the sensitivity of the economy to the productivity shock, the preferred policy is the emission tax policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Stochastic Dynamic General Equilibrium Model
  • Environmental Policies
  • Productivity Shocks
آهنگری، عبدالمجید، فرازمند، حسن، منتظرحجت، امیرحسین، هفت‏لنگ، رضا.(1397). اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 15: 61-27.
بهرامی، جاوید، قریشی، نیره سادات.(1390). تحلیل سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1: 22-1.
جهانگرد، اسفندیار.(1395). محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، شماره 2: 144-105.
خیابانی، ناصر، امیری، حسین.(1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر شوک‏های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 9: 59-21.
خیابانی، ناصر، دلفان، محبوبه.(1395). تکانه درآمد نفت و تخصیص مجدد فعالیت‎های اقتصادی در یک کشور صادر کننده نفت؛ مورد ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره سوم: 22-3.
درگاهی، حسن، بهرامی، جاوید، غلامی، مینا. (1390). عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‏ای در اقتصاد کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت و توصیه‏های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‏های پانل. فصلنامه اقتصاد محیط‏زیست، 99-73.
رافعی، میثم، بهرامی، جاوید،دانش جعفری، داوود. (1393). ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 54: 65-33.
صادقی، حسین، اسلامی، مجید. (1389). رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 30،: 32-1.
صمدی، علی‏حسین، زیبایی، منصور، قادری، جعغر، پریسا، بهلولی. (1398). سیاست بهینه زیست‏محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، سال نوزدهم: 82-53.
متفکر آزاد، محمد علی، محمدی، رباب. (1391). بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 3: 106-89.
متوسلی، محمود. (1388). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال دهم، شماره 4: 116-87.
مدنی‏زاده، سیدعلی، ابراهیمیان، مهران. (1396). طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پایه برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، شماره 8: 42-7.
Angelopoulos, K., Economides, G., Philippopoulos, A.(2010). What is the Best Environmental Policy? Taxes, Permits and Rules under Economic and Environmental Uncertainty. CESifo Working Paper series 2980, CESifo Group Munich.
Brock, W. A., Mirman, L. J. (1972). Optimal Economic Growth and Uncertainty: The Discounted Case. Journal of Economic Theory, 4: 497-513.
Cooley, F. (1994). Frontier of Business Cycle Research, Princeton University Press.
Jotzo F., Pezzey J.C.V. (2007). Optimal intensity targets for emissions trading under uncertainty,  Environmental and Resource Economics, 83: 280–286.
Fischer, C., Heutel, G. (2013). Environmental macroeconomics: environmental policy, business cycles, and directed technical change. Annu. Rev. Resour. Econ , 5: 197–210.
Fischer, C., Springborn, M. (2011). Emissions targets and the real business cycle: intensity targets versus caps or taxes. J. Env. Econ. Manag, 62: 352–366.
Greenstone M., List J., Syverson C. (2012). The effects of environmental regulation on the competitiveness of U.S. manufacturing. Work. Pap. NBER.
Halicioglu, Ferda. (2009). An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. The Journal of Energy Policy, 37: 1156-1164.
Hansen, G. (1985). Indivisible labor and the business cycle. J. Monetary Econ, 16: 309–327.
Heutel G, Ruhm C. (2012). Air pollution and procyclical mortality. Work. Pap. Univ. of North Carolina at Greensboro.
Heutel G. (2012). How should environmental policy respond to business cycles? Optimal policy under persistent productivity shocks. Rev. Econ. Dynamics, 15: 244–264.
Hodrick, Robert and Edward Prescott. (1980). Post-war Business Cycles: An Empirical Investigation. Working Paper, Carnegie-Mellon University.
Jones. I. Charels. (2016). Life and Growth. Journal of Political Economy: Vol 124.
Kaldor, N. (1957). A Model of Economic Growth. Economic Journal, 67: 591-624.
King, Robert G. and Sergio Rebelo. (1999). Resuscitating Real Business Cycles. in John Taylor and Michael Woodford, eds., Handbook of Macroeconomics, volume 1B, 928-1002.
Kydland, Finn E. and Edward C. Prescott. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50: 1345-1370.
Newell, R.G., Pizer, W.A. (2008). Indexed Regulation. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Pizer, W. (1999). The optimal choice of climate change policy in the presence of uncertainty. Resource Energy Econ, 21: 255-287.
Quirion, P. (2005). Does uncertainty justify intensity emission caps. Resource and Energy Economics, 27: 343–353.
Rebelo, Sergio. (2005). Real Business Cycle Models: Past, Present, and Future. NBER.
Peterson. (2008). Intensity targets: implications for the economic uncertainties of emissions trading, in: B. Hansj urgens, R. Antes (Eds.), Economics and Management of Climate Change: Risks, Mitigation and Adaptation. Springer, New York, NY.
Stern, N. (2008) .The economics of climate change. Am. Econ. Rev. 98: 1–37.
U.S. Environmental Protection Agency Office of Air and Radiation. 2011. The benefits and costs of the Clean Air Act from 1990 to 2020.
Weitzman, M.L.(1994). Pricesvs. quantities. Rev.Econ.Stud, 41: 477–491.