تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی با توجه به سطح دموکراسی: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30465/jnet.2023.42856.1946

چکیده

بر اساس مبانی نظری، تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی، مبهم و تحت تأثیر عوامل راهبردی، امنیتی و سیاسی گوناگونی است. یکی از این عوامل، دموکراسی می‌باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مدل‌های تغییر رژیمی، تأثیر واردات و صادرات تسلیحات را بر مخارج دفاعی 30 کشور منتخب طی دوره‌ی زمانی 1995 تا 2018 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر خالص دموکراسی به‌عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی‌بودن، قویاً وجود رابطه‌ی غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می‌دهد. هچنین، لحاظ‌نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیان‌گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که حد آستانه‌ای 75/4 درصد است و پارامتر شیب نیز 61/0 برآورد شده است. در رژیم اول، واردات سلاح تأثیر مثبت و اندکی بر مخارج دفاعی داشته؛ که پس از عبور از حد آستانه‌ای و قرار گرفتن در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش یافته است. صادرات سلاح نیز در رژیم اول، تأثیر مثبت بر مخارج دفاعی دارد؛ اما پس از عبور از حد آستانه‌ای، در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، تغییر علامت داده و منفی می‌شود. بر اساس سایر نتایج، با عبور از حد آستانه‌ای دموکراسی و قرار گرفتن در رژیم دوم، اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، جمعیت، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص درگیری، کاهش (با حفظ علامت) و اثرگذاری منفی متغیر مخارج بهداشتی، افزایش می‌یابد. این نتایج نشان می‌دهد که سطح دموکراسی نقش مهمی در نحوه اثرگذاری تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی و به‌طور کلی میزان اثرگذاری متغیرهای واردشده در تابع مخارج دفاعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Arms Trade on Defense Spending According to the Level of Democracy: Panel Smooth Transition (PSTR) Model.

نویسندگان [English]

  • abolghasem golkhandan 1
  • sahebe mohammadian mansour 2
1 lorestan university
2 Assistants Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on theoretical foundations, the effect of arms trade on defense spending is ambiguous and influenced by various strategic, security and political factors. One of these factors is democracy. In this regard, this paper investigates the threshold effects of arms trade on defense spending in 30 selected countries for the period of 1995 to 2018, using the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model as one of the most prominent regime-switching models. For this purpose, democracy net is used as a transition variable. The linearity test results indicate strongly nonlinear relationship among variables under consideration. Moreover, considering one transition function and one threshold parameter, as a two-regime model, is sufficient to specification of nonlinear relationship among variables. The results indicate that threshold value is 4.75 percent and the estimated slope parameter is 0.61. In the first regime, the arms import has a positive and small effect on defense spending; that after crossing the threshold level and entering the second regime, this positive effect has decreased. Also, arms export has a positive effect on defense spending in the first regime; But after crossing the threshold level, in the second regime, this positive influence changes its sign and becomes negative. Based on other results, after crossing the threshold level of democracy and being in the second regime, the positive effect of the variables of GDP, population, income from natural resources and the conflict index, decrease (while maintaining the sign) and the negative effect of the health spending variable increases. These results show that the level of democracy plays an important role in the effect of the arms trade on defense spending and in general the effect of the variables included in the defense spending function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms Trade
  • Security
  • Defense Spending
  • Democracy
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR) Model JEL Classification: D47
  • F13
  • H56
  • O57
خداویسی، حسن؛ گل‌خندان، ابوالقاسم و بابائی آغ‌اسمعیلی، مجید (1398). تأثیر فساد بر هزینه‌های نظامی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۱۰(۳۶): ۱۶۲- ۱۲۷.
دشتبانی، یاور و ابراهیمی، مهرداد. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بودجه دفاعی: رویکرد اقتصاد سیاسی دفاع، اقتصاد دفاع، 4(11): 9-41.
دیزجی، منیره؛ پناهی، حسین و تقی‌زاده، حجت. (1388). اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 1: 136-117.
شهرازی، میلاد؛ دشت‌بانی، یاور و باغستانی‌میبدی، مسعود. (1398). نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در تجارت تسلیحات (شواهدی برای کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‏‌یافته). اقتصاد دفاع، 4(12): 9-26.
عنایت اللهی، سینا و باغستانی میبدی، مسعود. (1396). برآورد تابع تقاضای مخارج نظامی در ایران. فصلنامه اقتصاد دفاع، 2(3): 43-58.
فرجی‌دیزجی، سجاد؛ عصاری آرانی، عباس و مرادی سیف‌آباد، مصطفی. (1396). دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12(4): 69-104.
گل‌خندان، ابوالقاسم. (1396). تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(22): 19-37.
گل‌خندان، ابوالقاسم. (1397الف). تأثیر دموکراسی بر هزینه‌های نظامی در کشورهای اسلامی: رهیافت اقتصادسنجی فضایی. اقتصاد کاربردی، شماره 26: 61-49.
گل‌خندان، ابوالقاسم. (1397ب). برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی کشورهای خاورمیانه به‌‌روش SGMM. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(26): 186-207.
گل‌خندان، ابوالقاسم. (1398). گزیده‌ای از موضوعات در علم اقتصاد دفاع (تقرب تجربی) جلد اول: رقابت تسلیحاتی و عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی، تهران، انتشارات نارون دانش.
گل‌خندان، ابوالقاسم و علیزاده، محمد. (1397). برآورد تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن در ایران با توجه به سطح تهدیدات بین‌المللی. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، شماره 1: 150-132.
مرادخانی، نرگس؛ دین‌محمدی، مصطفی و تائبی، محمد. (1398). عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران. تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران، 7(1): 283-298.
مهدوی، هوشمند و عادلی، امیدعلی. (1399). برآورد تابع تقاضا برای هزینه‌های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: رویکرد ایستا و پویا. مطالعات بین‌‌رشته‌ای دانش راهبردی، 10(38): 285-302.
Ali, H. & Abdellatif, O. (2013). Military Expenditures and Natural Resources: Evidence from Rentier States in the Middle East and North Africa. Defense and Peace Economics. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2013.848574.
Al-Mawali, M. (2015). Do Natural Resources of Renter States Promote Military Expenditures? Evidence from GCC Countries. Journal of Economic & Financial Studies, 3(3), 49-53.
Ball, N. (1988). Security and Economy in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Bitzinger, R. A., & Lin, C. P. (1994). The Defense Budget of the People’s Republic of China, Report, Defense Budget Project. Washington, DC.
Brauner, J. (2015). Military Spending and Democracy. Defense and Peace Economics, 26(4), 409-423.
Brzoska, M. (1995). World Military Expenditures. In Handbook of Defense Economics. Vol. 1, edited by T. Sandler and K. Hartley, 45–67. Amsterdam: Elsevier.
Brzoska, M. (2004). The Economics of Arms Imports after the End of the Cold War. Defence and Peace Economics, 15(2), 111–123.
Chiou, J. S., Wu, P. S. & Huang, B. Y. (2011). How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 1-11.
Colletaz, G. & Hurlin, C. (2006). Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach. Working Paper, 1/2006, LEO, Université d'Orléans, 1-39.
Craft, C., & Smaldone, J. P. (2002). The Arms Trade and the Incidence of Political Violence in Sub-Saharan Africa, 1967–97. Journal of Peace Research, 39(6), 693-710.
Douch, M., & Solomon, B. (2014). Middle Powers and the Demand for Military Expenditures. Defence and Peace Economics, 25(6), 605-618.
Dunne, P. & Nikolaidou, E. (2001). Military Expenditure and Economic Growth: A Demand and Supply Model for Greece, 1960–1996. Defense and Peace Economics, 12(1), 4768.
Dunne, J. P. & Perlo-Freeman, S. (2003). The Demand for Military Spending in Developing Countries. International Review of Applied Economics, 17(1), 23-48.
Dunne, P., Perlo Freeman, S. & Smith, R. (2008). The Demand for Military Expenditure in Developing Countries: Hostility versus Capability. Defence and Peace Economics, 19(4), 293-302.
Gonzalez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604, 1-33.
Gupta, S., L. Leruth, L. d. Mello, & Chakravarti, S. (2001). Transition Economies: How Appropriate is the Size and Scope of Government?” IMF Working Paper, 01/55. Washington: International Monetary Fund.
Hertley, K. & Sandler, T. (1995). The Economics of Defense. Cambridge surveys of Economic Literature, Cambridge University Press.
Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
Kadilli, A., & Markov, N. (2011). A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis. Working Papers, University of Geneva, 11092, 1-40.
Levine, P., Sen, S., & Smith, R. (1994). A model of the international arms market. Defence and Peace Economics, 5(1), 1-18.
Olimat, M. (2015). China and the Middle East: From Silk Road to Arab Spring. 1st ed. New York: Routledge.
Pamp, O. & Thurner, P. W. (2017). Trading Arms and the Demand for Military Expenditures. Empirical Explorations Using New SIPRI-Data. Defence and Peace Economics, 28(4), 457-472.
Pamp, O., Dendorfer, F. & Thurner, P. W. (2019). Arm your friends and save on defense? The impact of arms exports on military expenditures. Public Choice, 177, 165-187.
Perlo-Freeman, S. & Brauner, J. (2012). Natural Resources and Military Expenditure: The Case of Algeria. The Economics of Peace and Security Journal, 7(1), 15-21.
Rosh, R.M. (1988). Third World Militarization: Security Webs and the States They Ensnare. Journal of Conflict Resolution, 32(4), 671–698.
Smith, R. P. (1980). The Demand for Military Expenditure. The Economic Journal, 90(360), 811–820.
Smith, R. P. (1995). The Demand for Military Expenditure. In Handbook of Defense Economics. Vol. 1, edited by T. Sandler and Hartley, 69–87. Amsterdam: Elsevier.
Thurner, P. W., S. Cranmer, C. Schmid, & Kauermann. G. (2016). The Network of Major Conventional Weapons Transfers 1950-2013, Manuscript. Ludwig-Maximilians-Universität München. Munich.
Tsai, M. Y. (2003). From Adversaries to Partners? Chinese and Russian Military Cooperation after the Cold War, Perspectives on the Twentieth Century. Westport, CT: Praeger.
Wintrobe, R. (2001). How to Understand, and Deal with Dictatorship: An Economist's View. Economics of Governance, 2, 35-58.