کلیدواژه‌ها = O47
بررسی تأثیر بانک‌های تخصصی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد ایران (رهیافت هم‌انباشتگی FMOLS)

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 131-162

10.30465/jnet.2022.38499.1794

رضا فخریان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده


تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2021.6306

رقیه حبیبی؛ مهدی حاج امینی؛ کاظم یاوری


بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 25-54

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح الله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری