بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دهه‌های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده‌اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می‌باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن‌دی‌اکسید مورد بررسی قرار گرفته‌است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می‌گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" و شاخص عملکرد زیست‌محیطی در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برای سال‌های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف‌کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • s sh 1
  • Paria Miyanji 2
  • AbdolRasoul Ghasemi 3
1 x
2 x
3 x
چکیده [English]

s

کلیدواژه‌ها [English]

  • s
اسلاملوئیان، کریم و محمد دهقان منشادی (1394)، «بررسی رابطه‌ی بین عملکرد زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی»، سیاست گذاری اقتصادی، پاییز و زمستان 94، سال 7، شماره 14، صص 31-58.‎
بالتاجی، بدی (1391)، «اقتصاد سنجی»، (ترجمه رضا طالبلو و شعله باقری‌پور)، تهران، نشر نی.
برقی اسکویی, محمدمهدی، رسولی اسکویی، مهدیس و سارا طاهر اسکویی (1395)، «تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر محیط زیست»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
تراور، کارول، لادون، کنت (1394)، «مقدمه‌ای بر تجارت الکترونیک»، (ترجمه حمیدرضا ارباب)، تهران، نشر نی.
شاه‌حسینی، سمیه، فریدزاد، علی، و حبیب مروت (1396)، «بررسی اثر مقیاس، ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن؛ مطالعه موردی منتخب کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 96، سال 17، شماره 65، صص 143-176.
مرادحاصل، نیلوفر و امیرحسین مزینی (1396). «بررسی اثر بهره‌گیری از قابلیت‌های فضای مجازی در تحقق توسعه پایدار شهری ایران (رویکرد استانی)»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، تابستان 96، سال 19، شماره 5، 547-556.‎
انگلیسی
Becchetti, L., & Auci, S. (2005), “The Stability of the Adjusted and Unadjusted Environmental Kuznets Curve”.
Dietz, T., & Rosa, E. A. (1997), “Effects of population and affluence on CO2 emissions”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(1), 175-179.
Fan, Y., Liu, L. C., Wu, G., & Wei, Y. M. (2006), “Analyzing impact factors of CO2 emissions using the STIRPAT model”, Environmental Impact Assessment Review, 26(4), 377-395.
Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991), “Environmental impacts of a North American free trade agreement”, (No. w3914). National Bureau of Economic Research.
Index, E. P. (2016), “Global Metrics for the Environment: The Environmental Performance Index Ranks Countries' Performance on High-Priority Environmental Issues”, 2016 Report.
Lin, S., Zhao, D., & Marinova, D. (2009), “Analysis of the environmental impact of China based on STIRPAT model”, Environmental Impact Assessment Review, 29(6), 341-347.
Matthews, H., Hendrickson, C., & Soh, D. (2001), “Environmental and economic effects of e-commerce: A case study of book publishing and retail logistics”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1763), 6-12.
Rejeski, D. (2002), “E‐Commerce, the Internet, and the Environment”, Journal of Industrial Ecology, 6(2), 1-3.
Roberts, S. (2009), “Measuring the Relationship between ICT and the Environment”.
Sui, D. Z., & Rejeski, D. W. (2002), “Environmental impacts of the emerging digital economy: the e-for-environment e-   commerce?”, Environmental Management, 29(2), 155-163.
Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2015), “Electronic commerce: A managerial and social networks perspective”, Springer.
Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2017), “Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective”, Springer.
Zhang, C., & Liu, C. (2015), “The impact of ICT industry on CO2 emissions: A regional analysis in China”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 12-19.