دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 1-180 
بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری