بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران

5 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم­ترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به­عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته­اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل­دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده­های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می­پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش­افزوده و مزیت نسبی و استفاده ازمعیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان­های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395با توجه به داده­های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد،  اثر مزیت نسبی ارزش­افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی­دار است. همچنین، سرمایه انسانی می­تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

نویسندگان [English]

  • sara hanjari 1
  • mehdi Taghavi 2
  • Fatollah tari 3
  • Ahmad Jafarisamimi 4
  • Abbas Shakeri 5
1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
اسمیت، فیلیپ، (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، مترجم: حسن پریان، تهران انتشاران دفتر پژوهش‌های فرهنگی
ایزانلو، قاسم و مهنازی روح الله، (1381). تأثیر عوامل فرهنگی بر توسعه اقتصادی»، دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بوردیو، پی یر (1384)، "شکل‌های سرمایه"، در کیان تاجبخش، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، انتشارات شیرازه.
بیگی،محمد و علی اعظم (1379). "جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم، شماره 16، صص 87-117.
پارسائیان، علی و سید محمد اعرابی(1382)،  " مدیریت استراتژیک " ، دیوید، فرد آر.، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهارم،.
تراسبی، نیوبد، (1382)، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی
تراسبی، دیوید؛(1379)، "تولید و مصرف محصولات فرهنگی و هنری، نگاهی به اقتصاد فرهنگ"، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، نامه پژوهش فرهنگی، سال چهارم، شماره شانزده و هفدهم.
جعفری صمیمی، احمد، صالحی علی (1392). بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استانهای ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 6.
خراسانی. اباصلت. حسن زاده. سودابه. (1386). " نیازسنجی آموزشی استراتژی ها و راهبردهای عملیاتی. چاپ اول. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
د یونگ، الکه. (1390)" فرهنگ و اقتصاد"، ترجمه سهیل سمی و زهره حسین زادگان، شمشاد، چاپ اول، تهران.
رومر. دیوید .(1388). " اقتصاد کلان پیشرفته"، ترجمه دکتر مهدی تقوی. ناشر دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات.
سالواتوره، دومینیک- دیولیو، یوجین آ، اصول علم اقتصاد، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی و نوروز­علی مهدی­پور، تهران: انتشارات کوهسار، 1384.
سریع القم. محمود. (1372). عقل و توسعه یافتگی، تهران، انتشارات سفیر.
شاه طهماسبی. اسماعیل. (1392). بررسی و مقایسه کارآیی نسبی استان ها در مدیریت کلان ورزشی در طول برنامه سوم و سال های ابتدایی برنامه چهارم. مجله پژوهش در علوم ورزشی. شماره 10.
صادقی، حسین وفایی یگانه، رضا، محمد غفاری، حسن، (1386) گسترش اقتصاد غیررسمی و ؟ فرهنگ اقتصادی، ماهنامه مهندسی فرهنگی سال دوم شماره 12 شهریور و مهر
صالحی امیری. رضا؛ حسین زادگان. زهره (1386). نقش صنعت فرهنگ بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتابخوانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال اول، شماره اول.
صالحی امیری. رضا، کاوسی اسمعیل و پوراندخت تقدسی(1389). بررسی عوامل مؤثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارائه راهبردهای مدیریتی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره نهم.
کیاکجوری. د. کوزه‎گر. امیری. (1391). ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، صص 1-10، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
نعیمی. ا ، پزشکی راد، غ. (1387). نگاهی بر آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال، اولین همایش نوآوری و کارآفرینی.
یونسکو( 1378)، "  فرهنگ، خلاقیت و بازار: گزارش جهانی فرهنگ " ، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
Adorno,T.Horkheimer, M. (1974). “Dialectic der Aufklarung: Philosophise Fragmented. Amsterdam, Querido”. Available at: Http:// jotech.net/wiki/images/9/99/AdornoHorkheimer-Vorworte_Begriff_der
Arellano, M, Bond, S. (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”. Review of Economic Studies 58 (2), 277–297.
Arellano, M., Bover, O. (1995). “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.
Asmet, elc. (2014). “Culture, human agency, and economic theory: culture as a determinant of material Welfare”, Journal of Socio- Economics 30, pp.379-391.
Balance, R., F, H., Murry, T. (1987). “Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage”, The Review of Economics and Statistics, Vol.69, No. 1, pp. 157-161.
Ballasa, B. (1965). “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, The Manchester School of Economics and Social Studies, Vol. 33, pp. 99-123.
Ballasa, B. 1986. “Comparative Advantage in Manufactured Goods: A Reappraisal”,  The Review of Economics and Statistics, Vol. 68, No.2, pp. 315-319.
Barro, R. (1998). “Determinants of economy is growth: A cross-country empirical study”. MIT Press. Vol .58: 29–52
Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1995). “Economic growth”. NY: McGraw-Hill.
Bourieu, Pierre. 1993(1968_87). The Field of cultural Production. Cambridge. Polity Press
Bhargava, A (1991).”Identification and panel data models with endogenous regressors”. Review of Economic Studies. 58 (1): 129–140.
Blundell, R., Bond, S. (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”. Journal of Econometrics, 87(1), pp.115–143.
Brasili, A., Epofani, P., Helg, R. (2000). “On the Dynamics of Trade Patterns”, CESPRI, Working Paper, No. 115.
Crane, Diana. (1992).  The production of culture.Nebury Park. Sage.
DCMS, Creative industries mapping document (2009). “Creative industries economic estimates? Bulletin”. Protect-statistics.
Hakala,A.(2013).”Entrepreneurial and Learning Orientation; Effect on Growth and Profitability in the Software Sector”, Baltic Journal of Management,vol. 8, Iss:1,PP. 1-2-118.
Harrison, L. Huntington, S, (2000). “Culture Matters: How values shape? Progress” New York: Basic Books.
Inglehart, R.(1997).“Modernization and Postmodernization: Cultural, economic and political change in $3 societies”, Princeton,NJ: Princeton University Press.
Jafari-Samimi, A., Larimi, S. J., Hosseini, S.M. (2008). “Investigation on Relationship between Revealed Comparative Advantage of Value-added Agricultural Sector and Economic Development of Khorasan Province of Iran”, Journal of American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, Vol. 2, pp. 113-117.
KEA (EUROPEAN AFFAIRS), (2006). “Study prefer for the European commission” Directorate- General for education. Vol. 7, pp. 13-29.
Last. A-K & H. Wetzel. (2010). “The Efficiency of Germen Public Theatres: A Stochastic Frontier Analysis Approach”. Journal of Cultural Economics. NO.34.P.89-110
Lee, J. (1995). “Comparative Advantage in Manufacturing as An American Determinant of Industrialization: The Korean Case”, World Development Report, No. 23, pp. 1195-1200.
Levine, R. Renelt, D. (1992). “A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”, American Economic Review, Vol.82, No. 4, pp. 942-963.
Lin, K.T. (1997). “Analysis of North Korea's Foreign Trade by Revealed Comparative Advantage”, Journal of Econometric Development, Vol. 22, pp. 97-117.
Liesner, H. H. (1958). “The European Common Market and British Industry”, Economic Journal, Vol. 68, pp. 302-316.
Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407–437.Nurse, K. (2006) “the cultural industries in Caricom: trade and development challenges”furdernder EU PROINVEST.
Panitchpakdi,Supachai.Dervis, Kemal; creative Economy Report 2008; UNCTAD; 2008; pp. 33-58.
Romer, Paul. (1990). Human capital and growth: Theory and evidence. Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 32. (pp. 251–286), 251–286.
Sargan, J. D. (1975). “Testing for misspecification after estimating using instrumental variables”. Mimeo. London School of Economics.
Scott, L. B.; Gerald, P.D and Robert,T. (2008). “How Important are Capital and Total Factor Poductivity for Economic Growth'”, Economic Inquiry, 44(1):23-49.
 Temple, J, (1999). “The new growth evidence”. Journal of Economic Literature 37 (1), 112–156.
Thompson, H, (2002).“culture and economic development modernization to Globalization” theory & science (CAAP) ISSN: 1527-555
Throsby, D. (2001) “economics and culture” universally press.
Therosby, david. (2004) “Assessing the impacts of? Cultural industry” the University of Chicago, cultural policy centre.
Tylor, E.B (1959).“Primitive Culture: researches into the development of mythology”. Philosophy, Religion, art and custom. Vol. 1: Origins of Culture, Gloucester, MA: smith.
Towse, Rh. (2000) “cultural economics, copyright and the cultural industries” conference the long run at erasmos university of cultural Goods, 1980-98: Executive summery. P4
UNESCO institute for statist’s international of selected cultural Goods 1980-98: Executive summery. P4.
 UNIDO.T. (1986). “International Comparative Advantage in Manufacturing: Changing Profiles of Resource and Trade”, Unido Publication, Sales No. E86LIB9, Vienna, United Nations, Industrial Development Organization.
UNIDO. (2013).Greening Value Chains for Sustainable Handicrafts in Viet Nam, Vienna, United Nations Industrial Development Organization.