اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، ایران

10.30465/jnet.2020.6409

چکیده

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت­های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک­ها را قابل تحمل­تر و کنترل­پذیرتر­ می­نماید. بنابراین، انتظار می­رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می­دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک­های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته­اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Country Risk on Life Insurance Penetration in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • a sh 1
  • Ali Moradi 2
  • Ahmad Ehsani 3
1 a
2 a
3 MA in Management, Department of Manegement, Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk aversion, the main reason is the demand for life insurance. Because, life insurance transferring the risk of people to insurance companies, damage caused by its risk more tolerable and more manageable. So, is expected in countries with higher risks higher, life insurance penetration is higher. But, empirical evidence shows that interest on life insurance in countries with high and medium risk is minimal. While in countries with very low risk, embracing the life insurance is very impressive. Therefore, the present study tried the effect of country risk (political, economic and financial) on life insurance penetration in two groups of selected countries with high and medium risk and selected countries very low risk during the period 2002-2015 analyzed. The research model using panel data and the generalized method of moments estimated. The results showed that the effect of political risk, economic risk and financial risk on the life insurance penetration in both groups from the selected countries is negative and meaningful. The effect of Control variables including per capita income, education of level and life expectancy on life insurance penetration in both groups of selected countries has a positive and meaningful. The effect of misery index on life insurance penetration in both groups of selected countries has a negative and meaningful. But, the effect of dependency ratio on life insurance penetration in selected countries with very low risk has a positive and meaningful and on life insurance penetration of selected countries with high and medium risk has a negative and meaningful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • life insurance
  • Political Risk
  • Economic Risk
  • Financial Risk. JEL Classification: G22
  • G32
  • C23