اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، ایران

چکیده

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت­های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک­ها را قابل تحمل­تر و کنترل­پذیرتر­ می­نماید. بنابراین، انتظار می­رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می­دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک­های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته­اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Country Risk on Life Insurance Penetration in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • a sh 1
  • Ali Moradi 2
  • Ahmad Ehsani 3
1 a
2 a
3 MA in Management, Department of Manegement, Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk aversion, the main reason is the demand for life insurance. Because, life insurance transferring the risk of people to insurance companies, damage caused by its risk more tolerable and more manageable. So, is expected in countries with higher risks higher, life insurance penetration is higher. But, empirical evidence shows that interest on life insurance in countries with high and medium risk is minimal. While in countries with very low risk, embracing the life insurance is very impressive. Therefore, the present study tried the effect of country risk (political, economic and financial) on life insurance penetration in two groups of selected countries with high and medium risk and selected countries very low risk during the period 2002-2015 analyzed. The research model using panel data and the generalized method of moments estimated. The results showed that the effect of political risk, economic risk and financial risk on the life insurance penetration in both groups from the selected countries is negative and meaningful. The effect of Control variables including per capita income, education of level and life expectancy on life insurance penetration in both groups of selected countries has a positive and meaningful. The effect of misery index on life insurance penetration in both groups of selected countries has a negative and meaningful. But, the effect of dependency ratio on life insurance penetration in selected countries with very low risk has a positive and meaningful and on life insurance penetration of selected countries with high and medium risk has a negative and meaningful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Political Risk
  • Economic Risk
  • Financial Risk. JEL Classification: G22
  • G32
  • C23
احمدیان، مریم. (1390). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین­المللی ریسک کشوری (ICRG). مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات محیط کسب و کار).. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/80473
اسمعیلی، فریبا.، میرزایی، حسین و اسدزاده، احمد. (1393). عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه منتخب. پژوهشنامه بیمه، دوره 29، شماره 4، صص 83-61.
اکبریان، رضا و دیانتی، محمد حسین. (1385). مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا. اقتصاد اسلامی، دوره 6، شماره 24، صص 170-153.
پیکارجو، کامبیز.، غفاری، هادی و شاهانی، فهیمه. (1390). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا. فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 2، شماره 5، صص 52-19.
حسن­زاده، علی و کاظم­نژاد، مهدی. (1387). مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته. فصلنامه صنعت بیمه، دوره 1، شماره­های 3 و4، صص 269-231.
ختایی، محمود. (1378). گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی. تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی ج. ا. ا.
سپهردوست، حمید و ابراهیم­نسب، سمانه. (1395). اثر کنترل فساد اداری-مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر. پژوهشنامۀ بیمه، دوره 31، شماره 1، صص 101-81.
شیرکوند، سعید. (1391). سازمان­های پولی و مالی. انتشارات کویر، چاپ اول.
عباسی، ابراهیم و درخشیده، سمانه. (1391). عوامل­مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران. پژوهشنامه بیمه، دوره 27، شماره 2، صص 24-1.
محمدی، تیمور و امیدوار، سیروس. (1394). اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی رشد و توسعه پایدار، دوره 15، شماره 1، صص 208-185.
مؤمنی­وصالیان، هوشنگ.، دقیقی اصلی، علیرضا و آل احمدی، ابتسام. (1392). اثر تورم بر بیمه­های عمر و راهکارهای خنثی­سازی آن. فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 7، شماره23، صص 59-31.
مهدوی کلیشمی، غدیر و بخشی، فاطمه صغری. (1390). اثر ریسک گریزی بر تقاضا بیمۀ عمر (مورد مطالعه: بازار بیمۀ عمر ایران). پژوهشنامۀ بیمه، دوره 26،  شماره 4، صص 106-81.
مهدوی کلیشمی، غدیر و ماجد، وحید. (1393). اثر عوامل کمی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور. پژوهشنامۀ بیمه، دوره 29، شماره 2، صص 66-37.
یداله­زاده طبری، ناصر علی و شاهرخی صحنه، مجید. (1394). بررسی رابطه ریسک­گریزی و تقاضای بیمه عمر. دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. https://www.civilica.com/Paper-TOROUD02-TOROUD02_097.htm
Beck, T. & Webb, I. (2003). Economic, demographic and institutional determinants of life insurance consumption. The World Bank Economic Review, 17; 51–88.
Brown, M.J. & Kim, K. (1993). An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance, 60(4); 616-634.
Cawley, J. & Philipson, T. (1999). An empirical examination of information barriers to trade in insurance. The American Economic Review, 89(4), 827–846.
Chang, C.P.  & Berdiev, A.N. (2013). Natural disasters, political risk and insurance market development. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 38(3), 406-448.
Curak, M., Dzaja, I. & Pepur, S. (2013). The effect of social and demographic factors on life insurance demand in Croatia. International Journal of Business and Social Science, 4(9), 65–72.
Feyen, E., Lester, R. & Rocha, R. (2011). What drives the development of the insurance sector? An empirical analysis based on a panel of developed and developing countries. The World Bank, Policy Research Working Paper 5572.
Guerineau, S. & Sawadogo, R. (2015). On the determinants of life insurance development in Sub-Saharan Africa: the role of the institutions quality in the effect of economic development. Working Paper 201519.
Gupta, R., Lahiani, A., Lee, C.C. & Lee, C.C. (2016). Asymmetric dynamics of insurance premium: The impacts of output and economic policy uncertainty. Working Paper 201673.
Hammond, J.D., Houston, D.B. & Melander, E.R. (1967). Household life insurance premium expenditures: An empirical approach, Journal of Risk and Insurance, 34(3), 397-408.
Hwang, T. & Greenford, B. (2005). A cross-section analysis of the determinants of life Insurance consumption in mainland China, Hong Kong and Taiwan. Journal of Risk Management and Insurance Review, 8(1), 103-125.
Ibiwoye, A., Ajibola, O.O.E. & Sogunro, A. B. (2012). Artificial neural network model for predicting insurance insolvency. International Journal of Management and Business Research. 2(1), 59-68.
Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4(3), 237-247.
Laura, S. & Mihai, C. (2013). The role of institutional factors over the national insurance demand: Theoretical Approach and econometric estimations. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 39, 32-45.
Lee, C.C. Chiu, Y.B. Chang, C.H. (2013). Insurance demand and country risks: A nonlinear panel data analysis. Journal of International Money and Finance , 36(C), 68–85.
Lewis, F.D. (1989). Dependents and the demand for life insurance. American Economic Review, 79(3), 452-467.
Li, M. (2008(. Factors influencing houshold's demand of life insurance. https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/5724/research.pdf?sequence=3.
Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P. & Wee, T. (2007(. The demand for life insurance in OECD countries. Journal of Risk and Insurance, 74(3); 637-652.
Lim, C.C. & Haberman, S. (2004). Modelling life insurance demand from a macroeconomic perspective: The Malaysian case, Research paper: The 8th International Congress on Insurance, Mathematics and Economics, Rome.
Madheswaran, S. & Sen, S. (2008). An Analysis of life insurance demand determinants for selected Asian economies and India. Asia- Pacific Journal of Risk and Insurance, 2(2); 1-26.
Nakata, H. & Sawada, Y. (2007). Demand for non-life insurance: A cross-country analysis. Working paper presented at CIRJE, University of Tokyo.
Rubayah, Y. & Zaidi, I. (2000), Prospek industri insurans hayat abad ke-21. Utara Management Review, 1(2), 69-79.
Skipper, H.D.) 1997). Foreign insurers in emerging markets: Issues and concerns. Occasional Paper 97-2, Center for Risk Management and Insurance.
Subba Rao, M. & Srinivasulu, R. (2013). Contribution of insurance sector to growth and development of the Indian economy. Journal of Business and Management, 7(4), 45-52.
Yarri, M. (1965). Uncertain lifeti me, life insurance and the theory of the consumer. Review of economic studies, 32(2), 137-150.
www.who.com