دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1398، صفحه 1-180 
3. بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری