سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطیائی تهران

10.30465/jnet.2023.44559.2005

چکیده

در سال‌ های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ‏ های تورم پایین و یا نرخ‏ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه‌هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت‌های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می‌سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته‌ها گویای آن است که علی‏رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص ‏های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی‏داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ‏ها نشان‏دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله‏ های دولت در اقتصاد است.
واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Repression and Inflation-Unemployment Causality in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahab Matin 1
  • Seyed Shamseddin Hosseini 2
1 Ph.D Candidate in Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, Iran's economy has experienced stagflation, low inflation rates or low unemployment rates at the cost of a considerable increase in the other. Government seeks to find ways to repress and manipulate markets to lower its debt financing costs. In this field, financial repression will provide very important policy implications for Iran's economy, which will make it possible for the country's macroeconomic policymakers to target inflation and unemployment rates. Based on this, this paper investigates the effect of financial repression on the causal relationship between inflation and unemployment using the bivariate and multivariate Vector Error Correction Model (VECM) between inflation and unemployment, taking into account the financial repression index (exchange rate and interest rate) in the period from 1987 to 2020.
The findings show that despite the existence of a strong long-term two-way causal relationship between inflation and unemployment in the bivariate causality test, there is no significant causal relationship between inflation and unemployment in Iran in the presence of the indicators of financial repression. These findings indicate the absence of inflation-unemployment trade-off in Iran and support that this trade-off is not behavioral and is completely influenced by the government's interventions in the economy.
Keywords: financial repression, unemployment, inflation, causality test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: financial repression
  • unemployment
  • inflation
  • causality test JEL Classification: G18
  • E31
  • C32
ابوترابی، محمدعلی؛ حاج امینی، مهدی؛ توحیدی، سحر. (1400). ساختار مالی و تورم در ایران.فصلنامه علمی اقتصاد و تجارت نوین. شماره 2(16). صفحه 1-21.
احمدیان، اعظم؛ امیری، حسین. (1391). بررسی اثر سرکوب مالی بر تومر در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم، بهار.
تقوی، مهدی؛ شاهوردیانی، شادی. (1389). سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی، مجله مهندسی مالی و پرتفوی، شماره 4، پاییز.
خوچیانی، رامین؛ نادمی، یونس (1397). بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تبدیل موجک، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 18، شماره 69، صفحات 334-307.
عباسی، ابراهیم؛ ابراهیم زاده رحیملو، بهروز و فردوسی، فروهر. (1390). بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 4(11)، 126-144.
عبدی سید کلائی، محمد. (1399). بررسی تأثیر سرکوب مالی بر سودآوری بانک‌ها در ایران با استفاده از روش GMM-SYS. دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 15، شماره 29، صفحات 195-229.
کمیجانی، اکبر؛ پوررستمی، ناهید. (1387). تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی (مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور).فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 37، زمستان، صفحات 31-51.
گجراتی، دامور. (2002). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه: حمید ابریشمی (1383)، ویرایش چهارم، جدول اول، انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
محمدی، تیمور؛ ابونوری، عباسعلی و محمدنژاد، رویا. (1393). تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران، فصلنامه علوم افتصادی، سال نهم، شماره 30.
Aarle, Bas Van and Budina, Nina. (1996). Financial Repression, Inflation and Seigniorage: The Polish Experience. East European Series 30, Institute for Advanced Studies. http://www.ihs.ac.at/publications/eco/east/ro-30.pdf.
Barro, R. J., and Gordon, D. B. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. Journal of Political Economy, 91(4), 589-610.
Caporale GM, and Škare M (2011) Short- and long-run linkages between employment growth, inflation and output growth : evidence from a large panel. Economic and Finance Working Paper. London https://www.brunel.ac.uk/__data/assets/ pdf_file/0011/127487/1117.pdf
Caporale, G. and Pittis, N. (1997). “Causality and Forecasting in Incomplete System”, Journal of Forecasting, 16, 425-437.
Caporale, G., Howells, P. and Soliman, A. (2004). “Stock Market Development and Economic Growth: The Causal Linkages”, Journal of Economic Development, 29(1), 33-50.
Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (1998). Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? NBER Working Paper Series, No. 6400.
Clarida, R., Galí, J., and Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707.
Daitoh, Ichiroh. (2003). Financial liberalization, urban unemployment and welfare: some implications of the artificial low interest rate and the high wage rate policies in LDCs. ournal of Development Economics 72, 163– 179.
Denizer, C., Desai, R. M., and Gueorgiev, N. (1998). The Political Economy of Financial Repression in Transition Economies. Policy Research Working Paper, 2030, Retrieved from http://www_wds.worldbank.org/external/default/WDSC .d/PDF/multi_page.pdf
Edwards, S., Ostry, J.D., 1992. Terms of trade disturbances, real exchange rates, and welfare: the role of capital controls and labor market distortions. Oxford Economic Papers 44, 20– 34.
Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation”, Estimation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
Ewing, B. T., and Seyfried, W. (2003). Modeling The Philips Curve: A Time-Varying Volatility Approach. Applied Econometrics and International Development. 3-2, 7-24.
Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17.
Furuoka, F. (2007). Does the “Phillips curve” really exist? New empirical evidence from Malaysia. Economics Bulletin, 5(16), 1-14.
Giovannini A.,1991,”International capital mobility and tax avoidance”Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, n. 177:197-223.
Gordon, R. J. (2011). The History of the Phillips Curve: Consensus and Bifurcation. Economica, 78, 10-50.
Gupta, R. (2007). Financial Liberalization and the Dynamics of Inflation, Nominal Exchange Rate, and Terms of Trade. Indian Economic Review. Vol. 42(2), pp. 165-176.
Hattarai K (2016) Unemployment-inflation trade-offs in OECD countries. Economic modelling 58 (2016): 93-103. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007
Hodgson, G. M. (2002). Economics and Utopia: Why the learning economy is not the end of history, Routledge.
Hume, D. (1752). Of Money. Reprinted in his Writings on Economics. Edited by Eugene Rotwein. Madison: University of Wisconsin Press, 1955.
Humphrey, T. M. (1985). The Evolution and Policy Implications of Phillips Curve Analysis. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, (March/April), 3-22.
Israel K (2015) Reconsidering the long-run relationship between inflation and unemployment http://www2.gcc.edu/dept/econ/ assc/Papers 2015/ASSC 2015 - Israel, Karl-Friedrich.pdf
Kang, S. and Sawada, Y. (2000) Financial repression and external openness in an endogenous growth model, Journal of International Trade and Economic Development, 9(4), pp. 427–443.
Kendall M. G. and Stuart A. (1961), The Advanced Theory of Statistics, Vol. 2, Charles Griffin Publishers: New York
Kogid M, Asid R, Mulok D, Lily J, Loganathan N (2011) Inflation-unemployment trade-off relationship in Malaysia. Asian Journal of Business and Management Sciences 1 (1): 100-108 http://medcontent.metapress.com/index/A65RM 03P4874243N.pdf%5Cnhttp://www.ajbms.org/articlepdf/ajbms_2011_1124.pdf
Lindbeck, A., & Snower, D. (1990). Demand-and Supply-side Policies and Unemployment: Policy Implications of the Insider-Outsider Approach. The Scandinavian Journal of Economics, 279-305.
Loizides, J. and Vamvoukas, G. (2005). “Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing”, Journal of Applied Economics, 8, 125-152.
Lucas, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4, 103-124.
Lucas, R. E. (1973). Some International Evidence on Output-Inflation Trade-offs. American Economic Review, 63, 326-334.
Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1(1), 19-46.
Mankiw, G. N. (1990). A Quick Refresher Course in Macroeconomics. Journal of Economic Literature, 28, 1645-1660.
Maravall, A. and A. Río (2007), “Temporal Aggregation, Systematic Sampling, and the Hodrick–Prescott Filter”, Computational Statistics and Data Analysis, vol. 52.
Mills, T. C. (2003), Modeling Trend and Cycles in Economic Time Series, Palgrave Macmillan Publication.
Montoya, L. A., Döhring, B. (2011). The Improbable Renaissance of the Phillips Curve: The Crisis and Euro Area Inflation Dynamics. DG ECFIN. Economic Paper. 446.
Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), 315-335.
phelps, E. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time. Economica, 34, 254-281.
Phillips, A. W. (1958). The Relationship Between Unemployment and the Role of Change of Money Wage Rates in the UK, 1861-1957. Economica.
Rybczynski, T. M. (1985). Financial Systems, Risk and Public Policy. The Royal Bank of Scotland Review, 148: 35-45.
sargent, T., and Wallace, N. (1975). Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy, 83(2), 241-254.
Sine Nomine. (2010). A pocket guide to the history of macroeconomic thought. Universiteit van Amsterdam- course materials for Monetary Economics, Fall 2010, 498-501.
Ştefan C, Bratu A (2016) The inflation-unemployment tradeoff in a macroeconometric model. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 12 (1): 22-31 http://www.ajournal.co.uk/EFpdfs/EFvolume12(1)/EFVol.12 (1) Article 3.pdf
Thornton, H. (1802). An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great Britain. Edited with an introduction by F. A. von Hayek. New York: Rinehart and Company, Inc., 1939.
Toda, H. Y. and Phillips, P. C. B (1993). “Vector Autoregression and Causality”, Econometrica, 61, 1367-1393.
Touny MA (2013) Investigate the long-run trade-off between inflation and unemployment in Egypt. International  Journal of Economics and Finance 5 (7): 115-125. https:// doi.org/10.5539/ijef.v5n7p115.
Umaru A, Zubairu AA (2012) An empirical analysis of the relationship between unemployment and inflation in Nigeria from 1977–2009. Economics and Finance Review 1 (12): 42-61. https://doi.org/10.1111/1467-8268.00061
Vredin, A and Warne, A. (2000). Unemployment and Inflation Regimes. Econometric Society World Congress 2000 Contributed Papers 0984, Econometric Society.