شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ راست دنباله

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده‌های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می‌کند. در واقع، یکی از رژیم‌ها به دوره‌هایی از بازار اختصاص داده می‌شود که بازار روند عادی خود را طی می‌کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و  رژیم دیگر، شامل دوره‌هایی می‌شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره‌های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که دوره مربوط به  فروردین‌ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Multiple Bubbles in Tehran Stock Exchange Using Right-Tailed Markov Switching Unit Root Test

نویسنده [English]

  • Hedayat Hosseinzadeh
dept. Economics, Payamnoor uiversity
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify multiple bubbles in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, monthly data of price to earning ratio (P/E) in the period 2001:3 to 2020:6 and the approach proposed by Hall et al. (1999) have been used. Hall et al. method is based on a nonlinear unit root test that follows a Markov Switching process. In fact, in this approach, one regime belongs to periods of the market in which the market is going through a normal course (the price-to-earnings ratio’ root is less than or equal to one), and the other regime includes periods in which the market is bubbly (price-to-earnings ratio has a root greater than one). The results of this study show that the price-to-earning ratio has had explosive behavior in several time periods since 2001, or in other words, has experienced bubble conditions. The smoothed probabilities for bubble periods as well as other criteria such as the value of the nominal and real TEPIX, price to earning ratio and the ratio of market value to GDP shows that the period from April 2020 to June 2020 is the biggest bubble in the history of Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble
  • Unit Root
  • Markov Switching
  • Right Tailed
  • Stock Market
بیابانی خامنه، کاظم، خزایی، سعید، افشاریان، امیرحسین. (1395). آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9 (29)، 125-111.
راسخی، سعید، شهرازی، میلاد، علمی، زهرا. (1395). تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 13(3)، 55-25.
شریعت پناهی، سید مجید، روغنیان، هانیه. (1390). مدلی برای شناسایی حباب سفته بازانه در بورس اوراق بهادار تهران.  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4(11)، 145-161.
صادقی شریف، سید جلال، اصولیان، محمد، افشاریان، امیرحسین. (1396). آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5 (4)، 142-129.
Abreu, D., & Brunnermeier, M. K. (2003). Bubbles and crashes. Econometrica, 71(1), 173-204.
Adrian, T., & Shin, H. S. (2009). Money, liquidity, and monetary policy. American Economic Review, 99(2), 600-605.
Allen, F., & Gorton, G. (1993). Churning bubbles. The Review of Economic Studies, 60(4), 813-836.
Allen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1993). Finite bubbles with short sale constraints and asymmetric information. Journal of Economic Theory, 61(2), 206-229.
Balke, N. S., & Wohar, M. E. (2009). Market fundamentals versus rational bubbles in stock prices: A Bayesian perspective. Journal of Applied Econometrics24(1), 35-75.
Bernanke, B. S., Bertaut, C. C., Demarco, L., & Kamin, S. B. (2011). International capital flows and the return to safe assets in the united states, 2003-2007. FRB International Finance Discussion Paper, (1014).
Blanchard, O. J., & Watson, M. W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets.
Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility. American Economic Review99(2), 584-88.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of political Economy, 98(4), 703-738.
Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices? The American Economic Review, 78(3), 520-530.
Evans, G. W. (1991). Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. The American Economic Review, 81(4), 922-930.
Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. The journal of Business, 38(1), 34-105.
Friedman, M. (1953). The case for flexible exchange rates. Essays in positive economics, 157, 203.
Hall S. G., Psaradakis Z., & Sola M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: A Markov-switching unit root test. J Appl Econ 14:143–154.
Hamilton, J. D. (1989). A new approach of the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Econometrica, 57, 357-384.
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment Terest and Money. Macmillan and Company.
King, Ronald R.; Smith, Vernon L.; Williams, Arlington W.; van Boening, Mark V. (1993). "The Robustness of Bubbles and Crashes in Experimental Stock Markets". In Day, R. H.; Chen, P. (eds.). Nonlinear Dynamics and Evolutionary Economics. New York: Oxford University Press.
Levitin, A. J., & Wachter, S. M. (2011). Explaining the housing bubble. Geo. LJ100, 1177.
Mackay, C. (2012). Extraordinary popular delusions and the madness of crowds. Simon and Schuster.
Martin, A., & Ventura, J. (2018). The macroeconomics of rational bubbles: a user's guide. Annual Review of Economics10, 505-539.
Phillips, P. C., Shi, S., & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. International economic review, 56(4), 1043-1078.
Phillips, P. C., Shi, S., & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Limit theory of real‐time detectors. International Economic Review, 56(4), 1079-1134.
Phillips, P. C., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: When did exuberance escalate asset values? International economic review, 52(1), 201-226.
Sowell, T. (2011). The housing boom and bust. ReadHowYouWant. com.
Stiglitz, J. E. (1990). Symposium on bubbles. Journal of economic perspectives4(2), 13-18.
Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy (No. w13682). National Bureau of Economic Research.
Wallison, P. J. (2009). The Price for Fannie and Freddie Keeps Going Up. Wall Street Journal29.
Gürkaynak, R. S. (2008). Econometric tests of asset price bubbles: taking stock. Journal of Economic surveys22(1), 166-186.