دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-159 
3. بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی


6. مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD

صفحه 125-145

منا عچرش کریمی؛ محمدامین کوهبر؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی؛ سید ناصر سعیدی