ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی

چکیده

فرش دست‌باف در دورۀ 1357 تا 1392 به‌طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست‌باف و 654/524 میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی ایران دارد. نگارندة این پژوهش از الگوی ناهم‌سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH)، هم‌گرایی یوهانسن ـ جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای ‌برداری (VECM) به‌منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده، و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارد. هم‌چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمون J-J با آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم‌چنین الگویVECM  نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم‌گراست. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه‌کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می‌شود. نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت فرش را افزایش داده و تأثیر منفی بر طرف عرضۀ فرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازار می‌تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه‌روست.به این ترتیب، اجرای سیاست ارزی باثبات توسط مقامات پولی و ارزی پیش‌نهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Exchange Rate Volatility on Handmade Carpet Exports: VECM Application

نویسنده [English]

  • Seyyed Parviz Jalili kamju
Assistant Professor in Economics, Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

Iran has exported more than half a billion dollars’ worth of handmade carpet, which is about one quarter of the handmade carpet global market on average in the 1979- 2014 period. This research estimates the impacts of exchange rate volatility on the carpet exports using the General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model, J-J cointegration test and the vector error correction model (VECM). The results show that the real exchange rate, weighted average gross income of carpet importing countries, and inflation rate have positive impacts on the export of carpets. Results also show that exchange rate volatility effect is negative and significant in the short term. The J-J test results with effect test and maximum-eigenvalue test show that there is at least one long-run relationship. The VECM model also show that the exchange rate and exchange rate volatility are divergent and inflation rate and national income are convergent. Exchange rate volatility leads to income volatility of suppliers and price volatility for importers. Exchange rate volatility risk increases the risk of investment and production in the carpet industry and has a negative impact on the supply of carpets. On the demand side, as increasing market risk leads to the postponement or cancellation of the purchases, because the buyers are facing purchase price volatility. The stable monetary and foreign exchange rate policies will have positive impacts on the carpet exports and therefore are desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carpet exports
  • Exchange Rate
  • GARCH
  • VECM
  • J-J cointegration test. JEL Classification: B23
  • C01
  • F14
  • F31
آقایی، کیومرث، امیر جباری، و محمد کریمی (1387)، «بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز»، پژوهش‌های اقتصادی، ش 8، دورۀ 2.
بریم‌نژاد، ولی و محمد ترکمانی (1379)، «تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر صادرات فرش ایران»، در: مجموعهمقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.
پاسبان، علی (1387)، «مروری اجمالی بر نقش فرش در اقتصاد ایران»، تازههای اقتصاد، ش 78.
جعفرنژاد، احمد، علی سجادی پناه، رحیم صفوی، و مهدی قشلاجوقی (1388)، «ارائۀ راه‌کارهای به‌کارگیری تجارت الکترونیکی فرش»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 52.
حسینی، عبدالله و پرمه زورار (1383)، «ساختار بازار جهانی فرش دست‌باف و بازارهای هدف صادراتی ایران»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 30.
حیدریان آقداش، حسن (1375)، تعیین ارتباط علّی بین صادرات و رشد اقتصادی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی صنایع، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.
راسخی، سعید، میلاد شهرازی و محمدرضا عبدالهی (1391)، «اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی»، پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، ش 2.
رئیسی، احسان، فرشید دهقانی، و جعفر اکبرزاده (1390)، «بررسی عوامل مؤثر اقتصادی بر صادرات فرش ایران»، سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، یزد.
سیدی، محمد و مهدی حسینی (1388)، «بازارهای هدف فرش دست‌باف صادراتی ایران»، سومین همایش ملی تحقیقات فرش دست‌باف، تهران.
شجری، هوشنگ و محمد قوامی (1382)، «صادرات فرش دست‌باف ایران به اتحادیۀ اروپا و اثر رقابت خارجی»، در: اولین سمینار تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.
شم‌آبادی، محمد (1383)، طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش، رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
شم‌آبادی، محمد و حسین خداداد حسینی (1386)، «بازاریابی صادراتی فرش دست‌باف ایران: بررسی عوامل مؤثر و آسیب‌شناسی»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 43.
صنایعی، علی و فرهاد میرلوحی (1382)، «روش‌های نوین تجارت و الکترونیکی فرش»، در: مجموعهمقالات سمینار تحقیقات فرش دستباف، تهران: مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، وزارت بازرگانی.
عزیزی، فیروزه (1382)، «مقایسۀ تطبیقی سیاست‌های تجاری ایران و سایر تولیدکنندگان فرش دست‌باف»، تهران: مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، وزارت بازرگانی.
عزیزی، فیروزه و احمد میرزایی (1382)، «بررسی اثرات پیمان ارزی بر صادرات فرش دست‌باف»، در: سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.
علوی راد، علی و رضا حسینی‌راد (1382)، «بررسی رابطۀ بین نرخ ارز آزاد و صادرات فرش دست‌باف»، در: سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.
فرجی، محمد و عباس شاکری (1391)، «بررسی عوامل مؤثر در توسعة صادرات فرش دست‌باف ایران»، پژوهشنامۀ بازرگانی، س 16، ش 63.
قزاآنی قمصری، ایمان، حسن قدرتی، و حسین رضایی (1389)، «عوامل مؤثر بر صادرات فرش دست‌باف در قالب ماتریس سوات»، تعاون، س 21.
کازرونی سید علی‌رضا و نسرین رستمی (1386)، «اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340-1381)»، پژوهش‌های اقتصادی، ش 25.
کلانترزاده، مهسا و مهدی بصیرت (1394)، «بررسی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دست‌باف ایران»، اقتصاد کاربردی، س 5.
محمدی، جواد (1388)، «بررسی تأثیر جوایز صادراتی در افزایش صادرات فرش دست‌باف»، مدیریت نساجی، ش 91.
میرزازاده، علی (1374)، «بی‌ثباتی در صادرات فرش»، نامۀ اتاق بازرگانی، ش 330.
نصیری‌اقدم، علی (1388)، دلایل نوسانات صادرات فرش دست‌باف ایران چیست؟»، راهبرد یاس، ش 17.
 Abrams, R. K. (1980), “International Trade Flows under Flexible Exchange Rates”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 65.
Ahn, Y. S., S. S. Adji, and T. D. Willett (1998), “The Effect of Inflation Exchange Rate Policies on Direct Investment”, International Economic Journal, vol. 12.
Akhtar, M. A. and R. S. Hilton (1984), “Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and U.S. trade”, Quarterly Review, vol. 9.
Awan, R., M. Shahbaz, F. Sher, and Kh. Javad (2012), “Does J-Curve Phenomenon Exist in Pakistan?”, Journal of Contemporary Research in Business, 3(9).
Bahmani-Oskooee, B., H. Hanafiah, and W. H. Scott (2014), “Exchange Rate Volatility and Spanish-American Commodity Trade Flows”, Economic Systems, vol. 38.
Bilgin, M., D. Ender, M. Keung, C. Kin‐Man, and Z. Zhang (2011), “The Turkish Handmade Carpet Industry”, The Journal of The Textile Institute, vol. 102.
Caballero, R. J. and V. Corbo (1989), “The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empirical Evidence”, The World Bank Economic Review, vol. 3.
Cameron, S. and Kh. Zaman (2006), “Export Function for the Pakistan Carpet Industry”, The Pakistan Development Review, 45(4).
Clark, P., N. Tamirisa, S. J. Wei, A. Sadikov, and L. Zeng (2004), “Exchange Rate Volatility and Trade Flows‐Some New Evidence”, in: IMF Manuscript, Washington D. C.
Coes, D. (1981), “The Crawling Peg and Exchange Rate Uncertainty”, Exchange Rate Rules, St. Martin Press, New York.
Cushman, D. (1983), “The Effects of Real Exchange Rate Risk on International Trade, Journal of International Economics, vol. 15.
Cushman, D. (1988), “U. S. Bilateral Trade Flows and Exchange Risk During the Floating Period”, Journal of International Economics, vol. 24.
De Grauwe, P. (1988), “Exchange Rate Volatility and Slowdown in Growth of International Trade”, IMF Staff Papers, vol. 35.
Dimitrios S. and T. Nicholas (2014), “Does Exchange Rate Variation Effect African Trade Flows?”, Procedia Economics and Finance, vol. 14.
Ethier, W. (1973), “International Trade and Forward Exchange Market”, American Economic Review, vol. 63.
Feder, G. (1982), “On Exports and Economic Growth”, Journal of Development Economics, vol. 12.
Fischer, R. (1981), “Towards an Understanding of the Costs of Inflation”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 15.
Fountas, S. and D. Berdin (1998), “Exchange Rate Volatility and Export: The Case of Ireland, Applied Economics Letters, vol. 5.
Froot, K. A. and P. D. Klemperer (1989), “Exchange Rate Pass-Through When Market Share Matters, American Economic Review, vol. 79.
Froot, k. A. and J. C. Stein (1991), “Exchange Rate and Foreign Direct Investment: an Imperfect Capital Markets Approach”, Quarterly Journal of Economics, vol. 6.
Hu, X. and J. G. Motwani (2014), “Minimizing Downside Risks for Global Sourcing Under Price Sensitive Stochastic Demand, Exchange Rate Uncertainties, and Supplier Capacity Constraints”, International Journal Production Economics, vol. 147.
Kandil, M., B. Hakan, and N. Dincer (2007), “The Effects of Exchange Rate Fluctuations on Economic Activity”, Journal of Asian Economics, vol. 18, Issue. 3.
Kenen P. T. and D. Rodrick (1986), “Measuring and Analyzing The Effects of Short-Term Volatility in Real Exchange Rates”, The Review of Economics and Statistics, vol. 68.
Krueger, Ann O. (1974), “The Political Economy of Rent-Seeking Society”, American Economic Review, vol. 64, no. 3.
Kumar, R. and R. Dhawan (1991), “Exchange Rate Volatility and Pakistan's Exports to the Developed World 1974-85”, World Development, vol. 19.
Luqmani, A., M. Leach, and D. Jesson (2016), “Factors Behind Sustainable Business Innovation: The Case of a Global Carpet Manufacturing Company”, Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 24, <http://dx.doi.org>.
Ozbay, B. (1999), “The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Export for Turkey”, CBRT Working Paper, Ankara: The Central Bank of The Republic of Turkey.
Thursby, J. and M. C. Thursby (1987), “Bilateral Trade Flows, the Linder Hypothesis and Exchange Rate Risk”, The Review of Economics and Statistics, vol. 69.