کلیدواژه‌ها = Q56
اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 1-27

10.30465/jnet.2021.6634

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلایی


بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 55-76

سمیه شاه حسینی؛ پریا میانجی؛ عبدالرسول قاسمی