بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه خاتم

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه خاتم

چکیده

باتوجه‌به اهمیت خاص سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان زیادی به بررسی تأثیر آن در رشد و نیز عوامل مؤثر در ایجاد و جذب آن پرداختند. هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی (1371- 1393) با استفاده از داده‌های سری زمانی و مدل کلان‌سنجی خودرگرسیون برداری هم‌‌انباشتة ساختاری است که در آن درآمدهای دلاری نفت به‌منزلة یک متغیر برون‌زای ضعیف وارد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه‌ای بلندمدت میان سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی و نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست‌نمایی نشان می‌‌دهد قیود اعمالی مدل مناسب است و بررسی آزمون q برای کشف خودهم‌بستگی، آزمون خودهم‌بستگی حداکثر راست‌نمایی، و آزمون نرمال‌بودن نشان‌دهندة خوبی برازش مدل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Education in the Interaction between Foreign Direct Investment and Economic Growth; A Structural cointegrating Vector Autoregressive (SCVAR) Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi aghazadeh ajirlou 1
  • sholeh Bagheri pormehr 2
1 Assistant Professor, Economics, Khatam University
2 MA, Economics, Khatam University
چکیده [English]

With the development of various theories and models in relation to economic growth over time, many researchers studied its effect on the growth and factors affecting its creation and absorption.
This article examines the role of education in the interaction between foreign direct investment and economic growth during the  post-war period  (1990--2014). To this end, a structural cointegrating vector autoregressive model has been used where the dollar earning of oil exports is considered as aweak exogenous variable. The results indicate the existence of a long-term relationship between foreign direct investment and economic growth and positive role of education in the interaction between foreign direct investment and economic growth. The Likelihood Ratio test results show that the applied constraints are appropriate and the results of a series of tests, such as the q test to detect autocorrelation, autocorrelation test of maximum likelihood (LM), and normality test, indicate the goodness of fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Education
  • Economic Growth
  • Structural cointegrating vector auto regressive model
  • dollar earning of oil Jel Clasification: F21
  • C22
  • H52
  • F53
احمدی، علی‌محمد، جلال دهنوی، و امین حق‌نژاد (1390)، «رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه: یک تجزیه‌وتحلیل مبتنی‌بر داده‌های پانلی»، پژوهشنامة اقتصادی، س 11، ش 2.
استادی، حسین، بتول رفعت، و عباسعلی رئیسی (1392)، «نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی ایران (1387-1357) و بررسی رابطة متقابل آن»، فصلنامة تحقیقات و توسعة اقتصادی، ش 9.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی.
فرزین،‌ محمدرضا، یکتا اشرفی، و فاطمه فهیمی‌فر (1391)، «بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی:‌ تلفیق روش‌های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی»، فصلنامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، س 20، ش 61.
قادری، سیمین و نظر دهمرده (1392)، «تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا»، جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای، ش 8.
تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385)، «تأثیر سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامة اقتصادی، پاییز، دورة ششم.
 Alguacil M., A. Cuadros, and V. Orts (2011), ‘Inward FDI and Growth: The Role of Macroeconomic and Institutional Environment’, Journal of Policy Modeling, vol. 33.
Azman-Saini, W. N. W, S. Hook Law, and A. Halim Ahmad (2010), “FDI and Economic Growth: New Evidence on the Role of Financial Markets”, Economics Letters, vol. 107.
Balasubramanyam, V. N., M. Salisu, and D. Sapsford (1999), “Foreign Direct Investment as an Engine of Growth”, The Journal of International Trade and Economic Development, 8(1).
Barro, R. J. (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economocs, CVI.
Bend, A. and j. L. Ford (1998), “Fdi, Policy Adjustment and Endogenous Growth, Multiplier Effects from a Small Dynamic Modal for Taiwan, 1959-1995”, World Development, 26(7).
Mohd Shahidan, Bin Shaari (2012), “Foreign Direct Investment and Economic Growth Evidence from Malaysia”, International Business Research, vol.5, no.10.
Blomström, M., A. Kokko, and M. Zejan (1994), “Host Country Competition and Technology Transfer by Multinationals”, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 130.
Borensztein, E., J. De Gregorio, and J. W. Lee (1998), “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of International Economics, vol. 45(1).
Brendan, P. (2007), “Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries A Regional Analysis”, Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman, Economics Honors Projects, vol. 4.
Buckley, P. J. and M. Casson (1998), “Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internationalisation Approach”, Journal of International Business Studies, 29(3).
Coase, R. H. (1937), “The Nature of Firm”, Economica, vol. 4.
Demirsel, Mustafa Tahir, Adem Ogut, and Mehmet Mucuk (2014), “The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth: The Case of Turkey”, 12th International Academic Conference, Parague.
Djurovic, Andrijana Bogdanovska (2012), “The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth in Developing Countries”, Journal of Economic Development, no.1-15.
Dunning, John H. (1979), “Explanation Changing Patterns of International Production: In Defense of Electic Theory”, Oxford Bulletin of Economics Statistics, vol. 41.
Fadhi, Mohammad Ameen and Mahmoud Khalid Almsafir (2015), “The Role of FDI in Flows in Economics and Finance”, vol. 23.
Findlay, R. (1978). “Relative Backwardness, Foreign Direct Investment, and Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model”, The Auarterly Journal of Economics, vol. 92, no.1.
Gregorio, J. and E. P. Guidotti (1995), “Financial Development and Economic Growth”, World Development, 23(3).
Gross, R. and D. Kujava (1995), International Business: Theory and Managerial Applications, US: Irwin.
King, R. G and R. Levine (1994), “Capital Fundamentalism, Economic Development, and Economic Growth”, Carnegie-Rochester Confrence Series on Public Policy, vol. 40.
Kyuntse, Kim and Ho kyung Bang (2008), “The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Ireland”, Korea Institute for International Economic Policy.
Levine, R. (1997), “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of Economic Literature, vol. 35, no. 2.
Lutkepohl, H. (1991), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Berlin: Springer.
Pesaran, M. H. and Anthony Garratt (1998), “A Structural Cointegrating VAR Approach to Macroeconomic Modelling”, ESRC Conference on Macro.
Pragoescu Raluca Mariana (2015), “Education as a Determinant of The Economi Growth, The Case of Romania”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 197.
Raguragavan, Jananee (2004), “Foreign Direct Investment and Its Impact on The New Zeland Economy: Cointegration and Error Correction Modelling Techniques”, Applied and International Economics, Private Bag 1122.
Ruxanda, Gheorghe and Andreea Muraru (2010), “FDI and Economic Growth Evidence from Simultaneouse Equation Models”, Romanian Journal of Economic Forecasting 13(1).
Sawada, N. (2004), “Technology Transfer, Spillover and Growth through FDI in Developing Countries: An Endogenous Growth Approach”, Discussion Paper, the University of Hawaii-Manoa, USA.
Silajdzic, Sabina and Eldin Mehdic (2015), “Knowledge Spillovers, Absorptive Capacities and the Impact of FDI on Economic Growth: Empirical Evidence from Transition Economies”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 195.
Solow, R. M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol. 70.
Uwbanmwen, Ahmed E. and G. Ajao Mayowa (2012), “The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in Nigeria”, International Journal of Business and Management, vol. 7, no. 24.
Vernon, R. (1966), “International Investment and International Trade in the Product Life Cycle”, Quarterly Journal of Economics, vol. 80.