اثر سیاست صنعتی بر مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی: سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در پیچیدگی محصولات

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران

2 استادیار- گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران

3 دانشیار-گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران

4 دانشیار-گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/jnet.2023.44723.2011

چکیده

با ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره‌ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های علم، ‌فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص‌های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم‌ترین شاخص‌های مرتبط با این سیاست می‌باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2020-2008 نمونه‌ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اخذ سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست‌های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه‌های توسعه‌ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره‌های ارزش جهانی، از طریق انسجام‌بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌ صنعتی به ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست‌های تشویقی همچون سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه‌های خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of industrial policy on participation in global value chains: science, technology and innovation policies in product complexity

نویسندگان [English]

 • Parisa Yaghoubi Manzari 1
 • Aliakbar Khosravinejad 2
 • alireza amini 3
 • Seyed sepehr Ghazi noori 4
1 Ph.D Candidate -Economics-Central Tehran Branch-Islamic Azad University- Tehran/Iran
2 Assistant Professor -Economics-Central Tehran Branch-Islamic Azad University,Tehran, Iran
3 Associate professor -Economics- Central Tehran Branch -Islamic Azad University-Tehran/Iran
4 Associate professor -Department of Information Technology Management- Faculty of Management and Economics-Tarbiat Modares University-Tehran/Iran
چکیده [English]

With the emergence of Global Value Chains and the participation of countries in these chains, new discussions of industrial policy were formed. One of the main tools of industrial policy that leads to the presence and participation in GVCs is the adoption of science, technology and innovation policies. Based on the studies, product complexity, technology absorption and research and development activities indicators are among the most important indicators related to this policy. Examining the adoption of this policy on participation in GVCs in the framework of the GMM is one of the main goals of this article. To estimate the model, panel data for the years 2008-2020, a sample of 161 countries, has been used by the method of generalized moments. The results show that the adoption of science, technology and innovation policies in the framework of industrial policies increases the participation of countries in GVCs. Therefore, based on the results of the research, it is necessary for countries, while prioritizing their development programs to increase participation and stabilization in GVCs, through the integration of science, technology and innovation policy to research and development activities, absorption of technology and product complexity. In addition, incentive policies such as investing in research and development, resource allocation and creating mechanisms for the development of technology absorption in the agenda of their programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • industrial policy؛ science
 • technology and innovation policy؛ global value chains؛ product complexity JEL Classification: L16
 • L52
 • L60
 • L20
 • L78
 1. احمدیان دیوکتی, محمد مهدی, آقاجانی, حسنعلی, شیرخدایی,  میثم و طهرانچیان, امیرمنصور (1397). راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری. اقتصاد و الگو سازی. 9 (4). 146-121.

  الهی، ناصر؛ حیدری، حسن؛ کیالحسینی، سید ضیاءالدین؛ ابوالحسنی چیمه، محمدامین (1397)، پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی (مقایسه میان کشورهای توسعه‏یافته، نوظهور و درحال‌توسعه(،مدل‌سازی اقتصادسنجی.3 (3).37-11.

  بهرامی، جاوید؛ حسن‌پور کارسالاری، یوسف؛ (1396)؛ پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای درحال‌توسعه، پژوهشنامه بازرگانی. 21 (82). 122-95.

  جانستون، جک؛ دیناردو، جان؛ روش‌های اقتصادسنجی جلد اول (1394)؛ چاپ پنجم؛ ترجمه: فریدون اهرابی-علی اکبر خسروی نژاد انتشارات: نور علم

  رضایی, غلامرضا, کریمی, فرزاد, داودی, سید محمدرضا. (1400). تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه. پژوهشنامه بازرگانی. 26 (101). 126-99.

  رضایی؛ مهدی؛ یعقوبی منظری، پریسا (1396)؛ وضعیت تجارت کالایی ایران و ترکیه از منظر زنجیره ارزش جهانی، بررسی‌های بازرگانی. 14 (81). 31-42.

  کمالی اردکانی، مسعود (1399)؛ تجارت برای توسعه در عصر زنجیره‌های ارزش جهانی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت، شماره 89.

  مانوئل، خوزه و نو. بلر، ایرمگارد و کوزول-رایت، ریچارد (2014). ایجاد تحول در اقتصاد، سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه. ترجمه گروه مترجمان (1394): موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  نجارزاده، رضا؛ درگاهی، حسن؛ عاقلی، لطفعلی، بیابانی خامنه،کاظم  (1399)؛ اندازه گیری شاخص های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره‌های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب؛ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 27 (94). 129-101.

  یعقوبی منظری، پریسا (1398)؛ گزارش زنجیره‌های ارزش جهانی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  یعقوبی منظری، پریسا؛ خسروی‌نژاد، علی‌اکبر؛ امینی، علیرضا؛ قاضی‌نوری، سپهر. (1401). پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مطالعه موردی: ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی. پژوهشنامه بازرگانی. 26 (104). 46-1.

  Ahmad, N. et al. (2017), Indicators on global value chains: A guide for empirical work, OECD Statistics Working Papers, 2017/08, Published: OECD, Paris.

  Anand, Rahul and Mishra, Saurabh and Spatafora, Nikola (2012) Structural Transformation and the Sophistication of Production. https://papers.ssrn.com/

  Antonio Biurrun (2022); A global value chain perspective on the phenomena of innovation and inequality; Innovation and Development; 12 (1); 97-106,

  Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data. Journal of Forecasting. 27(2), 153-173.

  Backer, K. and N. Yamano (2012), International comparative evidence on global value chains, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2012/03, Published: OECD, Paris

  European Central Bank (ECB) (2019); The impact of global value chains on the euro area economy; ECB Working Group on Global Value Chain. European Central Bank.

  Feenstra, R. (2011). Advanced International Trade: Theory and Evidence. Published: Princeton University Press. First Edition

  Feenstra, R., hamilton, g. g., & husng, s. d. (2001). The organization of the Taiwanese and South Korean Economies; A Comparative Equilibrium Analysis. Networks and Market, 3 (12). 86-142.

  Fernandez-Stark& Gereffi, Gary &, Karina. (2011). Global Value Chain Analysis: A Primer. Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. Second Edition

  Fortanier, F., Miao, G., Kolk, A. (2020). Accounting for firm heterogeneity in global value chains. Journal of International Business Studies. 51(3):432–453

  Fortunato CS, Crump BC (2015) Microbial Gene Abundance and Expression Patterns across a River to Ocean Salinity Gradient. PLoS ONE .10 (11). 151-164.

  IMF (2019). Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? Published: International Monetary Found.

  Hameeda A. AlMalki, Christopher M. Durugbo. (2022) Systematic review of institutional innovation literature: towards a multi-level management model. Management Review Quarterly. 4 (8). 1-24.

  Hauge, J.(2020). Industrial policy in the era of global value chains: Towards a developmentalist framework drawing on the industrialization experiences of South Korea and Taiwan. World Economy. 11 (43). 2070– 2092

  https://data.worldbank.org/indicator

  https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/

  http://www.oecd.org.

  http://www.wits.worldbank.org

  Humphrey, J & Schmitz, H (2002) How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?, Regional Studies, 36(9), 1017-1027

  Kaplinsky, R, (2015), Technological upgrading in global value chains and clusters and their contribution to sustaining economic growth in low and middle income economies, Published:  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

  Karishma Banga (2019). Digital technologies and ‘value’ capture in global value chains. The United Nations University World Institute for Development Economics Research.

  Koen De Backer and Sébastien Miroudot (2014), Mapping Global Value Chains, OECD Trade Policy Papers, No. 159

  Kummritz V. and B. Quast (2016). Global value chains in low - and middle -income countries (No. BOOK). The Graduate Institute of International and Development Studies, Centre for Trade and Economic Integration.

  Kristoffer Daniel T. Li (2022) Functional upgrading dynamics of latecomer firms in challenging innovation system and global value chain contexts: evidence from cacao-chocolate firms in the Philippines, Innovation and Development, 12 (3). 363-387.

  Kun Su & Heng Liu (2022); Entering global markets, R&D update and its role on home donation: a global value chain perspective; Innovation and Development; 34 (12). 124-145,

  Lectard, P. and Rougier, E. (2018). Can developing countries gain from defying comparative advantage? distance to comparative advantage, export divarication and sophistication, and the dynamics of specialization. World Development, 102 (5):90-110.

  Lee, Keun & Qu, Di & Mao, Zhuqing. (2020). GVC (gloval value chains), Industrial Policy, and Industrial Upgrading: Automotive Sectors in Malaysia, Thailand, and China in Comparison with Korea. European Journal of Development Research. 33 (10).331-354.

  Milberg, W., & Winkler, D. (2013). Outsourcing economics: Global value chains in capitalist development. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

  RAMÓN PADILLA PÉREZ (2014), Strengthening value chains as an industrial policy instrument Methodology and experience of ECLAC in Central America, United Nations publication.

  Reda Cherif, Fuad Hasanov, and Nikola Spatafora and comprising Rahul Giri, Dimitre Milkov, Saad Quayyum, Gonzalo Salinas, and Andrew Warner )(2022) Industrial Policy for Growth and diversification a conceptual framework. African department and institute for capacity development. Published: International Monetary Found.

  1. I., & Hurlin, C. (2012), Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels,EconomicModelling,29(4),1450-1460.

   Rikap, C & Lundvall, B (2022) Big tech, knowledge predation and the implications for development, Innovation and Development, 12(3), 389-416.

  Rudolf de Groot, Luke Brander, Sander van der Ploeg, Robert Costanza, Florence Bernard, Leon Braat, Mike Christie, Neville Crossman,(2012), Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units, Ecosystem Services, 1 (1). 50-61,

  Soubbotina, Tatyana P.(2005);"Grouping Countries by National Models of Technological Learning" Consultant,  S  & T Program HDNED .The World Bank

  Susan Lund, James ManyikaJonathan Woetzel, Jacques Bughin, Mekala KrishnanJeongmin Seong, and Mac Muir (2019); Globalization in Transition:The Future of trade and value chains. Published: MCkinsey global institute.

  Swati Mehta (2022); Upgrading within global value chains: backward linkages, forward linkages and technological capabilities; Asian Journal of Technology Innovation30(3).581-600.

  Whitfield L, Staritz C, Morris M.(2020). Global value chains, industrial policy and economic upgrading in Ethiopia's apparel sector. Development and Change. 51(4). 1018-43.

  Worldbank (2021), Global Value Chains Report, World Trade Organization. Published: Worldbank.