تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌‌ی اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مطالعه حاضر با بکارگیری شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی در رویکرد جمعیِ زنجیره‌ای به تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در قالب آثار شدت انرژی، ساختاری و فعالیت برای دو بخش اقتصادی صنعت و حمل‌ونقل کشور در دوره زمانی سال‌های 93-1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در مجموع این دو بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی طی دوره مورد مطالعه در این دو بخش افزایش داشته و این دو بخش سه حالت عدم جداسازی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی قوی را تجربه کرده‌اند. که اثر ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی و در توضیح روند جداسازی مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارد و این نتیجه مبین این نکته است که، استفاده از صنایع با انرژی‌بری بالا نسبت به عوامل موثر دیگر، سهم بیشتری در تغییر مصرف انرژی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of energy consumption in sectors of industry and transportation (Integrated Approach LMDI methods and indicators)

نویسندگان [English]

  • Mehri Hashemi 1
  • Hamid Amadeh 2
1 Graduate student of Energy Economics from Allameh Tabatabaii University
2 Allameh Tabatabaei University, Faculty of Economics
چکیده [English]

In the present study surveyed the affecting factors on changes in energy consumption in the forms of energy intensity, structural and activity effects (in terms of million barrels of crude oil equivalent) by using Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI) approach with additive method in form of chain-linked decomposition analysis, in two economic sectors including industry and transportation for the period of 2006-2014 in Iran. Also, by using the decoupling index, the analysis of the relationship between GDP growth and energy consumption in the total of the two sectors of industry and transport and energy consumption in the total of these two sections is discussed. The results show that energy consumption has increased during the study period in these two sections and these two sections experienced three states of non-decoupling, weak decoupling and negative decoupling. The structural effect of explaining changes in energy consumption and explaining the decoupling of energy consumption from GDP growth has the largest share, and this result indicates that the use of high energy industries has a greater share in changing energy consumption than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LMDI index
  • activity effect
  • structural effect
  • energy intensity effect
  • decoupling index JEL classification: N75
  • C43
  • L91
باصری، بیژن، درخشانیان، شهاب، و شفیعی، سعیده (1389)، «بررسی سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از روش مجزاسازی انرژی (مطالعه موردی شرکت‌های پگاه فارس، تهران و اصفهان»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 25، تابستان 1389، صص 141-113.
پورعبادالهان کویچ، محسن، پناهی، حسین، شهبازی هومونلو،شهریار، و صالحی ابر، خدیجه (1394)، «تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در زیربخش‌های صنعتی ایران: مقایسه روش‌های لاسپیرز و دیویژیا»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دور 2 ، شماره 4، صص. 70-49.
ترازنامه انرژی کشور(1393).
علی‌زاده، الهام (1395)، «تجزیه‌ای در جداسازی انتشار دی اکسید کربن از رشد اقتصادی در زیربخش‌های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391-1384»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 23 اردیبهشت 1395، دانشگاه تبریز.
غنی‌کسب، نسرین (1393)، «تجزیه مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید در پالایشگاه‌‌‌های ایران با استفاده از شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.
فریدزاد، علی (1394)، «تحلیل تجزیه شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با تاکید بر رویکرد زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای» .پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره15، تابستان1394، صص 87-117.
لطفی، شبنم (1396)، «تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتی بر تولید»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست‌وششم، شماره 85، بهار 1397، صص 151-187.
مزینی، امیرحسین، عصاری آرانی، عباس، افشاریان، بهناز و رسولی، احمد (1394)، «بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی-استانی)»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال نهم، شماره 2، تابستان 1394، صص 89-67.
مهرآرا، محسن، رضائی برگشادی، صادق و حامدی، سهیلا (1395)، «تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال دوم، شماره3، تابستان 1395، صص 101-61.
مرکز آمار ایران (1393)، سالنامه آماری، بخش حساب‌های ملی.
هاشمی، مهری (1397)، «تجزیه مصرف انرژی در ایران: رهیافت تلفیق شاخص LMDI  و شاخص  Decoupling»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، زمستان 1397، صص 47-44.
 Ang B. W. and N.Liu (2007), Energy decomposition analysis: IEA model versus other method. Energy Policy, 35(3) PP 1426-1432.
Ang B.W (2005), The LMDI Approach to Decomposition Analysis: a practical Guide. Energy Policy. Vol.33, PP 867-871.
Ang, B. W (2004), Decomposition analysis for policymaking in energy: which is the preferred method? Energy Policy, 32, 1131–1139.
Bai Dong, Ming Zhang, Hailin Mu, Xuanming Su (2016), Study on decoupling analysis between energy consumption and economic growth in Liaoning Province. Energy Policy, 97, PP 414-420.
Bithas, K., & Kalimeris, P (2013), Re-estimating the decoupling effect: is there an actual transition towards a less energyintensive economy? Energy, 51, PP 78–84.
Caiman, J. Cahill and P.O'Gallacho'ir Brian (2010), Monitoring Energy Efficiency Trends in European Industry: Which Top-Down Method Should be Used? Energy Policy, Vol. 38, PP 6910-6918.
Climent, F., & Pardo, A (2007), Decoupling factors on the energy–output linkage: the Spanish case. Energy Policy, 35, PP 522–528
De Freitas, Luciana and Kaneko, Shinji (2011), Decomposing the Decoupling of CO2 Emissions and Economic Growth in Brazil Ecological Economics, Vol. 70, PP 1459 – 1469.
Dong J.F, Deng c, Wang X.M, Zhang X.L.(2016), Multilevel Index Decomposition of Energy-Related Carbon Emissions and Their Decoupling from Economic Growth in Northwest China. Energy 2016, 9, 680.
Dong J.F, Jiang X.T, Wang X.M, Li R.R. (2016), Multilevel Index Decomposition of Energy-Related Carbon Emissions and Its Decoupling With Economic Growth in USA. Sustainability 8, 857
Hoekstra, R. Van Den Bergh, Jc. (2003), Comparing Structural Decomposition Analysis AndIndex, Energy Econ, Vol.25, PP 39-64.
Ming Zhang, Yan Song, Bin Su, Xiumei Sun (2015),Decomposition the decoupling indicator detween the economic growth and energy consumption in china.Energy Efficiency (2015), 8: 1231-1239.
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth. Sustainable Development. SG/SD (2002), 1/Final. Website: http://www. olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/sg-sd(2002)1-final accessed on August 28, 2010.
Ren, Shenggang, Yin, Honguan and Chen, Xiaohong (2014), Using LMDI the Decoupling of Carbon Dioxide Emissions by Industry, Environmental Development .Vol. 9, PP 61 – 75.
Tapio, Petri (2005), Towards a Theory of Decoupling: Degrees of Decoupling in the EU and the Case of Road in Finland Between 1970 and 2001,Transport Policy .Vol. 12, PP 137 – 151
Wang, W., Liu, R., Zhang, M. and Li, H (2013), Decomposing the Decoupling of Energy-Related CO2 Emissions and Economic Growth in Jiangsu Province, Energy for Sustainable Development. Vol. 17, No. 1, PP 62-71.
Yanfang Zhou, Yanping Bai (2016), "Decoupling Economic Growth from Energy Consumption: an Analysis of Beijing, China, journal of Residuals Science & Technology, Vol. 13, No. 7.
Yanfang Zhou, Yanping Bai (2016), "Decoupling Economic Growth from Energy Consumption: an Analysis of Beijing, China, journal of Residuals Science & Technology, Vol. 13, No.7 
Zhang, Z. X (2000), Decoupling China’s carbon emissions increase from economic growth: an economic analysis and policy implications. World Development, 28, PP 739–75.