مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

ذخیره‌سازی‌های نفتی به‌منزلۀ شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل‌توجهی در قیمت‌های جهانی نفت دارند. بنابراین، مقالۀ حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه در بازۀ زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم‌انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECM به بررسی مقایسه‌ای تأثیر ذخیره‌سازی‌های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECD در قیمت تک‌محمولۀ سبد نفتی اوپک پرداخته است. آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم‌انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند‌مدت متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان‌دهندۀ علیتی یک‌سویه از قیمت تک‌محمولۀ نفت اوپک به ذخیرۀ نفت امریکا و قیمت نفت WTI و نیز علیتی یک‌سویه از ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD به قیمت تک‌محمولۀ اوپک در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. توابع واکنش نشان‌دهندۀ تأثیر نامتقارن شوک‌های ذخیرۀ امریکا و دیگر کشورهای OECD بر قیمت تک‌محمولۀ اوپک است. به‌طوری‌که این شوک‌ها به‌ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک وارد می‌کند. درنهایت، در توضیح تغییرات قیمت تک‌محمولۀ اوپک ذخیرۀ OECD قدرت توضیح‌دهندگی بالاتری در مقایسه با ذخیرۀ امریکا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Oil Stock Impacts in US and other OECD countries on the OPEC Spot Oil Prices

نویسندگان [English]

 • Mona Echresh Karimi 1
 • Mohammad Amin Kouhbor 2
 • Jafar Ghasemy Varnamkhasti 2
 • Nasser Saeidi 3
1 MS, Energy Economics Khorramshahr Universityof Marine Science and Technolog
2 Assistant Professor, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Assistant Professor, Khorramshahr University of Marine Science and Technolog
چکیده [English]

Oil stocks in OECD countries have a significant impact on the global oil prices. In this article, a comparative analysis of the oil stock levels effects in US and other OECD countries on the OPEC spot oil prices is conducted. The paper uses the Granger- Johansen co-integration and VECM methodologies using monthly data for the period January 2003 to November 2014. the VAR-based Johansen co-integration tests results reveal the existence of one co-integrating equation and, hence, a long-term relationship in the model. According to VECM based Granger causality tests, there is a unilateral causality from OPEC spot prices toward US oil stock and WTI oil prices and also unilateral causality from other OECD countries stock to OPEC spot prices in the short run and long run. Based on IRFs, OPEC spot prices show an asymmetric reaction to an innovation in US and OECD stocks, implying that these shocks impose positive and negative impacts on the OPEC spot market, respectively. Finally, OECD stock inventories is a more powerful to explain OPEC spot prices than the US stock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • US oil stock
 • OECD oil stock
 • OPEC spot prices
 • Vector Auto Regression Model
 • Granger Causality Test. JEL classification: G31
 • Q40
 • C13
امیرمعینی، مهران، علی‌رضا قنبری، و مهرداد زمانی (1390)، «قیمت نفت خام و نقش ظرفیت مازاد تولید اوپک»، فصل‌نامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، ش 29.
پورکاظمی، محمدحسین و محمدباقر اسدی (1388)، «پیش‌بینی پویایی قیمت نفت خام با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و با به‌کارگیری ذخیره‌سازی‌های نفتی کشورهای OECD»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، ش 88.
درخشان، مسعود (1390)، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران: مؤسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی.
عچرش کریمی، منا کوهبر، محمدامین قاسمی ورنامخواستی، و سیدناصر سعیدی (1395)، «بررسی رهبری و کشف قیمت بین بازارهای اسپات اوپک و آتی‌های نفت وست‌تگزاس اینترمدیت»، فصل‌نامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، ش 50.
فریدزاد، علی و پریسا مهاجری (1390)، «بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها براساس ریسک مبنا و ذخیرۀ نفت خام با استفاده از مدل GARCH»، فصل‌نامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ش 5.
فلاحی، محمدعلی و سعید پیغمبری (1386)، «بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمدۀ OECD»، پژوهش‌نامۀ علوم اقتصادی، ش 24.
فهیمی دوآب، رضا، احمد صباحی، محمدحسین مهدوی عادلی، و احمد سیفی (1392)، «بررسی امکان‌پذیری قیمت‌گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازی‌ها در قالب یک بازی برد ــ برد»، فصل‌نامۀ دانش سرمایه‌گذاری، ش 10.
کریمی، فرزاد، محمدرضا قاسمی، و فاطمه امیری (1393)، «بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ استفاده از ظرفیت تولید بر رشد بهره‌وری صنعت در ایران»، فصل‌نامۀ تحقیقات توسعۀ اقتصادی، ش 15.
محمدی، تیمور (1390)، «خطای متداول در کاربرد مدل‌های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 47.
 Bamikole, O. (2014), “The Impact of Capacity Utilization on Manufacturing Productivity Growth in Nigeria Using Co-Integration Analysis”, SSRN Electronic Journal.
Choudhury, K. and B. Sushil, (2012), “Intraday Lead/Lag Relationships between the Futures and Spot Market”, Journal of Business and Economics, vol. 9.
Geman, H. and S. Ohana (2009), “Forward Curves, Scarcity and Price Volatility in Oil and Natural Gas Market”, Energy Economics, vol. 31.
Ghouri, S. (2006), “Assessment of the Relationship between Oil Prices and US Oil Stocks”, Energy Policy, vol. 7.
Gospodinov, Nikolay, Ana Maria Herrera, and Elena Pesavento (2013), “Unit Roots, Co-Integration and Pre-Testing in VAR Models”, Advances in Econometrics, vol. 32.
Judith, M. and E. Chijindu (2016), “Dynamics of Inflation and Manufacturing Sector Performance in Nigeria: Analysis of Effect and Causality”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4).
Juvenal, L. and I. Petrella (2012), “Speculation in the Oil Market”, Working Paper Series.
Karimi, F., M. Ghasemi, and F. Amiri (2014), “Considering Impacts of Short-Term and Long-Term Production Capacity Utilization Rate on Manufacturing Total Factor Productivity Growth Rate in Iran”, Finance and Social Sciences.
Kobayashi, Y., F. Taghizadeh, and E. Rasolinezhad (2015), “Oil Price Fluctuations and Oil Consuming Sectors: An Empirical Analysis of Japan”, Working Paper Series, vol. 53.
Layiwola, B. (2012), Impact of US Crude Oil Inventory on West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Prices Using the Structural Dynamic Model, University of Surrey United Kingdom.
Singh, S. and A. Singh (2015), “Causal Nexus between Inflation and Economic Growth of Japan”, Economic Riview, vol. 19.