بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر­رسمی می­پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر­رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر­رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی غیر­خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند­­مدت شوک­های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می‌شود. همچنین، در کوتاه­مدت شوک­های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می­شود. در­حالی­که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می­شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو­طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر­رسمی وجود دارد. در­حالی­که علیت یک­طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک­های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت­های مختلف اقتصادی می­تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر­رسمی و هدایت فعالیت­ها به بخش رسمی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Relationship between Economic Growth and Energy Consumption, Considering the Role of the Informal Economy

نویسندگان [English]

  • masoumeh motallebi 1
  • Ali Moridian 2
  • naser yarmohamadian 3
1 Ph.D. of Economics, University of Lorestan
2 d
3 F
چکیده [English]

This paper examines the asymmetric relationship between economic growth and energy consumption, considering the role of the informal economy. For this purpose, three indicators of official GDP, true GDP (sum of formal and informal GDP), and the relative size of the unofficial sector are considered to examine the growth-energy relationship in the three models and nonlinear ARDL (NARDL) and the Hatemi-J asymmetric causality (2012), is used during the period 1967-2018. The results of the NARDL model show that in the long-run, positive and negative shocks to official GDP, true GDP, and the relative size of the unofficial economy will increase energy consumption. Also, in the short-run, positive and negative shocks to official GDP and true GDP in the current period will increase energy consumption. While the only positive shock of the unofficial economy in the current period increases energy consumption. The results of asymmetric causality show that there is a bilateral causality between energy consumption and the size of unofficial sector. While there is the unilateral causality from true GDP to energy consumption and there is a bilateral causality between the positive shocks of formal GDP, true GDP, and energy consumption. Therefore, energy protection and efficient use of energy in various economic activities can play a major role in controlling the unofficial economy and directing activities to the formal sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Official Gross Domestic Product
  • Unofficial Economy
  • NARDL Model
  • Asymmetric Causality JEL Classification: C14
  • E26
  • Q41  
ابونوری، اسمعیل و نیک‌پور، عبدالحامد (1393). اثر شاخص‌های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17)، 90-75.
حمیدی، آرزو، نوفرستی، محمد و ورهرامی، ویدا (1396). بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا. اقتصاد پولی، مالی، 24(13)، 150-175.
علیزاده، هانیه و غفاری، فرهاد (1392). برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه علوم اقتصادی، 7(25)، 69-31.
فرازمند، حسن، کامران­پور، سعیده و قربان­نژاد، مجتبی (1392). ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو. فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 33-58.
مهرآرا، محسن، ابریشمی، حمید و سبحانیان، محمدهادی (1390). اثرات غیر­خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 16(49)، 177-204.
Arora, V., & Shi, S. (2016). Energy consumption and economic growth in the United States. Applied Economics, 48(39), 3763–3773.
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error-Correction mechanism tests for Cointegration in a single-equation framework. Journal of Time Series Analysis, 19(3), 267-283.
Basbay, M., Elgin, C., & Torul, O. (2016). Energy consumption and the size of the informal economy, Working paper, Econstor.
Bekhet, H.A., Matar, A., & Yasmin, T. (2017). CO2 emissions, energy consumption, economic growth, and financial development in GCC Countries: dynamic simultaneous equation models. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 117-132.
Benkaraiem, R., Lahiani, A., Miloudi, A., & Shahbaz, M. (2019). The Asymmetric role of Shadow Economy in the energy-growth nexus in Bolivia. Energy Policy, 125, 405-417.
Brock, W.A., Dechert, W. D., & Scheinkman, J. A. (1987). A Test for independence based on the correlation dimension, University of Wisconsin Madison, University of Houston, and University of Chicago.
Elgin, C., & Oztunali, O. (2014a). Pollution and informal economy. Economic Systems, 38(3), 333-349.
Elgin, C. & Oztunali, O. (2014b). Environmental Kuznets curve for the informal sector of Turkey : 1950-2009. Panoeconomicus, 61 (4), 471-485.
Hassan, M., & Schneider, F. (2016). Size and development of the shadow economies of 157 countries worldwide: Updated and new measures from 1999 to 2013. IZA Discuss. Paper, No. 10281.
Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447-456.
He, Y., Fullerton, T.M., & Walke, A.G. (2017). Electricity consumption and metropolitan economic performance in Guangzhou: 1950–2013. Energy Economics, 63(C), 154–160.
Kahouli, B. (2017). The short and long Run causality relationship among economic growth, energy consumption and financial development: Evidence from South Mediterranean Countries (SMCs). Energy Economics, 68(C), 19-30.
Karanfil, F. (2008). Energy consumption and economic growth revisited: Does the size of unrecorded economy matter? Energy Policy, 36(8), 3029-3035.
Kasman, A., & Duman, Y.S. (2015). CO2 emissions, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in New EU Member and candidate countries: a Panel Data Analysis. Economic Modelling, 44, 97-103.
Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the relationship between energy and GNP. Journal of Energy and Development, 3(2), 401-403.
Mahalik, M.K., Babu, M.S., Loganathan, N., & Shahbaz, M. (2017). Does financial development intensify energy consumption in Saudi Arabia? Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 1022-1034.
Matthews, K. (1983). National income and the black economy. Economic Affairs, 3 (4), 261-267.
Motallebi, M., Alizadeh, M., & Faraji Dizaji, S. (2020). Estimating shadow economy and tax evasion by considering the variables of government financial discipline and behavioral factors in Iran’s economy. Iranian Economic Review, 24(2), 515-554.
Mutascu, M. (2016). A bootstrap panel granger causality analysis of energy consumption, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 63, 166–171.
Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Sadorsky, P. (2010). The Impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy Policy, 38(5), 2528–2535.
Sadorsky, P. (2011). Financial development and energy consumption in Central and Eastern European Frontier Economies. Energy Policy, 39(2), 999-1006.
Sarwar, S., Chen, W., & Wahhed, R. (2017). Electricity consumption, oil price and economic growth: Global perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 9–18.
Savasan, F. (2003). Modeling the underground economy in Turkey: Randomized response and MIMIC models. Journal of Economic Insight (formerly the Journal of Economics(MVEA)), 29 (1), 49–76.
Schneider, F., & Savasan, F. (2007). Dymimic estimates of the size of shadow economies of Turkey and of her neighbouring Countries. International Research Journal of Finance and Economics, 9 (5), 126–143.
Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M.K., & Sadorsky, P. (2016). The role of globalization on the recent evolution of energy demand in India: Implications for sustainable development. Energy Economics, 55, 52–68.
Shahbaz, M., Van Hoang, T. H., Kumar Mahalik, M., & Roubaud, D. (2017). Energy consumption, financial development and economic growth in India: New evidence from a nonlinear and asymmetric analysis. Energy Economics, 63, 199-212.
Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in an ARDL framework. In: Horrace, W.C., Sickles, R.C. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer Science and Business Media, New York.
Smiech, S., & Papiez, M. (2014). Energy Consumption and economic growth in the light of meeting the targets of energy policy in the EU: the Bootstrap Panel Granger Causality Approach. Energy Policy, 71, 118–129.
Smith, P. (1994). Assessing the size of the underground economy. The Canadian statistical perspectives, Canadian Economic Observer, 11, 16–33.
Tang, C.F., Tan, B.W., & Ozturk, I. (2016). Energy consumption and economic growth in Vietnam. Renewavle and Sustainable Energy Reviews, 54, 1506–1514.
Wolde-Rufael, Y. (2009). Energy consumption and economic growth: the Experience of African Countries revisited. Energy Economics, 31(2), 217–224.