کلیدواژه‌ها = SGMM-DPD فضایی دوربین طبقه‌بندی:JEL F31
ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 81-106

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو