کلیدواژه‌ها = O57
اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-150

10.30465/jnet.2022.39981.1840

مینا مشگ ریز؛ یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


اثر شمول مالی بر کارایی و پایداری مالی: کاربردی از رویکرد شاخص سازی چند بُعدی

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 59-83

10.30465/jnet.2022.7410

روزبه بالونژادنوری؛ امیرعلی فرهنگ